یه دخترشیطونـ…. مهربونـ…. دیووونهـ…. به همه کمک میکنه سرخودش بی کلاه میمونهـ…. یه فضولی نابه جامی کنهـ… یه فضولی خطرناکـــ…. زندگیشوتغییرمیدهـ…. ولی اون تغییرباعث زجروعذابش میشهـ…. سمت دیگه یه پسرخُل که هیچی براش اهمیت ندارهـ… زندگی خودشوبه گَندکشیدهـ…. تنهاست وتنها….

ژانر : طنز، هیجانی

تخمین مدت زمان مطالعه : ۵ ساعت و ۲۲ دقیقه

مطالعه آنلاین شکارچی من
نویسنده : sedna.z

ژانر:طنز،هیجانی

تیرشلیک شــد…..

شکارلبخندی برلبــــ….

قطره ای اشک سرخ رنگ گوشه ی چشمش معلق بـــود….

بزن تیروبشکاف این سینه را…

که آغوش من بسته هرگزمباد…

شکاردرون خون خویش میرقصد….

شکارچی می گرییدوهم آغوش شکارمیرقصید…

همه جالاله رویید…

عشق من متولدشد…..

خلاصهـ:

یه دخترشیطونـ….

مهربونـ….

دیووونهـ….

به همه کمک میکنه سرخودش بی کلاه میمونهـ….

یه فضولی نابه جامی کنهـ…

یه فضولی خطرناکـــ….

زندگیشوتغییرمیدهـ….

ولی اون تغییرباعث زجروعذابش میشهـ….

سمت دیگه یه پسرخُل که هیچی براش اهمیت ندارهـ…

زندگی خودشوبه گَندکشیدهـ….

تنهاست وتنها….

قسمتی از رمان شکارچی من »

پوزخندی زدمـ:تموم شد؟

دستاشوروچشماش گذاشتـــــــ وهای های گریه کرد

ازروی صندلی بلندشدم که ترسیدوتوکنج دیوارمخفی شد…..

خم شدم وبهش نگاه کردمـ:ببین دورم زده باشی جوری دورت میزنمـ جوری به خاک سیاه میشونمتــــ که اسممویادت نرهـ… فهمیدی?

چشمای گریونشوبهم دوختـــ :بخدامن اینکارونکردمـ…

دادزدمـ:چرت وپرت حواله نکنـ…فقط بفهمم فقط آماربگیرمـ توباعثشی خودت دیه بقیشوحدس بزنـ…حالاازجلوی چشمام گمشو

به سختی ایستادودرآخرنگاهی بهم کردکه اخم وحشت ناکی کردمـــ….

وقتی رفتــ ارجمندداخل شد…:سلامـ آقـــــابامن امری داشتید؟

نگاموازپنجره به چشمای تیزوبرنده ارجمنددوختمـــ:این دختره واخراج کنـ…

متعجب خواست سوالی بپرسه که گفتمـ:نمیخوام هیچ حرفی بشنومـ فقط اخراجش کن تاحساب کاردستش بیاد…

سری تکون دادورفتـــــــــــ…

***

خسته ازمنتظرموندن تواین فرودگاه مسخره محکم باپام به یکی ازصندلی هازدم که تافیهاخالدونم آتیش گرفتـــــــــ….

آخ پامــ وای پــــــامـــــ

صدای پسری وشنیدمـ:خانوم حالتون خوبهـ؟

چشاموبه خاطردردبسته بودمـ…اووف اصن نمیتونستم حرف بزنمـ

ـ خانوم مگه کوریدکه صندلی وندید؟

ادامه رمان:

مقدمهـ:

تیرشلیک شــد.....

شکارلبخندی برلبــــ....

قطره ای اشک سرخ رنگ گوشه ی چشمش معلق بـــود....

بزن تیروبشکاف این سینه را...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که آغوش من بسته هرگزمباد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شکاردرون خون خویش میرقصد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شکارچی می گرییدوهم آغوش شکارمیرقصید...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه جالاله رویید...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عشق من متولدشد.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوزخندی زدمـ:تموم شد؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستاشوروچشماش گذاشتـــــــ وهای های گریه کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازروی صندلی بلندشدم که ترسیدوتوکنج دیوارمخفی شد.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خم شدم وبهش نگاه کردمـ:ببین دورم زده باشی جوری دورت میزنمـ جوری به خاک سیاه میشونمتــــ که اسممویادت نرهـ... فهمیدی?

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمای گریونشوبهم دوختـــ :بخدامن اینکارونکردمـ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دادزدمـ:چرت وپرت حواله نکنـ...فقط بفهمم فقط آماربگیرمـ توباعثشی خودت دیه بقیشوحدس بزنـ...حالاازجلوی چشمام گمشو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به سختی ایستادودرآخرنگاهی بهم کردکه اخم وحشت ناکی کردمـــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقتی رفتــ ارجمندداخل شد...:سلامـ آقـــــابامن امری داشتید؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاموازپنجره به چشمای تیزوبرنده ارجمنددوختمـــ:این دختره واخراج کنـ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

متعجب خواست سوالی بپرسه که گفتمـ:نمیخوام هیچ حرفی بشنومـ فقط اخراجش کن تاحساب کاردستش بیاد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سری تکون دادورفتـــــــــــ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

***

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خسته ازمنتظرموندن تواین فرودگاه مسخره محکم باپام به یکی ازصندلی هازدم که تافیهاخالدونم آتیش گرفتـــــــــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آخ پامــ وای پــــــامـــــ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای پسری وشنیدمـ:خانوم حالتون خوبهـ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشاموبه خاطردردبسته بودمـ...اووف اصن نمیتونستم حرف بزنمـ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ خانوم مگه کوریدکه صندلی وندید؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باعصبانیت چشاموبازکردمـ تایه چی بارش کنمـ که خندیدومن پریدم بغلشـ:خودت کوری میمون خوشگلــــــ پاهام کپک زدن ازبس واسادمـ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندیدوپیشونیموبوسید:شامپانذه اینجاایرانه هااینجوری آویزون من شدیا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پاموگذاشتم زمین که دادم رفت هوا:واخ پام خیلی درمیکنهـ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شیطون خندید:یعنی بغلت کنمـ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیشموبازکردم که گفت:آخ کمرم دردمیکنه آخ پام دردمیکنهـ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بادستم همچین زدم توپهلوش که گفت:چشم چشم نزن وحشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستشوزیرپام انداخت وگفت:اون قراضت کجاستــــــــــ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کفشموازپام دراوردمـ:اولندش قراضه عمتهـ دومندش تومگه خودت خونه نداری که میخوای بیای خونه منـــــ!؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لپموگازگرفت:منوتونداریم که اورانگوتان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاش به ماشینم افتادکه اون سمت پارک بود:باووویه رنگش میکردی این لامصبو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باذوق گفتمـ:ببین مَهام اسممواینجاچسبوندمـ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندید:اسمتوزدی ماشینتوگم کردی بیارنش تحویل بدن بهتــــــ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لباموغنچه کردمـ:خیلی بیشعورd

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوارپرایدخوشگلم شدمـــ ودرهاروقفل کردم پنجره وپایین دادمـ:خودت بیا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدگازدادمـــــ...مهام میخندیدوسط راه ایست کردم وعقب عقب رفتمـ:گمشویالا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوارماشین شد:کشته مرده این احساساتتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دندَدَروجابه جاکردمــــ:خب مهام خان میمون خوشگل سفت بچسب که میخوام فضاببرمتـــ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندیدوکمربندشوبست:ازاتوبان برو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ ای به چشم خلبانـــ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

****

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستموروسرم گذاشتمـ یه قرص بالاانداختمـــــ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارجمندبطری ورومیزگذاشتــــــــــ:آقــــــــــامیخوایداستراحت کنید؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی مسخره نگاش کردم میدونست این قراردادبرام مهمه وچرت وپرت بارمن میکرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمورومیزحرکت دادم وگوشیموبرداشتمـ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ الوفرازپس کدوم گوری اید؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندید:جـــوووون ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عصبانی ازخنده مسخرس گفتمـ:ببنددهنتواعصاب ندارم میگم کدوم گورستونی اید!؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ توکی اعصاب داری؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توراهیم هیچکس تعقیبشون نمیکردچهارنفرن بایه هوندای سفیدرنگ دارن میان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دونفری که عقب نشستن مسلح هستنــ خودمرتیکه قوزمیت هم یه اسلحه توپاش دارهـ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کناریش مشکوک میزنهـ همش برمیگرده عقبونگاه میکنهـ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون هم اسلحه کوچیکی توجیب کتش داره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راستی قوزمیت خان یه کت دستشه که توش چاقوجاسازکردهـ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدون خدافظی قطع کردمـ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ ارجمندخوب بگردشون یه کت دسته سیفیِ که توش چاقوجاسازکرده فقط سیفی وداخل

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بفرست بقیشون خارج اتاق باشنـــ...ماشینشونم چک کن ببین ردیابی چیزی کارگذاشتن یانه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمی گفت وبیرون رفتـــــــ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستاموقلاب هم کردمـ:میشنومـ!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سیفی لبخندزد:آقای کیایی فرمن مطمئنم میتونیم باهم همکارخوبی بشیمـ!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی مسخره نگاش کردمـ:مقدمه چینی به دردمن نمیخوره آقــا...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حساب کارانگاردستش اومد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاغذایی ازکیفش خارج کرد:ایناتموم موادهای شیمیایی که شرکت ماتولیدمیکنهـ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاغذهای دیگه هم جلوی چشام گذاشتـ:ایناهم تموم اسلحه هایی که نفوذی هاماتوخارج ازکشورمیتونن براموبفرستنــــــــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاغذاسامی اسلحه هاروبرداشتمـ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تصویراسلحه هاهم کنارنوشته هاقرارداشتنــــ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اسلحه هاخوبی بودنـ ولی کم بودن کشورآلمان وروسیه ویه چندتادیگه بدردمن نمیخورنــ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ من یه نفوذی اسلحه توآمریکامیخوامـ!میتونی برام پیداکنی!؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سیفی ـ اسلحه های مارونپذیرفتینـ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخمی کردمـ:من همچین حرفی زدم ازت سوال پرسیدم جوابش آره یانه بود!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوب متوجه قورت دادن آب دهانش شدمـ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دادزدمـ:فــــــــــــراز!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درکَسری ازثانیه فرازجلوظاهرشد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درجعبه روبازکردواسلحه رونشون سیفی داد!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ خوب گوشاتوبازکن این اسلحه برام ارزش زیادی دارهـ میبینم که نفوذت توآلمان خوبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازاین اسلحه میخوام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاغذکاورشدروسمتش هُل دادمـ:اینم جزئیاتشــــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخندی زدکه رضایتشونشون میداد:خیلی خوشحالم که باماهمکاری میکنید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی اهمیت به حرفش ایستادم ویقه لباسمودرست کردمـ...قردادوسمتش فرستادمـ:امضاکن این قراردادیک سالســــ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قیافش توهم رفت ومن ادامه دادم:فعلاقرارچندساله زودتهـ....من دیراعتمادمیکنم ببینم میتونی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اعتمادمنوجلب کنی یانهــــــــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازدراتاق بیرون اومد.....فرازهم پشتم قدم برمیداشتــــــ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ مطمئن شوکه جربزه این کاروداره وگرنه خودت بدمیبینی!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فرازـ توتاحالادیدی من بهت کسایی که بی عرضه هستنومعرفی کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوزخندی زدمـ:هه آره همین دختره احمق آرلا...گندزده فک کرده منومیتونه دوربزنهـ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جلوم پرید:آرلاچیکاکردهـ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کنارش زدمـ:اخراجش کردم بروازخودش بپرسـ..بروشیرفهمش کن اگه چیزی به کسی بگه ازخواهرکوچولوش شروع میکنم کارمو...بروخوب عقلشوسرجاش بیار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

***

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ به من مربوط نیستـــــ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخمی هم جاشنی صورتم کردمــــــــ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خنده مهام بلندشد:سارایی خانوم کوچولوخانوم معلمتون سگ اخلاق بیاپیش خودم خوشگلم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ساراپریدبغل مهام ویه ب*و*س محکم ازگونه مهام کرد:آله خانوم معلم بداخلاخهـ!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام دماغ ساراروکشید:جونمی تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مریم جلواومد:خانوم من بخدانتونستم بنویسم دیشب عروسی بودیمـ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخمم بازسرجاش اومد:مریم ازتودیه انتظارنداشتمـ من یک هفته پیش این مشقاروبهتون گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توتازه دیشب میخواستی بنویسی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بغض کردکه مهام محکم زدبه کتفم:شامپانذه یه کم دل رحم باشــــــ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندیدوگفتم:اشکال نداره مریمی...فرداهمشومینویسیا...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلخوربودبه خاطرهمین فقط سرشوتکون داد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستشوگرفتمـ:عزیزدل منـ،من اگه اخمی میکنم یابداخلاقی میکنم به خاطراینه که ناراحت میشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شمابه این خوشگلی به این مهربونی درستم که خوبه ..یه روزمشقتم ننویسی عقب میوفتی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لباشوبرگردوند:چشم خانوم قول میدم ازاین به بعدمشقاموهمون روزبنویسم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

موهای فرشوداخل روسریش فرستادمـ:آفرین خوشگل من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ترنم جلواومدودفترشوبازکرد:خانوم ببین چه خوشگل نوشتمـ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام تادست خط ترنم ودید ازخنده پوکید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ مهام نخند

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعداولین قطره اشک ترنم باعث تعجب مهام شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

محکم به پهلوی مهام زدم:خوبت شدعنترمیمون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام یه آبنبات ازتوکیفش دراوردوگرفت سمت ترنم...ترنم چشاش برق زد..بغل مهام پرید:آخیش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این سامان راست میگفتا...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

متعجب ازاین تغییرحالت گفتم:واع

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندیدومهام گفت:الکی گریه کردی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دندوناشونشون داد:دفعه قبل بهنازگریه کردبهش ازاینادادیدمنم گریه کردم خو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام لپ ترنموکشید:ببین ماگیرچه فسقلیایی افتادیمـ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازجابلندشدمـ:خب بچه هاتاهفته بعداینایی که پاتخته مینویسم بنویسید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گچ وبرداشتم وحروفkوgوj.h.tروپای تخته نوشتمــــ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه ازدرکلاس خارج شدنــ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام ـ تواینجامیای که حوصلت سرنمیرها

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کولموبرمیدارم:اهونـ...البته هرهفته دوبارکلاس دارنـــــــــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوارماشین شدیمــ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ مهام میخوای چیکاکنی!؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام ـ نمیدونم به نظرم ازاینجااثاث کشی کنیمـ..تاپیدامون نکنهـ....منوتوخوب میدونیم اون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چی میخواد...ماهم دورش میزنیم..من میتونم انتقالی بگیرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ یعنی بریم تهران؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اره تهران شلوغه پیداکردنمون سختهــــ....پویابرامون خونه پیدامیکنه دیگهـــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اوووف من بچه های اینجاروچیکاکنم؟به ایناعادت کردم میدونی چندساله اینجازندگی میکنیم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پشت فرمون نشست:برای منم آسون نیست ولی بریم بهتره ازدستش خلاص میشیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تهران؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ازکوچیکی توشمال بزرگ شدمــ...تابه حال تهران نرفتمـ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشتیاق چندانی هم ندارمــــــــــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توفکربودم اصن نفهمیدم کی به خونمون رسیدیمـ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام ماشین وپارک کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ عخی ازاین خونه هم بایدخدافیضی کنیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام دستشودورکمرم انداختـــــــ:ایشالاتهران بهترشومیخریم دیه اجاره نمیکنیمـ...که صابخونش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الکی بیادوبره وفک کنه منم خرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زیرچشی نگاش کردم پس فهمیدهـ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام ـ بایددینابهم بگه که این صابخونه چشم چرونهـ....؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندیدم ولپاشوکشیدمـ:جووون غیرتت توحلقمــ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوییدم تودستشویی وآب توصورتم ریختمــــــــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چه جوری ازاینجابرمــــ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چه جوری؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

***

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شنیدم میخواین ازاینجابرین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لب گزیدمـ...وگفتم:مجبوریمــــــــ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کنارم نشست وشال مشکی رنگ وازسَرم سُرداد:من چیکاکنم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روم خم شدوسرشوتوموهام برد:هان؟من چیکارکنم بدون تو!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من لیاقت این عشقوندارمـ...لامصب من هنوزمطئن نیستم دوستت دارمـــ!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سمت دسته کاناپه سُرم دادوتوچشمای طوسی تیرم نگاه کرد:دیه این چشماروهروزنمیتونم ببینم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برام جداشدن ازاین لعنتی سخته؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیدونمـــــــــــــ....خداگیرکردمـــــــ بین عشق وبی خیالی...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستش روگونم نشستـ :نروتوروجون رادین نرو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستشوگرفتم ونشستم:من چیکاکنم رادینم بخدانمیشه مهام هم سختشه بیادتهرون ولی مجبوریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرشوروشونم گذاشتـــــــ....:توروخدانرو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشکم دیه داشت درمیومد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستم موهاشولمس کرد...:زمانی که کمکت کردم بهت گفتم چی رادین وابستم نشو...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم رادین من از دوست داشتن سردرنمیارمـ....پای منووسط احساسات نکشـ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رادین اینارواون اول گفتمـ.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رادین سرشوازروشونم برداشتــــــ...ونگام کردویهوجوری سرم دادزدکه زلزله هشت ریشتری بااون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عظمتش بدنمونمیلرزوند...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رادین ـ این چرندیات وگفتی....ولی نگفتی رادین من مغرورم نگفتی من غدًم لجبازم خودخواهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به فکرخودمم اینارونگفتی لامصب نگفتی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازدر کلاس بیرون زد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شالموروسرم انداختمــــــ...دوییدم سمتش:رادین جان..عزیزدل منـ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقتی من میدونم که حس خاصی........

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برگشت ویدونه توصورتم خابوند:حس خاص؟هیچی!؟چرااینقدبی احساسی منونمیبینی به خاطر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتنت خودموبه آب وآتیش زدمـ...ولی توچی حتی نکردی بامهام درموردمن حرف بزنی!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چراچون دوسم نداری!چراچون من دیوونتم وحتی یه ذره هم برای این حسم ارزش قائل

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیستی...بگم بازم؟این سیلی زدم چون دیه ظرفیتم پره ازدستت روانی وحیرون شدم یک درصدبه فکرم باش یک درصددوسم داشته باشــــــــــــ.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشام لبالب پرشده بود....روزمین نشستم:دِآخه چراحرف زورمیزنی؟چرامیخوای دوست داشتنتو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به من بقبولونی؟رادین من اون اول باهات طِی کردمــــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روبروم نشست وگفت:چرانمیخوای منودوست داشته باشی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جوابی ندادم که چشمای به خون نشستش وتوچشام انداخت:هان؟من کَمَم برات؟من لیاقتتوندارم؟هان؟چی؟یه دلیل قانع کننده بگوتاازت دل بِکَنَم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستموروزمین کشیدمـ:دلیل ازاین بالاترکه من دوست ندارمـــــــ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تابه حال اینقدصریح نگفته بودم دوسش ندارمــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستموگرفت وبلندم کرد:باشه..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آروم به فرانسوی گفت:تاته دنیاهم بری بدون رادین دیوونتهـ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من دوست دارم وجونموبرات هدیه میکنمـ....ولی امیدوارم عاشق بشی واونی که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوسش داری دوستت نداشتهـ...اون موقع حس منودرک میکنی!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مواظب خودت باشـــــــ....مدرکتوهم هماهنگ میکنم تهران تومعتبرترین موسسه بهت بدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واونجامشغول کاربشی...منویادت نره هـــــــــــــا...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

***

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دادزمـــــــــ:فرازچرت نگـــــــــــــــو...من اگه لوبرم کشتمتـــ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فرازخندید:شوخی کردم احمقــــ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ من باتوشوخی دارمــــ..؟.من نمیدونم چرافکرمیکنی من ازاین شوخیای مسخرت خوشم میاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نزدیکم شدولپموکشیدکه باعصبانیت گفتمـ:فرازصدبارگفتم این مسخره بازیات بدردبچه سوسولامیخوره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واس حرص من زبونشودراورد:حرص نخور...شیرت خشک میشهــ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخمی کردم وازجابلندشدم که دراتاقوبازکردورفتـــــــــــ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستموروصورتم کشیدمــــ...اصن حوصله رفتن به سوئیس ونداشتمــــ.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی بایدمیرفتـــــــم...تارواعتبارم مهربزنمــــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

امشب پروازم بود....ساعت12شب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفهمیدم کی ساعتــــ 11شدمن آماده پشت رُل نشستمـ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فرازسوارشد:ببین منو؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاش کردمـ وفرازگفت:اونجا..چه خبره که منم باخودت میبری؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستموروفرمون گذاشتمـ:میای میفهمی!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تاموقع سواربه هواپیمالال شد..میدونست بیشترپیله کنه من عصبی ترمیشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازپنجره هواپیمابه بیرون نگاه کردمـــــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فرازـ نیگاکن چه خوشگل ابرا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوزخندی زدمـ:که چی حالا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فرازـ خیلی قشنگه ابرا،آسمونـــــــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ مهم نیستـــــ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ چوب خشکـــ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چپ چپ نگاهش کردم که گفت:ببخشیدمنظوری نداشتمـ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

****

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام ـ پویاچه تپل شدی!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویاخندیدودستشودورگردن من انداخت:سلام کانگورو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام خندید:الان کانگورمادره دیه...کانگوروکوچولونیست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بادستم روشکم پویازدم:حامله ای؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندید:نه باووو..زوده هنوز..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندیدم:باباحامله ای دوقلوهم هستشا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هولم دادسمت ماشینش:بازتواومدی تامنودست بندازی کانگورو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندیدم:دوست دخترت خیلی بهت ساخته به جای اینکه اون حامله بشه توحامله شدی!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرتم کردتوماشین:کانگورو..کی میاددوست دخترمن شه آخه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام به من اشاره کرد...باکیفم توسرش زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویاپشت فرمون نشست:خروس جنگیان عزیز...هردوتون مِن بعدخونه من زندگی میکنید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام ـ من که گفتم خونه جداگونه بگیر...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویااخمی کرد:یعنی اینقدبه من بی اعتمادی که نمیخوای خواهرت{بعدازتوآیینه عین این چشم هیزانگام کرد}پیش من باشهـــــــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ پـــــــــویــــــــــــا!!!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازخنده منفجرشد:جونم کانگورو!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام ـ نه ولی خدایی پویامانمیتونیم که همش پیش توباشیمـــــ....شایدشامپانذه بخوادمهمون دعوت کنه بده بخدا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ عاقامن اسم دارما...این بهم میگه شامپانذه..پویامیگه کانگورو...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویاـ توکانگوروخودمی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جلوی خونش ایست کرد:خب به خونه پویامهشادخوش اومدید...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام ـ پویاکی این خونروخریدی!؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

متعجب به خونه نگاه کردمـــــــــــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویاازماشینش پیاده شد...:نخریدمش ارث رسیدهـ...!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشام گردشد:عجب ارث خوشگلی هم هستـــــ...باباپولدار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندیدوکلیدودستم داد:بفرماییدخانوم کانگورو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درخونروبازکردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ عجب حیاطی!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عجب ساختمونی!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عجب استخری!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اووووف عجبــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویاخندید:بریم دستشویی شم نشون بدمـ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چپ چپ نگاش کردمـ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام ـ خوب شامپانذه همچین عجب عجب میکنی پویاخواست لطف کنه دستشویی روهم ببینی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندیدمـ:عجب پله هایی..!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستموروپله هاکشیدم که پویاخندیدودستشورومیله های کنارپله کشید:اووف عجب میله هایی!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام توسرهردوتامون زد:الاغیدهردوتاتون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندیدمــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ پویامانمیتونیم باتوزندگی کنیم یه کم درک کن...سخته بخدا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویاـ مثلامعذب میشی توعه کانگورو!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندیدمـ...:نوچ ولی شرمنده میشیم درضمن بدِیه دخترتنهابایه پسرگامبالوتوی خونه باشن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویاـ فک کردیددوتاکانگوروماده ونرمیخوام توخونه وَردلم نگه دارمـــ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام ـ میگم دیه من یه کم استراحت کنم میرم دنبال خونه میگردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویاـ ببنددهنتوباووو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازساختمون بیرون اومدیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویاـ کورهای عزیزاین ساختمون دوتادرداره طبقه بالابرای توکانگورو..ازاون دراستفاده کنید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طبقه پایین هم من زندگی میکنمــــ....واین دراصلی هم برای منـــــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دری که بافاصله میون پیچک هامخفی شده بودوبازکردمـ..بوی خاک منوبه سُرفه انداختـ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ اووووف اینجاچه قدکثیفه پویا...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویاـ گذاشتم خودتون تمیزکنید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام ـ خوب بوفالومی مُردی تمیزکنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندید:اره بوفالوهم عمته کرگدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندیدم:خب مجبوریم تمیزکنیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویاـ امیدوارم ازاین خونه خوشتون بیاد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهام دستشوروشونه پویاگذاشت:مرسی داداش بوفالو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدهم فرارکرد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آهی کشیدمــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرادروغ دلم برای رادین تنگ شده بود...همیشه الان این ساعت باهم بودیمـ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهم نیستـــ...رادین برای من یه دوست خوب بود...درسته بدرفتارکردوجواب خوبیام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه سیلی توصورتم بود...ولی خب اشکال نداره عصبانی بود....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

****

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ ماقبول میکنیمـ..چون من میخوام توسوئیس هم اعتبارم بالابرهـ...شیرفهم شدی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فرازـ یعنی چی؟دامیاربس کن...بس کن....این گروه خیلی قویه مانمیتونیم ازپس امتحانش بربیایم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برات سختهه!خودتودرگیرنکن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اگه من دامیارم اگه من شکارچیم...اگه من دامگذارنده ام...همین من شکارم چیزای ناب وخوبهـ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توحقی نداری ازدستورمن سرپیچی کنی...فقط حرفموگوش میکنی...نمیخوای باشی..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهم نیست برگردایران وتموم وسایلوپس بده وبروپی زندگی پی آرامشتــــــــــــــ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوزخندی زدم وپوک سنگینی به سیگارم زدمـ.....دودش تواتاق پخش شد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فرازـ دامیاربس کن...ماموفق نمیشیم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاهموبه دودسیگاردوختمـ:خوب توگوشت فروکن فرازمن اعتبارم برام مهمه...من بایداعتبارو اعتماداین شرکتوهم به دست بیارمــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این شرکت وباندش وتموم تشکیلاتش بایدزیرسلطه من برنـ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالامن نیازی به یه آدم ترسوندارم....بیام ایران تموم حقوقتوتمام وکمال میدمــــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازجابلندشدمـ سیگاروتوجاسیگاری فروبردمـــــــــ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیازبه یه دوش گرفتن داشتمـ.....اونم باآب سرد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ده دقه ای دوش گرفتم وازحموم بیرون اومد...باتن پوش پشت میزنشستم ولپ تابموبازکردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاموبه جای جای اون ساختمون دوختمــ...کارم همیشه خوب بود....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوربیناخوب جاسازشده بود.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه لباس مشکی ساده همراه باجین مشکی پوشیدم وعینک دودیموبرداشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

امروزروزمنه....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

امروزبایدجوری رفتارکنم که بدوننن همه چیزمال منهـ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من دامیارکیایی فرهستمـ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شکارچی...صیاد.....مالک همه زیبایی ها....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوارماشین شدمــ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جلوی درپارکینگ فرازودیدمـ....جلوی ماشین ایستادواخمی کرد...عینکموازروچشام برداشتمـ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاهش کردم یعنی یاسوارشویابِکِش کنار....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوارماشین شدوحرفی نزد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستشوجلواومد....اهمیتی ندادمـ...:من دامیارکیایی فرهستمـ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صاحب شرکت موادشیمیایی کیاگستر...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توضیح چندانی نمیدم چون خوب متوجه بودم تموم مدت توتهران منوزیرنظرداشتید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مردبه این تیزهوشیم لبخندی زد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستش که روهوامونده بودوپایین انداخت:طرف حساب شمامانیستیم دکتربایدخودش بیاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رومبل نشستمـ:مشکلی نیست منتظرمیمونمـــــ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فرازپشتم ایستاد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ساعت مچمی ونگاه کردم من وقتم برام ارزش دارهـ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی الان بایدقیدوقتوبزنم ومنتظراین دکتری که میگن بشمـــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یک ربعی توسکوت سپری شدکه دربازشدوزنی قدبلند...باموهای فربلندمشکی واردویلاشد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه ایستادن....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عینک دودیشوازروچشماش برداشتــــــ...چشمای سبزرنگـ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای مردتوگوشم زنگ زد:خانوم دکتراومدنــــ!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تعجب کرده بودم ولی اصن نشون ندادم وقتی جلوی پام رسیدبه خودم زحمت دادم وازجابلند شدم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستکشاشوازدستش دراورد..دستشوسمتم درازکردکه خیلی بی اهمیت دستاموتوجیبم بردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیش خندی زد....منم پوزخندی زدمـــــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روبروم نشست ومن هم بدون اینکه اون بگه بشینم نشستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همرومرخص کرد...خواست فرازروهم بفرسته که گفتم:ترجیح میدم فرازبمونهـ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ابروی خوش تراششوبالاانداختـ:این مذاکره محرمانس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوزخندزدمـ:محرمانه؟هه!محرمانه بوداین همه آدم اینجابودن؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جوابی ندادودرعوض چشاشوتوچشمام انداختـــــــ.....هیچی توچشماش نبود....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بااعتمادبه نفس وغرورشروع به حرف زدن کردن:من إلسامهرنصب هستمــ صاحب این همه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تشکیلات والبته شمــــــــــــا!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوزخندی زدمــ:صاحب من؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه باباراست میگی!؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فهمیدچرت گفت ولی محکم وجدی گفت:وسط حرفم نپرآقامحترم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاهش نکردمـــ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سیگارمالبروازتوپاکتش خارج کردم وفندک نقره فام اونوبه آتیش کشید...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ بقیش!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندید...این خنده برام مسخره وبیجابود...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بازم بی تفاوت گذشتم ازشـــــــــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازجابلندشد...:مثل اینکه اومدیددعوا!؟یااومدیددستوربدید..هوم کدومشـــ...؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سیگاروکنارگذاشتمــــ:خانوم خوب گوش کن من اومدم فقط اعتبارواطمینان اعتمادجلب کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه دعوانه دستوری درکارنه چیزی دیگه ای...پس حرفای مسخروکناربذار.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخمی کرد....دستاشورومیزبیلیارگذاشتـــ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم اون سمت میزبیلیاردایستادمـــ:خب؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ ـ پس توهم خوب گوش کنـــــــــ من به تنهایی بدون هیچ کمکی تااینجاخودموبالاکشیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برای دخترانجام اینکاراسختهــــ....اعتبارواعتمادمیخوای!؟پس دیالاخودتونشون بدهــــــــــــ..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

موادشیمیایی که درست میکنید...اون بمب هاپلاستیک که همه جاحرفشه نمونشومیخوام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جزبه جزکارت بایدبرام روبشه...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عادت داشتم پوزخندبزنم....دستاموتوجیبم بردمـــــ:همینـــــ؟شام ناهاردرخدمت باشیم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یکهوجدی شدم:دختره احمق فک کردی من خنگم یابَبوگلابی؟هان کدومشـ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من یه نمونه کارموبفرستم برای تــــــوتاروش آزمایش انجام بدی وتهش منوشوت کنی بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هه واقعامتاسفم درموردمن چی فکرکردی?

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درضمن من خوب میدونم تویه جاسوس توتشکیلات آزمایشیم گذاشتی!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوب متوجه سفیدشدن صورتش شدمـــــــ ولی خودشوخوب نگه داشته بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ من هفت ساله کارم اینه که موش توتله بندازم بعدتوفسقلی اومدی تودم دستگاه من آدم گذاشتی!؟اطمینان بایددوطرفه باشهـ!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستشوبالااورد:میدونم ولی حرفایی شنیدم که مجبورشدم جاسوس وارددستگاه وتشکیلاتت کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ابروموبالاانداختمـ:اصولابرای هرکس که مقام منزلت بالایی داره آدمای زیادی هستن که حرفای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مسخره وتهمت وبدگویی وتوهین میزننــــــ...اونم پشت سرشون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

إلساروصندلی نشستـــــــ:خب بسه دیه زیادی ازبحث اصلی دورشدیمــــ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستم وروتکیه گاه صندلی گذاشتم وبه ساعتم نگاه کردم:تاالان وقتموهدردادم لطفاحرفای اصلی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وبزن من نیومدسوئیس که تفریح کنم ووقتموالکی صرف چرت وپرت کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازاین همهه پرویی وجوابای دندون شکنم حرصی شده بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

إلسادستاشوتوهم قلاب کرد:موادتموم چاشنی های شیمیایی که تولیدمیکنم مستقیم به اروپا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وانگیلیس میره وشایدم بگم20درصدشوایران میفرستم چون هیچ امنیتی توایران نیست وتقریبا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آدماش ترسوهستن دونفرمنوتوایران حمایت میکنن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ ومن میخوام سومیش باشم ریسک زیادی میکنم چاشنی بمب های توسخت پیدامیشهـ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من میخوام که توازچاشنی هات برای ماهم بفرستی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.