درباره ی دختری به اسم دریاست که به خاطر بازیگربودن ودلایل دیگه باید با کسی که ازش متنفره به سفره کاری بره و...

ژانر : عاشقانه، طنز، کلکلی، هیجانی

تخمین مدت زمان مطالعه : ۲ ساعت و ۱۱ دقیقه

مطالعه آنلاین سوپر استار
نویسنده : دینا محدث

ژانر: #کلکلی #طنز #هیجانی #عاشقانه

خلاصه :

درباره ی دختری به اسم دریاست که به خاطر بازیگربودن ودلایل دیگه باید با کسی که ازش متنفره به سفره کاری بره و...

اگه ازهم جداباشیم

حال من خیلی بدمیشه

نمیدونم میتونی تو

بمونی تاهمیشه

عادت کردم به همین خنده ی زیبا

عادت کردم

ای جان ای جان

عادت کردم

به آروم بودن چشمات

عادت کردم

ای جان ای جان

عادت کردم

به همین خنده ی زیبا

عادت کردم

ای جان ای جان

عادت کردم

به آروم بودن چشمات

عادت کردم

ای جان ای جان

بهت عادت کردم من راحت ترازتوباهیچکی نیستم منه لامصب

وابستم وقتی دوریت طاقت کم

دله من توروباورکرد

حتی استراحت بی تو

توی حالش نی

چجوری بخوابم وقتی سرت روبالش نی

وقتی هستی خوب

وقتی نیستی

اخماتوهموهمه لباسامشکی

وقتی صبح بلندمیشی وکنارموراه میریم

کنارهم توخیابان همه چشمارومائه

راه میریم واین شهرخوشحاله به خودش

میباله تودلش ماروداره

الان دارم به تویه حسی

که نمیدونم داره چه اسمی

ولی توبایدماله من باشی

آره شده به هرطلسمی

پرم ازحسه خوشبختی

باتوآسون میشه سختی

باتوآروم میشه قلبم

چه خوبه همدمم هستی

دیوونم

دیوونتم به خدا

نمیشم ازتوجدا

دنیامی

دیوونم

دیوونتم به خدا

نمیشم ازتوجدا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همرامی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عادت کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به همین خنده ی زیبات

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عادت کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ای جان ای جان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عادت کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به آروم بودن چشمات

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عادت کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ای جان ای جان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آهنگ عادت کردم مهدی جهانی وعلیشمس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ظبط روخاموش کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وازماشین خوجلم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پیاده شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کلیدروتوی قفل چرخوندم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وایییی خونه چقدرتاریک شده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من همیشه حداقل یه چراغ روروشن میذاشتم ولی الان همه خاموشن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اووووووف این خونه جن داره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بوخودااااا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چراغ روکه روشن کردم یهوصدای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جیغ وسوت وتولدت مبارک اومد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(فکرکنم سکته ناقص زدم)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من خونرودرست اومدم؟اوووف آره دیگه اسکول.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهمون هاهم همینجوری مونده بودن و به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کارای من نگاه میکردن😳

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(الان میگن بدبخت مشکله روحی وروانی داره)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که یهوازاون ته نیمارودیدم که داره به سمتم میاد(خوشحال وشادوخندون)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زاااااااارت😂.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیما:عشقم تولدت مبارک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:زهرماروتولدت مبارک(اااااتولدمه خخخخخخخخ)سکته زدم پسره ی منگول.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیما:خاااااک برسرت کنن خوبی بهت نیومده. بیابروانقدرهم تابلوبازی درنیارآبرومونوبردی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدش دیدم همه دارن میان سمتم که تولدمو تبریک بگن(یااکثراماما)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه اومدن تبریک مبریکاشون روگفتن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم الان دارم میرم لباسام روعوض کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.ای توروحت نیما.کی حال این جنگولک بازیاروداره.اوفففففففف

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم ازپله هامیرفتم بالاواین نیمای بدبخت روبه باره فحش گرفته بودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که یهودیدم یه نفرازدست شویی اومدبیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برگشت وباهم چشم توچشم شدیم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ااااااااکی اینودعوت کرده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ایششششششششش.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارمیا:به به خانومه ارجمندی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.تولدتون مبارک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماچشمون به جمالتون روشن شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:بله خوب هرکی ازاون تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(اشاره کردم به دستشویی)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیاچشمش روشن میشه😂.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارمیایه بروباباگفت وازکنارم ردشد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خخخخخخخ کم آورد😁

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیخیال ارمیاشدم وبه سمته اتاقم رفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دره کمدموبازکردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوووووووچقدرلباس داشتم خبرنداشتم😳.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه لباس سفیدتاروی زانوکه بالای لباسم هفتی بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(مدیونیدمسخره کنیدخو اسمشونمیدونم)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وپایینش پرنسسی بودبرداشتم وپوشیدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوب بریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سراغ آرایشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه ذره کرم پودرزدم بارژگونه ویه رژلب صورتی خوب خوبه دیگه بیشترازاین آرایش کنم زیادیشون میشه میشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

والاااااااااااا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پیش به سوی ترکوندن مجلس.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(آخه یکی نیست به من بگه خانم بازیگراگه یه خبرنگارپیدابشه پایین چی؟)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوووووووف

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وجی جووون تودیگه بخف توی خونمم نمیتونم آرامش داشته باشم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وبی توجه به وجدانم که هی داشت زرمیزدبه سمت مهمون هارفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ااااااااانازنین هم که هست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:نازنینننننننننن.هوی گوسفندچه طورپتوری موتوری؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهموناداشتن با تعجب به من نگاه میکردن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نازنین:خااااااک برسرت گمشواون ورآبرومونوبردی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.توخیره سرت یه هنرمندی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میخواستم جوابشوبدم که یه صدایی ازپشتم گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارمیا:خوبه میگی هنرمندآخه این هنرمنده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برگشتم دیدم ارمیای بیشعورپشتم وایساده هرهرمیخنده.😂

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:کوفت به چی میخندی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارمیا:هیچی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وبعدریزریزخندید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(واااامردم مشکل روحی وروانی دارن والاااااااا)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نازنین:بچه ها بیخیال حالا بیان بریم برقصیم که الان موقع تانگوئه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وبعددست دوست پسرش میلادروگرفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ورفتن وسط.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اااااادختره ی بیشعورمنوبه میلادفروخت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دارم واست نازی خانم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خووووووب حالامن باکی برقصم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم به این فکرمیکردم که باکی برقصم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که یه دست جلوم درازشد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرموآوردم بالاکه دیدم ارمیابالای سرم وایستاده وپیشنهادرقص میده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم ازخداخواسته هیچکی نبودکه باهاش برقصم خواستم قبول کنم که یه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست دیگه هم روبه روم درازشد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(نهههه میبینم که کمم درخواست ندارما خخخخخخخخخ)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرموآوردم بالاکه دیدم پوریاوایستاده (پسرعموم)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:اااااااپورپورتواین جاچیکارمیکنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوریا:هیچی نبایدبیام تولددخترعموم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیمادعوتم کرده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:بخواب باوهمینجوری گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیدم ارمیاداره باتعجب نگاهم میکنه که منم سرسع گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:اوایادم رفت معرفی کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوریاپسرعموم آقای ارمیاقاسمی .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوریا:آهان خوشبختم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.شماچه نسبتی بادریادارین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارمیا:امممممم خوب......همکاریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوریا:آهان.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالابرقصیم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم واسه اینکه ارمیاروقهوه کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:باشه عشقم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوریاوارمیاتعجب کردن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی پوریا سریع یه لبخندپهن زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم الانه دهنش جربخوره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وباهم به سمت پیست رفتیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوریا:راستی یادم رفت بگم چه خوشگل شدی امشب.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:مرسیییی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وای قیافه ی ارمیاروداره ازعصبانیت میترکه.خخخخخخ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آهنگ عوض شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:وااای آهنگ دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابک جهانبخش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من عاشق این آهنگم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوریا:منم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی وقته دلم میخوادبگم دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگم دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگم دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازتوچشمای من بخون که من تورودارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط تورودارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی توکم میارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نبینم غم واشکوتوچشمات

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نبینم داره میلرزه دستات

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نبینم ترسوتوی نفسهات

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ببین دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم مثل توباخودم تنهام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم خستم ازتموم دنیام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم سخت میگذره همه شبهام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ببین دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ببین دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوست دارم وقتی که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشماتومیبندی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بامن به دردای این دنیامیخندیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آروم میشم بگی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازغمهات دل کندی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیابه هم بگیم دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوست من اون چشم های قشنگتو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دارم واست میخونم این آهنگتو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هرچی میخوای بگو ازدله تنگتو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیابه هم بگیم دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توتمام این مدت پوریازل زده بودبهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نبینم غمواشکوتوچشمات

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نبینم داره میلرزه دستات

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نبینم ترسوتوی نفسهات

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ببین دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم مثل توباخودم تنهام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم خسته ازتموم دنیام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم سخت میگذره همه شبهام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ببین دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ببین دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقتی که چشماتومیبندی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باهم به دردهای این دنیامیخندیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آروم میشم بگی ازغمات دل کندی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیابه هم بگیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آره دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آهنگ تموم شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وصدای دست وسوت بلنوشد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:اییی خسته شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نازنین:وای منم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:نازی توکه اصلانحرف که توگفتی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقت تانگوئه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نازنین:خوب حالاجوش نزن شیرت خشک میشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ببین کیرو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(منحرف بازی درنیاریدامنظورش کیو)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برات آوردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:واییییییی مربااااااااتواین جاچیکارمیکنی؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عسل:اول اینکه عسل نه مرباطوفان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دومم اینکه این چه طرزه خوش اومدگوییه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:خوب حالااینقدرنزربیابقل عمو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدشم بقلش کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منونازنین،عسل،باران تودانشگاه بهترین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوستای هم بودیم ولی ازوقتی که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بازیگرشدیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من دیگه نه عسل رودیدم نه باران رو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط بانازی بودم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:بچه هاازباران خبرندارید؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاش اونم بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باران:یکی گفت باران

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:واییییی تگرگ چقدردلم برات تنگ شده بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدپریدم بقلش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باران:توآدم بشونیستی نه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چقدربگم باران

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:خوب حالااین آقارو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(کسی که بقلش وایستاده بود)معرفی نمیکنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باران:آخ راستی یادم رفت معرفی کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ساشاهمسرم ایناهم دوستای دوران دانشگاهم عسل ونازنین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(اشاره به من)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:اوووووومیبینم که رفتی قاطی مرغا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وبعدبه ساشادست دادم پسره باحال وخوبی بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باران:به نظرم شماهم بایددیگه کم کم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برید قاطی مرغاها

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:بروباوکی هال شوورداری داره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وبعدزدم به پهلوی نازنین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:مگه نه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نازنین:نهههه کی گفته منم شاید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تونستم این میلادروخرکنم بیادخواستگاریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدچارتایی باهم خندیدیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:چه خودشو میندازه به مردما

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نازنین:ازخداشم باشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

والاااااااا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:بچمون زیادی خودشیفتس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نازنین دندوناشوبه هم ساییدوگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نارنین:دریاجان ازجلوی چشام گمشوتا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دندوناتوخوردنکردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:اووووف باشه حالاانگارچی گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلاتولده منهااااااا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باران وعسل وساشاکه فقط میخندیدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کلابی بخاربودن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:خوب دیگه زیادی زرزدی من برم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به بقیه ی مهمونا برسم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باران یه چشم غره به من رفت واشاره به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ساشاکردکه درست حرف بزنم منم به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روی خودم نیاوردم و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به سمت میزای دیگه رفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوه اوه این پویاهم که هست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(داداشه پوریا)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوووووه حالااینوکجای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلم بزارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

2سال پیش یادمه ازم خواستگاری کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم جواب رددادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه ازاون موقع ندیدمش چه خوشگل شده هاااااا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم سمت میز نیماوپوریا وپویا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:به بروبچ جمعتون جمع بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گلتون کم بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیما:نه عزیزم خولمون کم بودکه اومد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:هوووووی صددفعه گفتم توی جمع

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بامن درست حرف بزن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیما:اااااباباپویا وپوریاکه غریبه نیستن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویا:به به بالاخره ماشماروزیارت کردیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:ازکم سعادتیه مابوده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیما:خوب دیگه خیلی حرف زدین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوریاپایه ای بریم بترکونیم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوریا:توفکرکن من پایه نباشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدباهم بی توجه به ما رفتن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی فرهنگا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویایه ذره خودشوبهم نزدیک کردوگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویا:خوب خانم خوشگله فامیل چه طوره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:میبینی که خوبه آقاخوشگله فامیل.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویا:به میبینم که هنوزم بل بل زبونی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فکرمیکردم بازیگری بهت ساخته نگواین همون طوفان خودمونه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:بله دیگه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویا:عجیبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:چی عجیبه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویا:من تااون جاکه میدونم نصف اونایی که بازیگریا...کلامعروف میشن مغرورمیشن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:خوبه خودت میگی نصفشون من جزاون نصفیانیستم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویا:خوب اون که صددرصد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واسه همینه هنوزاینقدردوست دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:بازم میخوای بحث های قدیمی روبازکنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویا:نه ولی..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تااومدحرف بزنه ارمیاعین......پریدوسط

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارمیا:ببخشیدوسط عشق بازی تون اومدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

امامیخواستم بگم من کاری برام پیش اومده بایدبرم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کادوتونم روی میزه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بازم تولدتون مبارک.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:مرسی.زحمت کشیدید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اووووومنواین لفظ قلما محالههههههه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارمیا:خواهش میکنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:خدافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آخیشششش بالاخره رفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راستی این چی گفت؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیشعور

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:خوب بااجازتون آقاپویامن برم سره میزایه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فعلا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پویا:اوکی باشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلندشدم رفتم سره میزه باران ایناکه بارادوباربدودینارودیدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

Ooopsازاین بدترم مگه داریم؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بارادکه همینجوری خیره ی من شده بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دینااومدبقلم کردوگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دینا:واییی طوفان نمیدونی چه قدردلم برات تنگیده بود..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:منم عشقم خیلی وقت بود ندیده بودمت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دینا:آره عشقم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وای نمیدونی وقتی فهمیدم ایرانی چه قدرخوشحال شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:وااااامگه کسی گفته بودمن خارجم؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دینا:آره دیگه بارادگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مثل علامت سوال به بارادنگاه کردم که گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باراد:خوب دیگه بچه ها بحثو تموم کنیدمهم نیست حالاحتمامن اشتباه شنیدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:آره حتما

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

امامن مطنئن بودم ازقصداین کاروکرده اماچراااا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تاساعت 2مهمونی طول کشیدکه مهمون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هابالاخره قصدرفتن کردن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:اوووووف خسته شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیماتوام خواهشادیگه ازاین لطفادرحقم نکن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باربد:خوب دریاخانم تولدتون مبارک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ایشالله صدصاله شی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:اوه چه خبره بابامگه قراره بزدانابشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه خندیدن که دیناگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دینا:خوب باربدعشقم بریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(زن وشوهرنااا)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باربد:بریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیناروبقل کردم ورفتن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط من موندم بانازنین ونیماومیلاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:خوب ناقلابگوایناروازکجاپیداکردی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نازنین:حالا خوب بچه کاری نداریدمابریم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:نه عشقم برید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مواظب باشید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نازنین:بای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:بای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیما:خوب حالاآجی گلم بدوبیابقل عمو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم دوییدم رفتم بقلش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:ولی نیمروخاک توسرت که کارواسمون درست کردی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیمامنوازخودش جداکردوگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیما:بیابروکه اصلا لیاقت نداری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:راستی نیمرو!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیما:هان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:هان نه وبله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیما:اووووف خانم باادب بلههههه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیا:این ارمیاخره رو واسه چی دعوت کردی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیما:هوووووی درست حرف بزنادوست صمیمیمه تازه مثلاهمکاره توهم هست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:ای کاش توهیچ وقت بااری آشنانمیشدی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیما:خوب دیگه زیادحرف نزن بیابریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کادوهاروبازکنیم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اسمه کادوروکه آوردچشام برق زدوبه سمت کادوهاحمله ورشدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوبه همه چی هم دارماااا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه ی کادوهاروبازکردیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کادوی ارمیاروکه دیدم چشام برق زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه گردنبندخیلی خوشگل بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیما:بیاببین این که انقدرمیگی بده چه گردنبنده خوشگلی گرفته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:خوب حالا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راستی چرامامان اینانبودن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیما:گفتن این تولدماله شماجووناس ازماگذشته.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:خخخخخ آره خوب خواستن تنهاباشن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیما:خوب دیگه وروجک انقدرحرف نزن بروبخواب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شب بخیر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:شب بخیرداداشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بازم میسی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیما:خواش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صبح که بلندشدم دیدم یکی نشسته روم هی داره تکونم میده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلندشدم دیدم بعله این نازنین خانم نشسته روم هی داره تکونم میده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هعی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دریا:نازی چته دوباره عین گوریل افتادی روی من هنرمندجامعه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نازنین:آخه گاومیش آدم تاساعت12ظهرمیخوابه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تاگفت 12ظهریهوپریدم دیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ساعت10.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

افتادم به جونش به زدن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تااین که یه حرفی زدکه مثل فشنگ ازجام پریدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

امروز ساعت11بایکی ازبهترین کارگرداناتوی کافی شاپ قرارداشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونوقت تاالان خوابیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وایییی نکنه پوستم خراب شه قبولم نکنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوووووووووف

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدوبدوبلندشدم حاضرشدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه مانتوی آبی فیروزه ای باشاله آبی فیروزه سرم کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه آرایش ملایمم کردم وازخونه زدم بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط خداکنه دیرنرسم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوهههههههه10.5

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.