دختری که به خاطر پدرش میره دزدی وگیره یه پسر بد اخلاق میوفته و........

ژانر : عاشقانه، طنز، کلکلی

تخمین مدت زمان مطالعه : ۳ ساعت و ۳۸ دقیقه

مطالعه آنلاین دزدی عاشقانه
نویسنده : مبینا

تعداد صفحات : 411

ژانر : عاشقانه , کلکلی

دانلود رمان دزدی عاشقانه

خلاصه رمان :

دختری که به خاطر پدرش میره دزدی وگیره یه پسر بد اخلاق میوفته و........

ادامه رمان:

نگاهمو دوختم به بابا....به در تکیه داد....داشت سر میخورددستش که رفت طرف قل*ب*ش قلب منم ریخت...سریع دویدم طرفش تو راه چند بار سکندری خوردم تا رسیدم بابام سرخورد وافتاد رو زمین

_بابا بابا چی شد

فقط شنیدم که گفت بدبخت شدم وبیهوش شد

درحالی که گریه میکردم گفتم

_مامان مامان بیا گریه میکردم ومامانمو صدا میکردم

مامانم از آشپزخونه اومد بیرون وگفت

_چی شد..تاچشمش به بابا خورد ادامه ی حرفشو نگفت ودوید طرف بابا

_علی علی پاشو

گریه میکرد وبابارو صدا میزد برگشت طرفمو گفت دلارام چرا وایسادی زنگ بزن آمبولانس

دویدم طرفه خونه وبا آمبولانس تماس گرفتم

_الو

_الوبفرمایید

_آقا تو روخدا کمک کنید پدرم حالش بده

_آروم باشید آدرستون رو بگید

_خیابون.........

_باشه سریع میایم

تلفن رو گذاشتم رومیز ورفتم پیش بابا بعد چند دقیقه آیفون به صدا دراومد با عجله رفتم درو باز کردم وگفتم

_آقا توروخدا کمک کنید بابام

_خانم به اعصابتون مسلط باشید برید کنار

رفتن پیش بابا وگذاشتنش رو برانکاردوبردنش خواستم باهاشون برم که مامانم گفت

_نمیخواد تو بیای

_اما مامان منم میخوام بیام

_همین که گفتم تو نمیای یه نفر باید پیش بابات بمونه پس من میمونم اینو گفت ورفت....

توحیاط وایساده بودم دیگه جونی تو پاهام نبودپاهام سست شد وافتادم زمین چند دقیقه تو همون حالت بودم که بافکری که به ذهنم اومد سریع پاشدم ورفتم تو خونه موبایلمو برداشتم وبه امیر زنگ زدم

_الو سلام امیر

_سلام دلارام چراگریه میکنی

_امیر با..بام

_دلارام عمو چیزیش شده

بغضم گرفت دیگه نتونستم حرف بزنم وموبایل ازدستم افتاد وصدای بدی داد

بعد چند دقیقه صدای آیفون بلند شد رفتم ودرو باز کردم امیر بود

_دلارام چی شده عمو خوبه

_امیر

بغضم ترکید ونتونستم حرف بزنم امیر ب*غ*لم کرد وگفت

_هیییس آروم باش چی شده

_امیر بابام روبردن بیمارستان

_چی؟؟؟؟؟؟؟

گوشیشو از جیبش درآورد وشماره ای رو گرفت

_الو سلام زن عمو

_.......................

_آره میدونم دلارام گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_.......................

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_کدوم بیمارستان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_...............

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_آره آره میدونم کجاست الان میایم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خداحافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بهش نگاه کردم وگفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_کدوم بیمارستان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بیمارستان........

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آماده شو تا ببرمت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم تو اتاقم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم تو اتاقم وسریع یه مانتو وشلوار برداشتم وپوشیدم شالمم از توی کمد برداشتم وسرم کردم ورفتم پایین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_امیر بریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتیم تو ماشین نشستیم کمربندمو بستم ویه آهنگ گذاشتم وصداشو زیاد کردم وچشمامو بستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ازتموم روزها

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ابری رو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازتوتموم قصه ها

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لیلی رو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازتوتموم رنگ ها

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خاکی رو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خاکی رو باتو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لیلی رو باتو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مجنونو با تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بارونو با تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آهای دوچشمون سیاه دوتا چشمون سیاه چترتو ببندو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بامن زیر بارون بیا زیر بارون بیا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو برات سخته بگی دوسم داری من تو چشمات ولی اینو میخونم وقتی میخندی تمومه کار دل ولی این چه رازیه نمیدونم........

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفهمیدم چی شد که چشمام گرم شد وخوابم برد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باصدای امیر بیدار شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_دلارام دلارام بیدارشو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیدار شدم وگفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_رسیدیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_آره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زود کمربندمو باز کردم ورفتم ببرون به امیر هم توجه نکردم که هی اسممو صدا میزد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داخل بیمارستان شدم وفتم سمت پذیرش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خانم پدرم کجاست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_اسم پدرتون لطفا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_علی راد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چند دقیقه صبر کنید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد دقیقه گفت _بخش مراقبت های ویژه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ممنون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دویدم سمت بخش مامانمو زن عموم وعموم اونجا بودن رفتم طرفشون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_مامان بابا خوبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون موقع دکتر ازدر اومد بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم طرفشو وگفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ آقای دکتر بابام خوبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_دخترشون هستین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بله بابام خوبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_یه سکته ی قلبی رو رد کرده هیجان واسترس براش خوب نیست حالش خوبه ولی اگر دفعه ی بعد این اتفاق بیوفته کاره زیادی از ما بر نمیاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینو گفت وخواست بره که گفتم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_آقای دکتر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_میشه بابام رو ببینم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_الان نه وقتی منتقلش کردیم اون موقع میتونی ببینیش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_مرسی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خواهش میکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ورفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیم ساعت بعد بابامو از بخش بیرون آوردن رفتم رفتم پیشش هنوز بیهوش بود بردنش به یه اتاقی دنبالشون رفتم وداخل اتاق شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آروم آروم گریه می کردم که بقیه هم اومدن امیر هم بود تا منو دید گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_دلارام بیا بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم بیرون وگفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چیه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بیا بریم خونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چرا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تو که همش گریه میکنی یه بار دیگه گریه کنی میریم خونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشکامو پاک کردم وگفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_باشه باشه دیگه گریه نمیکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_پس بیا بریم یه آب بزن به صورتت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نه نمیخوا..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نذاشت جملمو کامل کنم وگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_دلارام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو تکون دادم وچیزی نگفتم وباهاش رفتم تو حیاط وچند بار به صورتم آب زدم تو راه داشتم فکر میکردم که چی شده که بابام سکته قلبی کرده به اتاق رسیدیم در زدم وباهم رفتیم تو.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابام تا منو دید گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_سلام دخترم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_سلام بابا خوبی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_آره دخترم من خوبم تو با امیر برو خونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چرا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خسته شدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نه من میمونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_برو خونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_اما بابا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_همین که گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_امیر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بله عمو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_دلارام رو ببر خونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_باشه عمو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خداحافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خداحافظ دخترم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازاتاق اومدیم بیرون ورفتیم بیرون وسوار ماشین امیر شدیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_دلارام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بریم خونه یا بریم یه چیزی بخوریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نمیدونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_پس بریم یه چیزی بخوریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_باشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زدم یه آهنگ وصداشو زیاد کردم وخودمم با خواننده میخوندم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باز دوباره با نگاهت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این دله من زیرورو شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بازسر کلاس قل*ب*م

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درس عاشقی شروع شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دل دوباره زیرورو شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میدونی حالم این روزا بد تر از همست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آخه هرکی رسید دله ساده ی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من رو شکست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قول بده که تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از پیشم نری .....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(جاده یک طرفه مرتضی پاشایی)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلاخره به کافی رسیدیم واز ماشین پیاده شدیم ورفتیم طرف کافی شاپ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وارد کافی شاپ شدیم کافی شاپ پر بود از آدم رفتیم وسر یه میز نفره نشستیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گارسون اومد وگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خوش اومدین چی میل دارین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

امیر گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_دلارام چی میخوری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_لازانیا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تا لازانیا لطفا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ورفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_امیر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چیه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_یعنی چی شده که بابا سکته کرده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نمیدونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه حرفی نزدیم بعد چند دقیقه گارسون اومد وغذا رو رو میز گذاشت وگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چیزه دیگه ای نمیخواید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نه مرسی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

امیر به من گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بخور دیگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوتایی شروع کردیم به خوردن ووقتی غذامون تموم شد امیر بلند شد ورفت پول غذاها رو حساب کرد واومد پیشم وباهم رفتیم بیرون وسوار ماشین شدیم ورفتیم خونه.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقتی رسیدیم خونه رفتم تواتاقم وروی تخت با همون لباسا دراز کشیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وزود خوابم برد.......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با صدای زنگ گوشیم چشمامو باز کردم بدون اینکه بدونم کیه تماس رو وصل کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_الو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_الو سلام عشقم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(رها بود)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بنال

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بی ادب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خوب حالا چی میخوای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ازکجا فهمیدی چیزی میخوام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ازابراز علاقت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_یه چیزی بگم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بگو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_میای بریم خرید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_الان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_آخه اسکول الان چه بیرونی ١۰شبه ها

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_١۰شب??

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_آره دیگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_یعنی تا الان خواب بودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خواب بودی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_آره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خاک تو سرت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چرا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_آخه تا این موقع میخوابن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خوب ول کن حالا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_باشه پس فردا میبینمت بای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تلفن رو قطع کردم ورفتم تو دستشویی چند تا مشت آب زدم به صورتم واومدم بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وبه طرف کمدم رفتم ویه لباس آبی کاربنی وشلوار مشکی پوشیدم واز اتاقم اومدم بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یعنی تا الان مامان وبابا از بیمارستان اومدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم میرفتم به آشپزخونه که با صدایی که شنیدم همونجا موندم وبر گشتم پشتمو نگاه کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_دلارام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یعنی مامان اینا اومدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پ ن پ روح مامانته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باز این وجدان شروع کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_دلارام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چیزی شده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نه چطور

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_آخه تو فکری گفتم شاید چیزی شده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نه چیزی نشده کارم داشتین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_آره فردا با بابات وعموت میریم بیمارستان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_منم فردا با رها میرم بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_کجا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خرید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_باشه ولی تا ٩خونه باش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_باشه شب بخیر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_شب بخیر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم تو اتاقم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اااه خوابم نمیاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پ ن پ میخوای خوابت بیاد همین الان از خواب پاشدیا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ااااه باز این وجدان شروع کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشیمو برداشتم و زدم آهنگ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(رویای واقعی مازیار فلاحی)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ادامه ی ⃣

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﻭﺍﺳﻪ ﯼ ﺩﯾﺪﻥ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺍﺷﮑﺎﻡ ، ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﻣﻮ ﺳﻮﺯﻭﻧﺪﻡ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﺑﺒﯿﻨﯽ ، ﭼﺠﻮﺭﯼ ﭘﺎﯼ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﻣﻮﻧﺪﻡ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺩﻟﻢ ﺭﻭ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﻮﻧﺪﻩ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺒﻮﺩﻡ ، ﮐﯽ ﺩﻝ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﺗﻮ ﺷﮑﻮﻧﺪﻩ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﻣﯿﻮﻥ ﺭﻧﮓ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﮕﺎﻫﺖ ، ﯾﮑﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﺩﺭﯾﺎ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﺗﺎ ﺩﻝ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻪ ، ﺗﻮ ﺑﯿﺎ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺷﻮ ﺧﻮﺩ ﺭﻭﯾﺎ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﻭﺍﺳﻪ ﯼ ﺩﯾﺪﻥ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﺸﻤﺎﺕ ، ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻡ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﻭﺍﺳﻪ ﯼ ﺷﺎﺩﯼ ﻗﻠﺒﺖ ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻫﻤﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻡ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ….. ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ….. ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ…..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ….. ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ….. ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ…..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﻭﺍﺳﻪ ﯼ ﺩﯾﺪﻥ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﭼﺸﻤﺎﻡ ، ﻫﻤﻪ ﯼ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﻣﻮ ﺳﻮﺯﻭﻧﺪﻡ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﺁﺧﻪ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﺑﺒﯿﻨﯽ ، ﭼﺠﻮﺭﯼ ﭘﺎﯼ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﻣﻮﻧﺪﻡ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺩﻟﻢ ﺭﻭ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﻮﻧﺪﻩ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺒﻮﺩﻡ ، ﮐﯽ ﺩﻝ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﺗﻮ ﺷﮑﻮﻧﺪﻩ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﻣﯿﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﻣﻔﺮﻁ ، ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﺳﺘﺎﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮﻡ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﯼ ﺑﻐﻀﻢ ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﺗﻮ ﻧﺬﺍﺭ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻤﯿﺮﻡ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ….. ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ…..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﻣﯿﻮﻥ ﺭﻧﮓ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﮕﺎﻫﺖ ، ﯾﮑﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﺩﺭﯾﺎ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﺗﺎ ﺩﻝ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻪ ، ﺗﻮ ﺑﯿﺎ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺷﻮ ﺧﻮﺩ ﺭﻭﯾﺎ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﻭﺍﺳﻪ ﯼ ﺩﯾﺪﻥ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﺸﻤﺎﺕ ، ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻡ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﻭﺍﺳﻪ ﯼ ﺷﺎﺩﯼ ﻗﻠﺒﺖ ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻫﻤﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻡ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ….. ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ….. ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ…..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کم کم چشمام گرم شد وخوابم برد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یعنی به خرس گفتم برو به جات هستم انقدر که من میخوابم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زود خوابم برد.............

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صبح با صدای در زدن کسی بیدار شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_اااه مثل گاو در میزنه در شکست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم درو باز کردم یه مرد بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وای چقدر زشت بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_علی خونست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ببخشید شما با پدر من چیکار دارین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_به بابات بگو تا آخر این هفته پوله آقای قاسمی رو باید بده وگرنه میوفته پشت میله های زندون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_به بابات بگو دیگه آقای قاسمی مهلت نمیده فقط تا آخر هفته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ورفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یعنی چی شده چرا بابا تا آخر هفته وقت داره تا بهشون پول بده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از بابا میپرسم رفتم تو خونه ورفتم تو آشپزخونه از تو یخچال شکلات صبحانه رو برداشتم وگذاشتم روی میز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چند تا لقمه خوردم ومیز رو جمع کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ورفتم تو اتاقم تا آماده شم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مانتوی صورتی کوتاهمو با شلوار جین آبیم رو پوشیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه رژ صورتی زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وشال صورتیمو سرم کردم کفش صورتیمم پام کردم ورفتم بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زنگ زدم به رها

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_الو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_الو سلام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_کجایی رها

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_۵دقیقه ی دیگه میرسم بای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قطع کردم وگوشیمو گذاشتم تو جیبم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد چند دقیقه رها اومد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_سلااام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_سلاام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم سوار ماشینش شدم ورفتیم پاساژ(.....)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_واای رها یه چیزی بخر دیگه خسته شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چیزه قشنگی نیست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_وااای خدا دیوونه شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ااه کم غرغر کن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یکم دیگه راه رفتیم تا رها یه لباس پیدا کرد رفتیم تو مغازه فروشنده یه پسر جوون بود تا مارو دید بلند شد وگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_سلام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_سلام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بفرمایید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رها اون لباسی رو که پسندیده بود بهش اشاره کرد وگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_اون لباس رنگ دیگه ای نداره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چراداره مشکی.آبی.وسبز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_مشکیشو میارین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فروشنده لباس رو آورد وداد به رها

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رها رفت اتاق پرو بعد چند دقیقه در رو باز کرد وگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_دلارام بیا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم پیشش وااای لباسه خیلی بهش میومد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خیلی خوشگله بهت میاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_جدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_آره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_پس همینو میخرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوباره رفت تو اتاق وبعد چند دقیقه اومد لباس رو به پسره داد وگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_همینو میبریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسره لباس رو تو پلاستیک گذاشت وگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خوش اومدین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_مرسی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از مغازه اومدیم بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ساعت/بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_رها دیگه بریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_باشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از پاساژ رفتیم بیرون وسوار ماشین شدیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقتی رسیدیم پیاده شدم وگفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خداحافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_خداحافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دررو با کلیدم باز کردم ورفتم تو خونه .......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

⃣⃣

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابام خونه بود عموم هم خونه بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اااه یادم رفت به بابا بگم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_سلام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_سلام دخترم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_سلام عمو خوبی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_آره خوبم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بابا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_صبح یه مرده اومد وگفت تا آخر هفته وقت دارین پول آقای قاسمی رو بدین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_واای حالا این همه پول رو از کجا بیارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بابا چیزی شده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نه دخترم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بابا من میدونم یه چیزی شده نمیخواین بگین چی شده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_با شرکت آقای قاسمی قرار داد بسته بودیم و٣۰میلیارد پول باید بهش میدادیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی شریکم همه ی پول های شرکت رو بالا کشید وفرار کرد منم تا یه هفته وقت دارم که پولشو بدم وگرنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_وگرنه چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_وگرنه میرم زندان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_٣۰میلیارد پول زیادیه منم که نمیتونم تا آخر هفته این پول رو جور کنم پس میرم زندان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نه بابا تا آخر هفته این پول رو جور میکنیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_دخترم برو بالا میخوام با عموت صحبت کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_باشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم تو اتاقم وااای بدبخت شدیم حالااین همه پول رو از کجا بیاریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدایا ببخشید ولی مجبورم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میرم دزدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه گیر بیوفتم چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آزادی بابام مهمتره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این پولدارها که با٣۰میلیارد چیزیشون نمیشه اصلا در مقابل این همه پول ٣۰میلیادر به حساب نمیاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدایا ببخشید ولی مجبورم با این فکر ها خوابم برد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صبح ساعت۶/۵از خواب بیدارشدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مانتو وشلوار مشکیمو پوشیدم وشال مشکیمم سرم کردم کفش مشکیمم پام کردم واتاقم رفتم بیرون پاورچین پاورچین راه میرفتم که بقیه بیدار نشن درو باز کردم ورفتم تو حیاط تا پام رسید تو حیاط دویدم ودرو باز کردم ورفتم بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میخواستم برم تجریش دزدی یه تاکسی گرفتم ورفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد از اینکه رسیدم پیاده شدم وکرایه رو دادم یه خونه بود که از همه خونه ها خوشگل تر بود دیواراش سفید بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از دیواربالارفتم وپریدم توحیاط وااااای حیاطش چقدر خوشگله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پر ازگله گلهای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رز.محمدی.یاس و....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه آلاچیق وسط حیاط بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ویه تاب سفید کنار درختها بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وااای اگه این حیاطه پس تو خونه دیگه چیه حتما قصره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اااه اومدم دزدی مثلا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم میرفتم تو خونه که با صدایی که شنیدم سر جام وایسادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وااای خدایا بدبخت شدم دستموگذاشتم رو قل*ب*م وبرگشتم......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

⃣⃣

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه سگ سیاه بود که همش پارس میکرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا سگ رو دیدم شروع کردم به دویدن حالا هی من میدوئیدم سگه میدوئید انقدر دویدم تا رسیدم به خونه آروم در رو باز کردم ورفتم تو خونه هنوز صدای سگه میومد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وااای چه خونه ی باحالیه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه طرف مبل های سلطنتی ویه طرف هم مبلهای اسپرت کرم خیلی خونه ی باحالی بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من مثلا اومدم دزدی هر کاری میکنم جزدزدی??

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم طبقه بالا ودر یه اتاق رو باز کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتاق قشنگی بود ست سفید ومشکی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کسی هم تو اتاق نبود رفتم تو اتاق و در کمد رو باز کردم اااه هیچی نیست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه پول نه چیز گرونی همش کاغذ بود در کمد رو بستم وخواستم از اتاق برم بیرون که یه در باز شد و یه پسر اومد بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وااای بدبخت شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خواستم فرار کنم که پسره زود خودشو بهم رسوند ومنو گرفت وگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تو کی هستی نکنه اومدی دزدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نه اومدم تو رو ببینم خوب اسکول اومدم دزدی دیگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_حالا منو مسخره میکنی زنگ میزنم پلیس بیاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودش داشت میرفت طرف موبایلش ومنو میکشید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_آقا ببخشید تو رو خدا به پلیس زنگ نزنید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_حرف نزن اومدی دزدی تازه میگی به پلیس هم زنگ نزنین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_هر کاری بگید میکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_هر کاری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بله فقط منو نندازین زندان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چی از خونم برداشتی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_هیچی چیزی نداشتین که بخوام بر دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.