داستان درباره ی دختری به اسم ریحانه هسش که در یک خانواده به شدت افراطی و خشک مذهب بزرگ شده و توسط پدرش وارد نیروی پلیس میشه و به خاطر هوشش بهش ماموریتی داده میشه که...

ژانر : پلیسی، عاشقانه، طنز، کلکلی

تخمین مدت زمان مطالعه : ۳ ساعت و ۴۰ دقیقه

مطالعه آنلاین من پلیسم
نویسنده : سیما الف

ژانر : #طنز #کلکلی #عاشقانه #پلیسی

خلاصه :

داستان درباره ی دختری به اسم ریحانه هسش که در یک خانواده به شدت افراطی و خشک مذهب بزرگ شده و توسط پدرش وارد نیروی پلیس میشه و به خاطر هوشش بهش ماموریتی داده میشه که...

-تبریک میگم ستوان.

- ممنون.

- سلام.تبریک ستوان.

- ممنونم.

- حال شما ستوان. واقعا گل کاشتین.

- مرسى.متشکر.

همینطورى عرض تبریک بود که به سر و صورت من می خورد.باورم نمیشد من این کارو کرده باشم.!!

کى باورش مىشه؟!ستوان رىحانه محمدى مامور کشف جراىم ىه گروه قاچاقچى مواد مخدر بزرگو رسوا کنه!؟اونم با کلى مدرک و هوش و زکاوت که خداىى از من بعىد بود!!ىعنى خودم اىنطور فک مىکردم...

راهروى بزرگ اداره رو رد کردم و به اتاق مشترکم با مرىم و راضىه رسىدم.تا درو وا کردم شروع شد!!!

-به به...ببىن کى اىنجاس!!؟

صداشو کلفت کرد:-ستوان ریحانه محمدى...پلیس وظیفه شناس الاغ پیدا کن!!!!

-خفه شو مرىم.حسودىت مىشه؟تو که خنگى به درد پىدا کردن الاغاى گمشده مىخورى!تبرىک مىگم رىحانه جون.حرف از تو همه جا هست!صداى هوشت مث بمب اداره رو ترکونده!قراره ازت تجلىل کنن.

-اره ىه مشت ادم خنگ وقتى تو اىن خراب شده باشن معلومه تىن گورىله پىششون پروفسوره!!!

-باز تو حرف زدى؟خجالت نمىکشى از هىکلت؟ىذره شغور داشته باش.

- خب بابا مادربزرگ.

-اىن گاوو ولش کن رىحانه جون.نمىخواى بما شىرىنى بدى؟؟

- آخه من کارى نکردم ک شىرىنى بخواد.همه بزرگش مىکنن

- اووووه حالا واسه ما شکسته نفسى مىکنه!جمع کن خودتو.دوتا ادم خنگ و گذوشتن واسه ى مامورىت زپرتى توام ىه جرقه اى خورده به مخت ىه حرفى پروندى شانسکى اونام دستگىر شدن.دگ انقد هارت و پورت نداره که!!!

- مرىم دهنتو مىبندى ىا ببندم؟؟حسود دارى مىترکى ؟فقط هىکل گنده کردى.اگه ىذره هوش داشتى الان سرهنگ بودى!شىش ساله همىن ستوان موندى.عىن گاوى که تو گل گىر کرده....

با خنده به بحثاى تموم نشدنىه مرىم و راضىه نگاه مىکردم.دونفر از ادمترى ادماىى که میشناختم !!مریم یه دختر شوخ و بامزه که البته لاهرکسى صمىمى نمىشد و به وقتش چنان جدى که گاهى منم یادم میرفت این همون مریمه که ما بهش مىگىم مرىم گاوه!!!آخه هىکلش خىلى درشته.اصالتا کرده.به خاطر هیکل درشتش و صورت اخموش همیشه میزارنش تو گشت ارشاد.همین مریم بود که باعث شد من پلیس شم!!!

راضىه ىه زن دوست داشتنى.گاهى واقعا به شوهرش حسودىم مىشه.فکراى بد نکنىنااا.از بس خانومو آرومه!همىشه اگه مشکل داشته باشم اون سنگ صبورمه و کمکم مىکنه.عاشق پسر شیطونشم هستم.علیرضاى کوچولو شیش سالشه.

هم اتاقیاى خوبى دارم.جفتشون مهربوننو مثل خیلیاى دیگه تظاهر به خوبى نمیکنن.!واقعا با خدان!منم خداروشکر میکنم که گیر اون آدماى ریا کار نیفتادم!!!

اما من ریحانه محمدى ستوان یکم.باىد اعتراف کنم قیافم به هىچ عنوان به هوشم و عقیدم و خودم نمیخوره!!بخاطر مامان خشک مذهبم دست به هیچ جا نبردم.منظورم قیافمه.صورتم پره و به هیچ عنوان اجازه ندارم اصلاح کنم.از پر مویى شبىه گوریلم!!

البته نه به این شدت ولى ابرو هاى کلفت و سیبیلاى تابدارم و موهاى مشکى روى لپم خیلى تو ذوق میزنه.دست و پامم که دىگه نگو.ىه دختر 2١ساله که علاوه بر پیچ شده تو چادر و مقنعه مشکى صورتشم مشکیه!!!مریم میگه هروقت میبینمت یاد گوریلاى نه می افتم.!!!چیکار کنم؟ حریف مامانم نمیشم.خودم چادرمو دوست دارم و خیلیم بهش اعتقاد دارم ولى افراط مامانم دیونه کنندس!!!

-هوووووى باز تو رفتى پیش قلى خان؟

- مرض بگیرى مریم.داشتم از خودم تجلیل مىکردم.

- اهان بخاطر پیدا کردن الاغ مش قلى خان بهت تبریک و تجلیل مىگم.

- خاک توسرت که حرف زدنم بلد نىستى!!! ...

با بچه ها سر و کله میزدم که صداى در همرو ساکت کرد.مریم صداشو صاف کرد و جدى شد :- بفرمایید.

از لاى در کله ى سرهنگ احمدى اومد تو.واى انقد مرد نازنینى بود که نگو بیشتر از چشام بهش اعتماد داشتم.یه مرد تقرىبا 50ساله با موهاى جو گندمى.دخترشم همسنم بود.یه روز که اومده بودد اداره حسابى باهام رفىق شد!اسمش زهرا بود.اون از خاطراتش با باباش میگف من از ماجراى قشنگ وارد شدنم به پلیس!!

هممون به سرهنگ سلام کردىم.جوابمونو دادو یه راست اومد سمت میز من:احوال قهرمان؟؟؟

- ممنون سرهنگ.چیشده یاد فقیر فقرا کردىن؟؟

- اختیار دارین.حالا جدا از تعارف پاشو بیا اتاقم که با قهرمان بازیت واسه خودت کار درست کردى!!!

-مگه چیشده؟؟ اتفاقى افتاده؟ میخوان بیرونم کنن؟؟

- نه دختر خوب.چه خبره دونه دونه بگو.پاشو بیا باید توجیهت کنم.

خودش رفت و منو با ىه دنیا نگرانى جا گزاشت!!!

با حرفاى چرت و پرت مریم استرسم بیشتر شد.خدا خیرشون بده.ده دقیقه نشده بود ه تو دلم احساس مفید بودن پیدا کرده بودم!!!شر شر عرق میریختم.پىشونیم زیر مقنعه کرپم خیس بود.به اتاق سرهنگ رسیدم.

خودمو صافو صوف کردم و چنتا نفس عمیق کشیدم<<هـــــیــــــش.. .آروم باش ريحانه.تو مقاومى.هنوز نمیدونى چى میخواد بگه....پس آروم باش>>

خیر سرم به خودم دلدارى میدادم.تقه به در زدمو خیلى سربه زیر وارد شدم.آروم یه کلمه مثل سلام از دهنم دراومد که خودمم نشنیدم!

همونطورى سرم پایین بود.دیدم هیچ صدایى نمیاد.منتظر بودم سرهنگ بگه بیا تو دخترم.ولى دیدم نخیر انگار نه انگار وارد شدم....

شاید سکته مکته زده باشه....!!!

واى . . با این فکرم آروم سرمو وحشت زده آوردم بالا... ......!!!!

یااااااا خداااا ااااا!اینجا چه خبره؟

فکمو که داشت میوفتاد به زور جمع کردم.خودم فهمیدم قیافم چه ضایعى شده ولى دیگه کار از کار گذشته بود!!!

سرهنگ سرفه اى کردو بالاخره بعد عمرى صداش دراومد:لطفا بنشىینید ستوان!!

یه نگاه دیگه به جمعیت روبروم انداختم. . .ددم یاندى. . .بین این همه سببیل کلفت کجا بشینم اخه!؟ !؟یکى بلند شد و جاشو به من داد. .

اخیش خدا خیرت بده مررررررررررد. . .سایت از زنو بچت کم نشه!حالا ىه همچىن چىزاىى!..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میز کنفرانس اتاق سرهنگ 24نفره بود.همش پر بود یعنى تقربا تمام درجه دارا و نداراى بخش جراىم جمع شده بودن!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آروم نشستم و منتظر شدم.البته کار دیگه هم نمىتونستم بکنم!!!شخصى که واسم بلند شده بود یکى از ستوانایى بود که تاحالا ندیده بودمش.ریش انبوهش نمیذاشت ببینى چه ریختىه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بقیه هم بجز من و یه خانم دیگه که اونم ندیده بودم همه مرد بودن.تو رده سنى 20تا60 سال!! !!از سروان و ستوان گرفته تا سرهنگ و سرگرد!یهو دو هزارم افتاد که بعله!!ریحانه جون !به خاطر رشادت هات ىه مامورىت دىگه افتادى!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا اىن چىزارو ولش کن!منو بگو با چه اعتماد به نفسى با اون پشمام نشستم جولو ىه مشت مرد!!سىبىلاى من از اىن مردا پرپشت تره!!!.... البته همشون ريشو سىبىل داشتن.واسه همين زياد نميتونستم بفهمم کى به کيه!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا اگه ميخواستم دقت کنم که نميشد!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ميگفتن دختره ندىد پديد و هيزه تاحالا مرد نديده نشسته زل زده به ما..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه جورايى خوب نبود که نگاشون کنم بلکه بشناسمشون....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اىن جماعتم که چشاشون حکم دهنشونو داره!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يعنى همون که فکرشون ميره اونورى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درحالى که منه بدبخت يه جا ديگه دارم با خودم ميجنگم که کدوم آقاهه سرهنگ احمديه!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اىىىىىىىىوووووووول فهميدم چجورى بفهمم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدا پدرمادرشو بىامرزه اونى که گفت اسم اىنارو رو پىرهناشون بزنن!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولى........خاک تو سرم.چجورى از اىنجا سىنه همه اقاىونو ببىنم اخه!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خىلى لاحمقم....خىلى.....خىلى.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب حالا که ستوان محمدى هم اومدن بهتون مىگم جرىان چىه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اىن ىکى از ماموريتاى مهمى هست که به بخش ما دادن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اىن صداى سرهنگ احمدى بود....خوب شد حرف زد وگرنه نميتونستم تا آخر همش سرمو پايين بگيرم!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اين ماموريت کشف باند بزرگه قاچاق انسانه.....متاسفانه يا خوشبختانه کار ماست که باندشونو منهدم کنيم.....چون خيلى کار مشکليه به ما سپردنش...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باندشون بزرگه و يکى از مشکلايى که باعث شده تاحالا دستگير نشن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تبهرشون تو ردگم کنيه!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واما کار ما.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

. جمع ما همه از قبل توسط سردار محبى گزينش و انتخاب شده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تک تکمون براساس سوابق و کارکردمون واسه اين ماموريت انتخاب شديم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بايد بگم تنها خانم جمع ما ستوان محمديه که صد البته مهره اصلي ما تو اين ماموريته!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

براى همين صبر کردم تا ايشون بيان.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سلجوخه محسنى لطفا پاکتهارو پخش کنيد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه نفر يسرى پاکت اورد و جلوى همه گذاشت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تو اين پاکتا که مخصوص هرنفره وظايف اونو ميگه.خب مطالعه کنيد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اينم اضافه کنم که اين ماموريت به خاطر اهميتش ممکنه خيلى خطرناک هم باشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سر اين ماموريت بايد از خيلى چىزهاتون بگذىرد.يکيش اعتقادتونه!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازنظر شرعى چون براى خدمت به کشورتونه موردى نداره.پس از تمام توانتون استفاده کنيد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اى خدا.....اين يارو چى ميگه؟؟؟؟مشکل شرعى داره!؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خداجونم دارم از فوضولى ميميرمممممممم!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-فردا دوباره ميايد اينجا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

براى همماهنگى...امشب اين پاکت رو مطالعه کنيد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه مورد ديگه........تو اين ماموريت نبايد به هىچ عنوان با خانوادتون ارتباط داشته باشىن.....فعلا همه مرخص هستيد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فردا توضيحات بيشترو ميدم.....ياعلى

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چى شد!!!!!چه مخوف!!!اگه ننم بزاره حتما هستم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولى اىن مامان خشک مذهبى که من ميبينم عمرا بزاره.....حالا ببين..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه باند شدن....من وايسادم مردا برن بيرون آخر من برم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرهنگ احمدى اومد کنارم:ستوان محمدى.....براى اين ماموريت قبلا با خانوادتون صحبت شده.توجيه شدن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وظيفه شمافقط مطالعه هست.با دقت بخونىدش.شما وظيفه اصلى رو به عهده دارى....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پس تمام تلاشتو بکن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سريع از کنارم رد شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم همينطور با دهن باز به جاى خاليش نگاه مىکردم.... فکر بد نکنىناااااا جاى خاليش منظورم اون اتاقس!!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پس ننمم توجيه کردن....ببين چه مامورىتيه که توجيه ميخواد!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم ميمردم که تو اون پاکتو ببينم....سريع رفتم سمت اتاق کارم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به سوالاى پشت هم مريم و مرضيه توجه نکردم.بندو بساطو جمع کردمو د برو که رفتيم خونه.ديگه اخراى ساعت ادارى بود....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رسيدم خونه....هيچ صدایى از اطراف ساطع نميشد!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مامان.....نيستين؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.مامانم از آشپزخونه اومد بيرون:سلام دخترم...خوبى؟؟؟خسته نباشى!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جانممممممممم!!!!!!!!سر مامانم نخورده جايى؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به جون شما تاحالا سابقه نداشته!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مرسى....شما خوبين؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اره عزيزم.برو لباستو عوض کن که يه عصرونه مخصوص قهرمانا واست درست کردم!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آهان.....اين اثرات همون توجيهس!!!چه کار بلده اين سرهنگ!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يادم باشه ازش تشکر کنم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم لباسمو عوض کردم و نشستم پيشش.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-رئيست ميگفت ممکنه چن وقت خونه نياى.......دلم واست تنگ ميشه!!!!.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه بابا!!!اين حرفاى سرهنگ چقد تاثير گذار بوده ما خبر نداشتيم!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-لبامو با زبونم خيس کردم و با صدايى که بهت توش کاملا پيدا بود,گفتم:منم دلم تنگ ميشه مامان.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-رئيست ميگفت ماموريتت خيلى مهمه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قراره کشورتو نجات بدى ...خيلى خوشحالم که دخترم قهرمان شده..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سعى کن اين يکى ماموريتتو مثل قبلى خوب انجام بدى...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رئيست گفت اگه موفق بشى ارتقاء درجه ميگيرى...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حقوقتم ميره بالا....خوبه حداقل اينجورى کمک پدرت ميکنى...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدبخت ديگه جون نداره بره بازار و بياد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلکه بازنشسته بشه بياد پيشم...منم از تنهايى در ميام!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آهااااااان.....حالا فهميم اين دلتنگيه قضيش چيه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-جناب سرهنگ ديگه چى گفت؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ميگفت يهچند ماهى نبايد ببينيمت...ممکنه شناسايي بشى....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تازه بايد گيريمتم بکنن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفت بخاطر ماموريت مجبورى قيافتو تغيير بدى....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من که زياد راضى نبودم ولى سرهنگه گفت بايديه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وگرنه ميشناسنت واسه ماهام خطرناک ميشه!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا تو بگو ماموريتت چيه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-والا منم هنوز نميدونم.بايد برگه هايى که دادن بخونم....تازه نبايد به شما بگم...ماموريت لو ميره!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-يعنى چى دختر؟؟؟يعنى من دهنم لقه؟!؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ن...نه....نه مامان جون....من کى همچين حرفى زدم....؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرهنگ ميگفت ممکنه تو خونه ميکروفون گذاشته باشن صدامونو بشنون!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه حرفاى شماو بابا رو ميشنون اونوقت خطرناک ميشه!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(خدايا منو ببخش.....غير ازين دروغا مامانم ديگه راضى نميشه...خودت که ميدونى خيلى بىمنطقو دهن بينه....منو ببخش)....شما بايد حواستو جمع کنى...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان که ترسيده بود با رنگ پريده گفت:يعنى حتى اگه با تلفنم صحبت کنم ميشنون!؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آدم تو خونشم آسايش نداره؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آروم باش مامان جون...مجبوري احتياط کنيم ....شمام مواظب باش...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد از ماموريتم يه گروه ميارم خونه رو بگردن....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باشه مادر....خوب شد گفتى....پس من (صداشو آروم کردو زمزمه کرد)به همه ميگم رفتى مسافرت ....مشهد پيش خالت...خوبه؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(منم مثل خودش گفتم)آره مامان اينجورى خيلى بهتره...هيچ کس نبايد بفهمه...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اى خدا ....آخر عاقبت مارو با اين ننمون بخير کن...الان که مثلا ا ل چلچليشه اينجورى افکارش بچگونس...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پير بشه چى ميشه!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

. بعد از کلى کل کل با مامان رفتم تو اتاقم و درو بستم و يه نفس عميق کشيدم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نميدونم ميتونين حال اون موقع منو درک کنين يا نه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به معنى واقعى کلمه...راحت...شدم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودمو انداختم رو تختمو يه بسم ا... گفتمو پاکتو باز کردم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه سرى برگه مثل جزوه بود با يه سى دى که روش نوشته بود عکس.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شروع کردم به خوندن برگه ها....همون طوريم سى دى رو گذشتم تو لپتابم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامل توضيح داده بودن که من کجاى نقشم.....با کيا کار دارم و خلاصه وظيفمو خرفهم شدم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو سى دىم عکس اون تبهکارا بود.....يکيشون که رئيسشون بود اصلا بهش نميخورد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کثافت انقد خوشگل بود که نفس آدم بند ميومد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حتى از تو عکسم برق چشاش آدمو ميگرفت...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رو عکسش استپ کردمو بهش خيره شدم...لامصب چقد خوشگل بود!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازون تيپ پسرا که من خيلى خوشم مياد...ولى بخاطر قيافه گوريلم حتى نگاهمم نميکنن!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صورتش صيقلى و برنزه....چشماى قهوه اى و بينى سربالا و متناسب...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فک مردونش نشون از محکم بودن شخصيتش داشت...از چشاش شرارت ميباريد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لباشم که ديگه هيچى....وااااااى....خاکتوسرم ...هوايي شدم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سريع از عکس خارج شدم...سى دى رو در اوردم....يعنى من بايد توجه اينو جلب کنم؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه منم قاطى دخترا بندازه اونور آب چى؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه ....سرهنگ احمدى نميزاره....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولى من با اين قيافه گوريل انگوريم چجورى توجه اين آقا هلو رو جلب کنم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مطمئنم انقد دختراى رنگ وار دوربرش ديده که اصن من به چشش نميام!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آهان سرهنگ گفت باىد تغيير قيافه بدم.....واى خدااااا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چقد گيج کننده شد.....ولش کن اصن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فردارو بچسب....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوابيدمو تا صبح ديگه نفهميدم چى خواب ديدم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.رگه هارو برداشتمو چادرمو سرم کردم و با قيافه نزارى حاصل از خواب بد ديشب راهى اداره شدم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

....تو اتاق کنفرانس همه جمع بودن....منم که مثل دفعه قبل تنها زن جمع بودم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد چند ديقه سرهنگ اومد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بسم ا... الرحمن الرحيم...سلام بهمه..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همتون با خوندن اون مطالب بايد فهميده باشيد جريان از چه قراره....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برحسب وظيفه هرکدومتون بايد تغيير قيافه بدين...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه گريم ميشن..حتى من...چون ممکنه اونا مارو شناخته باشن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پس فعلا تا چند ماه با اين صورتتون خداحافظى کنين...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همونطور که قبلا گفتم ستوان محمدى مهره اصلى اين برنامس....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کار و موفقيت همه ما بستگى به تلاش ايشون داره...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

البته ايشون تنها کسى نيستن که مستقيما با باند رابطه برقرار ميکنن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سروان عسگرى هم بايد وارد باند بشن....ايشونم جز مهره هاى اصلى حساب ميشن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با اشاره دستش همه سرها به طرفى رفت که سروانه نشسته بود...اونم مث بقيه صورتش ت انبوه ريشاش گم شده بود....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-جناب سروان شما هم نقش مهمى داريد که البته تو اين بازى نقطه مقابل ستوان محمدى هستيد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون سروانه با اين حرف چشاشو دوخت به من...اوه اوه...چه چشايي داره..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوبه لااقل اين چشاش يه جذبه اى داره...ولى ريشاش نميذاشت دهنشو ببينم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دماغش ولى خوشگل بود...اونم چشاشو تنگ کرده بود و با دقت بو صورت پشمالوى من نگاه ميکرد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اااااا گفتم پشمالو يادم نبود چه قيافه ضايعى دارم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سريع سرمو انداختم پايين...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از فردا ماموريت شروع ميشه...امشب با خانواده هاتون وداع کنين....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ديگه هيچ نوع رابطه اى نبايد داشته باشين تا پايان ماموريت...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فردا همه به اداره بيايد..با لوازمتون....براى هرکس خونه اى در نظر گرفتيم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فردا تو خونه خودتون که مستقر شدين گريم ميشين....از شب ماموريتتون شروع ميشه....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا همه مرخصيد....ميتونيد بريد خونه....ممکنه ديگه برنگرديد....!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يا خدا...يعنى شهيد ميشم؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه بابا...منو چه به شهادت!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه بابا!!!اين حرفاى سرهنگ چقد تاثير گذار بوده ما خبر نداشتيم!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-لبامو با زبونم خيس کردم و با صدايى که بهت توش کاملا پيدا بود,گفتم:منم دلم تنگ ميشه مامان.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-رئيست ميگفت ماموريتت خيلى مهمه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قراره کشورتو نجات بدى ...خيلى خوشحالم که دخترم قهرمان شده..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سعى کن اين يکى ماموريتتو مثل قبلى خوب انجام بدى...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رئيست گفت اگه موفق بشى ارتقاء درجه ميگيرى...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حقوقتم ميره بالا....خوبه حداقل اينجورى کمک پدرت ميکنى...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدبخت ديگه جون نداره بره بازار و بياد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلکه بازنشسته بشه بياد پيشم...منم از تنهايى در ميام!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آهااااااان.....حالا فهميم اين دلتنگيه قضيش چيه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-جناب سرهنگ ديگه چى گفت؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ميگفت يهچند ماهى نبايد ببينيمت...ممکنه شناسايي بشى....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تازه بايد گيريمتم بکنن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفت بخاطر ماموريت مجبورى قيافتو تغيير بدى....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من که زياد راضى نبودم ولى سرهنگه گفت بايديه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وگرنه ميشناسنت واسه ماهام خطرناک ميشه!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا تو بگو ماموريتت چيه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-والا منم هنوز نميدونم.بايد برگه هايى که دادن بخونم....تازه نبايد به شما بگم...ماموريت لو ميره!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-يعنى چى دختر؟؟؟يعنى من دهنم لقه؟!؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ن...نه....نه مامان جون....من کى همچين حرفى زدم....؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرهنگ ميگفت ممکنه تو خونه ميکروفون گذاشته باشن صدامونو بشنون!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه حرفاى شماو بابا رو ميشنون اونوقت خطرناک ميشه!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(خدايا منو ببخش.....غير ازين دروغا مامانم ديگه راضى نميشه...خودت که ميدونى خيلى بىمنطقو دهن بينه....منو ببخش)....شما بايد حواستو جمع کنى...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان که ترسيده بود با رنگ پريده گفت:يعنى حتى اگه با تلفنم صحبت کنم ميشنون!؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آدم تو خونشم آسايش نداره؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آروم باش مامان جون...مجبوري احتياط کنيم ....شمام مواظب باش...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد از ماموريتم يه گروه ميارم خونه رو بگردن....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باشه مادر....خوب شد گفتى....پس من (صداشو آروم کردو زمزمه کرد)به همه ميگم رفتى مسافرت ....مشهد پيش خالت...خوبه؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(منم مثل خودش گفتم)آره مامان اينجورى خيلى بهتره...هيچ کس نبايد بفهمه...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اى خدا ....آخر عاقبت مارو با اين ننمون بخير کن...الان که مثلا ا ل چلچليشه اينجورى افکارش بچگونس...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پير بشه چى ميشه!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.بعد از کلى کل کل با مامان رفتم تو اتاقم و درو بستم و يه نفس عميق کشيدم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نميدونم ميتونين حال اون موقع منو درک کنين يا نه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به معنى واقعى کلمه...راحت...شدم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودمو انداختم رو تختمو يه بسم ا... گفتمو پاکتو باز کردم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه سرى برگه مثل جزوه بود با يه سى دى که روش نوشته بود عکس.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شروع کردم به خوندن برگه ها....همون طوريم سى دى رو گذشتم تو لپتابم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامل توضيح داده بودن که من کجاى نقشم.....با کيا کار دارم و خلاصه وظيفمو خرفهم شدم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو سى دىم عکس اون تبهکارا بود.....يکيشون که رئيسشون بود اصلا بهش نميخورد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کثافت انقد خوشگل بود که نفس آدم بند ميومد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حتى از تو عکسم برق چشاش آدمو ميگرفت...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رو عکسش استپ کردمو بهش خيره شدم...لامصب چقد خوشگل بود!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازون تيپ پسرا که من خيلى خوشم مياد...ولى بخاطر قيافه گوريلم حتى نگاهمم نميکنن!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صورتش صيقلى و برنزه....چشماى قهوه اى و بينى سربالا و متناسب...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فک مردونش نشون از محکم بودن شخصيتش داشت...از چشاش شرارت ميباريد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لباشم که ديگه هيچى....وااااااى....خاکتوسرم ...هوايي شدم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سريع از عکس خارج شدم...سى دى رو در اوردم....يعنى من بايد توجه اينو جلب کنم؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه منم قاطى دخترا بندازه اونور آب چى؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه ....سرهنگ احمدى نميزاره....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولى من با اين قيافه گوريل انگوريم چجورى توجه اين آقا هلو رو جلب کنم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مطمئنم انقد دختراى رنگ وار دوربرش ديده که اصن من به چشش نميام!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آهان سرهنگ گفت باىد تغيير قيافه بدم.....واى خدااااا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چقد گيج کننده شد.....ولش کن اصن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فردارو بچسب....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوابيدمو تا صبح ديگه نفهميدم چى خواب ديدم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.برگه هارو برداشتمو چادرمو سرم کردم و با قيافه نزارى حاصل از خواب بد ديشب راهى اداره شدم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

....تو اتاق کنفرانس همه جمع بودن....منم که مثل دفعه قبل تنها زن جمع بودم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد چند ديقه سرهنگ اومد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بسم ا... الرحمن الرحيم...سلام بهمه..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همتون با خوندن اون مطالب بايد فهميده باشيد جريان از چه قراره....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برحسب وظيفه هرکدومتون بايد تغيير قيافه بدين...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه گريم ميشن..حتى من...چون ممکنه اونا مارو شناخته باشن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پس فعلا تا چند ماه با اين صورتتون خداحافظى کنين...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همونطور که قبلا گفتم ستوان محمدى مهره اصلى اين برنامس....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کار و موفقيت همه ما بستگى به تلاش ايشون داره...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

البته ايشون تنها کسى نيستن که مستقيما با باند رابطه برقرار ميکنن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سروان عسگرى هم بايد وارد باند بشن....ايشونم جز مهره هاى اصلى حساب ميشن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با اشاره دستش همه سرها به طرفى رفت که سروانه نشسته بود...اونم مث بقيه صورتش ت انبوه ريشاش گم شده بود....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-جناب سروان شما هم نقش مهمى داريد که البته تو اين بازى نقطه مقابل ستوان محمدى هستيد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون سروانه با اين حرف چشاشو دوخت به من...اوه اوه...چه چشايي داره..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوبه لااقل اين چشاش يه جذبه اى داره...ولى ريشاش نميذاشت دهنشو ببينم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دماغش ولى خوشگل بود...اونم چشاشو تنگ کرده بود و با دقت بو صورت پشمالوى من نگاه ميکرد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اااااا گفتم پشمالو يادم نبود چه قيافه ضايعى دارم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سريع سرمو انداختم پايين...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از فردا ماموريت شروع ميشه...امشب با خانواده هاتون وداع کنين....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ديگه هيچ نوع رابطه اى نبايد داشته باشين تا پايان ماموريت...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فردا همه به اداره بيايد..با لوازمتون....براى هرکس خونه اى در نظر گرفتيم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فردا تو خونه خودتون که مستقر شدين گريم ميشين....از شب ماموريتتون شروع ميشه....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا همه مرخصيد....ميتونيد بريد خونه....ممکنه ديگه برنگرديد....!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يا خدا...يعنى شهيد ميشم؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه بابا...منو چه به شهادت!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.. اونشب بابا گفت کنارش بشينم.برام از سختياى زندگى و اينکه اگه با ايمان باشم موفقم ميگفت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم قبول داشتم.با تمام وجود خدارو حس ميکردم.بهش ايمان داشتم ولى افراط مادرم منو زده کرده بود.طورى که ظاهرم با عقايدم متفاوت بود.فقط منتظر بودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازدواج کنم و ازين ظاهرسازى خلاص بشم.که البته چشمم از اين يکيم اب نميخورد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه مامان منه تا منو به يه آخوندى چيزى نندازه ول کن نيست!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صبح زود از شدت استرس بلند شدم.مامانو ببا هم بيدار بودن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه صبحونه مفصل که تا حالا تو عمرم نديده بودم خوردم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو بغل مامان و بابا گريم گرفت!از بس سفت فشارم ميدادن!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از زير قران رد شدم و با آبى که پشت سرم ريخته شد بدرقه شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو تاکسى به همه چي فکر کردم....اصلا چى شد!؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يادمه وقتى ديپلممو گرفتم خونه نشين شدم.دلم مىخواست کنکور بدم و حقوق بخونم ولى مامانم ميگفت دانشگاها جاى خوبى واسه دخترى مث من نيست!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اين جملش دقيقا تو ذهنم حک شده:<<يا حوزه علميه دخترونه يا خونه شوهر!!!>>

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولى من هيچکدومو نميخواستم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه روز که رفته بودم تره بار از ميدون وليعصر که رد ميشدم ماشين گشت ارشادو ديدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چنتا زن درشت وچادرى کنارش وايساده بودنو به دخترا گير ميدادن.از بغاشون داشتم رد ميشدم که صداى جر و بحثشونو شنيدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يکيشون که از همه درشت هيکلتر بود داشت به زور يه دختر 8ىلى بدحجابو ميبرد تو ماشين.ولى دختره جيغ جيغ مىکردو نميرفت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ديدم هيچکدوم حريفش نميشن رفتم جلو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به قول دوستم عاطفه من تو سخنورى و ايجاب کردن مردم استادم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست خانوم پليسرو گرفتمو گفتم اجازه ميدى من درستش کنم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه نگاه به سر تا پام کردو خنديد.رفت کنار و با لحن بامزه اى گفت :بفرما!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دختره نگاهوهراسون و عصبانيشو بين منو پليسه ميچرخوند!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه لبخند که اولين جزءکارمه زدم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اروم دستشو گرفتم:ميدونى چرا مىخوان ببرنت؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انگار که جرقه زده باشم مث اتيش منفجر شد!!!!:نه....تو مىدونى؟؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مگه ادم کشتم؟مگه دزدى کردم؟....تو بگو چيکار کردم که ميخوان ببرنم زندان؟؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ساکت شد و نفس نفس مىزد.ولى دستمو محکم تر فشار داد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارومتر از لحن خودش گفتم:يعنى تو نميدونى گشت ارشاد واسه چيه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با ماشين گشت ارشاد که دزدا و قاتلارو نمىبرن!مىبرن؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ساکت شد.....رنگ نگاش عوض شد.انگار تازه فهميد چى به چيه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه نگاه به سرتاپاى خودش کرد.مانتوى کوتاه سرخابى.شلوار جين تنگ پاره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رون پاش کامل پيدا بود.شال سرخابى که موهاش از جلو و پشت بيرون بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درواقع هيچى سرش نبود....ولى دختر خوشگلى بود.ابروهاشو شيطونى برداشته بود.يه لحظه فکرم رفت يه جا ديگه!ازدواج کردم ابروهامو شيطونى بر مىدارم!!!!......وااااا اين چه فکريه اين وسط!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با صداى جيغ جيغيه دختره فکرم جدا شد:من که خوبه تيپم.مگه بده؟اروم رفتم جلو دم گوشش گفتم:اگه شالت يه کم عريضتر بود و شلوارت سوراخ نبود که پاهات معلوم باشه و مانتوت يه کوچولو بلندتر بود الان اينجورى نميشد....اينا منتظرن يه چيزى ببينن تا سريع بهش گير بدن....الانم اگه ميخواى به قول خودت نرى زندان اروم تر حرف بزن.با ملايمت رفتار کنى رفتار ملايمتر ميبينى.الانم يه ذره شالتو بکش جلو.مانتوتم مثلا بده پايين تر.بگو خونتون اينجاس و الان ميرى شلوارتو عوض ميکنى.....مدارا کن تا ولت کنن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دختره همينطورى با دهن باز نگام ميکرد.يه چشمک بهش زدم.اونم سريع گرفت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلافاصله شالشو کشيد جلو.انتوشو با دست هى ميکشيد پايين که ماشالا هيچ فايده ايم نداشت!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با يه لحن التماس گونه گفت:ببخشيد ببخشيد...غلط کردم...الان درستش ميکنم.يه دقه اومده بودم سوپرى واسه مامانم ماست و شير بگيرم.خونمون همينجاس.....اين شلوار تو خونمه....الان ميرم عوضش ميکنم....ترخدا منو نبريد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون پليس درشتهيه نگاه مشکوک به اون کرد يه نگاه پر سوال به من....سرمو به معنى اينکه بهم اعتماد کن تکون دادم.اونم يه لبخند نامحسوس زد و با خشم به دختره توپيد:الان ولت ميکنم.ولى قيافت يادمه ها.يبار ديگه اين ريختى ببينمت ببخش در کار نيس.مفهومه؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دختره به شدت سرشو تکون داد:اره ...اره ....مفهومه.بخدا فهميدم....چشم ديگه تکرار نميشه...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه نگاه به من کرد:خانم دستت درد نکنه.فراموش نميکنم.مرسى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و سريع دور شد..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با نگام بدرقش کردم.اون خانومه رو به من گفت:چى بش گفتى انقد زود متنبه شد؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-با هر کس باىد مثل خدش رفتار کرد,دختره بچه بود.با اينکه از من بزرگتر بود ولى عقل بچه گونه اى داشت!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شمام اگه با ملايمت تر رفتار کنيد بهتر نتيجه ميگيريد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بابا تو که نميدونى ما با کيا سر و کله ميزنيم.نميدونى بعضياشون چه عفريته هايين!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوناييم که خوبن چوب رفتار بقيه رو ميخورن.مثلا ببين اينو...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روشو کرد به سمت زن بغل دستيش:،برو بيارش.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زنه رفت.اونم به من گفت:الان شما به اين بگو با ما بياد.آخه اين چه سرو شکليه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون زنه با زور داشت دختررو ميورد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاه به سرتاپاش کردم...مانتوى لخت بلندى که جلوش بازبود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شلوار دمپا گشادى که کاملا بدنشو نشون ميداد.....لب پايينمو گاز گرفتم.بلوز تنگ و کوتاهش باعث شده بود تمام دارو ندارش که همه زندگى زناس!!!بزاره به نمايش!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يعنى مردا بدون هيچ خرجى از اين زنه ميتونستن لذت ببرن.....اين ديگه بدتر از خودفروشى خودشو مجانى در معرض نمايش گذاشته بود!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زنه عينکشو گذاشت رو موهاش.خيلى بد ريخت ادامس مىجويد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومد جلو ما..با يه نگاه تحقيراميز بهمون وايساد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومد جلو ما..با يه نگاه تحقيراميز بهمون وايساد.ديد داريم نگاش ميکنيم دهنشو وا کرد:هاااااااااااان؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با انزجار گفتم:هان چيه بى ادب.اين چه سرو وضعيه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-به توچه؟مگه ننمى؟يا بابامى؟کيمى که فوضولى ميکنى؟من دلم ميخواد ازاد باشم......مردام اگه به گناه ميوفتن چشاشونو ببندن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مث اينکه دلش خيلى پر بود!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باشه...چشم بخاطر راحتى شمام که شده ميزنيم ازدم چش همه مردارو کور ميکنيم.شما لخت بگرد....خوبه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اره...خوبه.....نه وايسا...چش پسر خوشگلارو کور نکن...بالاخره بايد يکى بپسندتمون يا نه؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خيلى رو داشت...حالم ازين زناى هرجايى به هم ميخورد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رومو کردم سمت پليسه:اين ازؤناييه که بايد ببرينش....معلومه اينکارس.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدبختى ما اينه که هم تو زنا اينجورى پيدا ميشه هم تو مردا چش ناپاک و هيز.نميشه جلوشونو گرفت.تقصير هيچکدومومم نيست.نميشه يه طرفو کنترل کرد.حالا هرچقدم ما اين زنارو از خيابون جمع کنيم بازم مردايى هستن که چش ناپاکشونو بچرخونن.بايد يه جورى به اون دخترا و زنايى که فقط ازين تيپ خوششون ميادو ميخوان اداشو دربيارن بفهمونيم چه معنى داره اينجور تيپ زدن.بعضيا واقعا از رو نادونى ادا در ميارن....يکى از طرز لباس پوشيدن اموها خوشش مياد...اداشونو در مياره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.غافل ازينکه اموها پيرو چه کسين و چي ميپرستنو خيلى چيزااى ديگه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تشخيص اين افراد از اونايى که نا اگاهانه ادا در ميارن واقعا سخته....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم همينجورى سخنرانى ميکردم که بوق يه اتوبوس منو به خودم اورد...ديدم همشون دارن با دهن باز نگام ميکنن!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه ببخشيد گفتم و کيسه خريدامو از زمين برداشتمو د دررو!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اه من چرا انقد احمقم...وقتى نطقم وا ميشه بستنش کار حضرت فيله!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نميدونم چرا اينطوريم...خيلى جاهام با اين اخلاق و عادت قشنگم کلى سوتى دادم و گند زدمااااا...ولى بازم ادم نشدم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقتيم شروع کنم حرف زدن اصن نميفهمم چى ميگم...به کى ميگم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اه ...خاکتوسرت ريحانه...احمقه نفهمه الاغ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به خودم فحش ميدادمو راه ميرفتم.رسيدم خونه....زير لب فحش بود که نثار خودم ميکردم....دوروبرمم نميديدم....يهو صداى فوضول خانوم تو گوشم پيچيد:به به...ببين کى اينجاس!!ريحانه جون خبرى ازت نيس...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامانت ميگفت قراره بشينى خونه دارى ياد بگيرى...اخه دم بختى...راسته؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اى گل بگيرن دهنتو زنيکه فوضول....اون دنيا تو دهنت مواد مذاب ميريزن از بس با فوضوليات دو بهم زنى ميکنى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با يه لبخند زورکى برگشتم طرفش:اوا افسانه جون شمايين؟چه عجب ...کم پيدايين نبودين ما از همه جا بيخبر بوديم.اخه تلويزيونمونم خراب بود...ديگه کلا هيچى نميدونستيم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-وا ريحانه جون مگه من اخبار گوام؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نه افسانه جون شما بى بى سى فارسى هستين.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چى چيم؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-هيچى.با اجازتون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-کجا دختر...واستا باهات حرف بزنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ببخشيد کار دارم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم تو و درو سريع بستم.زنيکه خپله فوضوله معتاد.هميشه بوى گند ترياک خودشو شوهر عمليش تا خونه ما مياد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خريدارو تحويل مامان دادم و رفتم تو اتاقم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از گشت ارشاديا خوشم اومده بود.....سرو کله زدن با ادماى مختلف خيلى باحال بود.ولى جذبه ميخواست که من با اين پشمو پيليا اصلا نداشتم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولى تا موقعى که بابا بياد فکرم مشغول بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقتى بابا اومد بودن هيچ فک,ى تصميممو بهش گفتم:بابا من ميخوام پليس شم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا چن لحظه هنگ کرد....بعد پرسيد:ميخواى چى شى؟؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پليس.ميزارى برم ازمون بدم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همينطورى داشت با چشاى گرد شده نگام ميکرد...بدبخت حق داشت.نه مقدمه اى نه امادگى.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با دستش اشاره کرد برم بغلش بشىنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب شما کى اين تصميمو گرفتى؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-امروز.ميخوام برم مامور گشت ارشاد بشم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-که اينطور..................

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سکوتش طولانى شد.ىه تک سرفه کردم:ااااهمممم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب....شغل خوبيه.به دردتوام ميخوره....نميخواى با چن نفر مشورت کنى؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلند شدم به سمت تلفن رفتم:چرا اتفاقا....يکى از دوستام باباش پليسه....الان زنگ ميزنم ازش ميپرسم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شماره سيمارو حفظ بودم.چنتا بوق خورد,,,,,خودش برداشت:بله؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اوووووه با چه نازيم ميگه بله...من که دخترم دلم يه جورى شد واى به حال بقيه!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تويى ريحانه؟جوون مرگ بشى دختر....فک کردم پسر خالمه!سلام.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سلامو کوفت.تو شماررو نگاه نميکنى منو با اون پسر خاله نره غولت اشتباه گرفتى؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خفه شو...محمد حسام کجاش نره غوله بيشعور؟لياقت ندارى با اون اشتبات بگيرم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب حالا...ول کن اقاتونو....بدبخت نمادم بگيرتت راحت شيم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-داره پول واسه زندگيمون جمع ميکنه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اره...واستا تا جمع شه!بىخيال.زنگيدم مشورت بگيرم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بنال

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-کثافت....بابات پليسه...ازش بپرس چجورى پليس شم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خاک تو گورت پليس نشيا....من خودم خيلى دوس داشتم جيمز باند شم ولى بابا ميگه محيطش واسه دخترا خوب نيست....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صداشو اروم کرد:ميگه ظاهرشون با باطنشون فرق مىکنه.همش بهم ميگه گذشت اون زمان که پليس واسه خاطر شغلش و تعهدش به مردم جانفشانى ميکرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پليس ماله هم ن زمان جنگو يذره بعدشه که کميته بود....الان هيچکدوم ادم نيستن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-حالا چرا اروم ميگى؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چه ميدونم.جوگير شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-حالا همشونم که بد نيستن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اره ولى باباى من که سرهنگ بازنشستس ميگه قديميا و جبهه رفته هاشون خوبن.تو جووناشونم تک و توک ادم حسابى پيدا ميشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ولى من دوس دارم برم گشت ارشاد بشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خاکتوسرت بدبخت......پس ديگه من نميام بيرون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-احمق تو که چادرى هستى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اره.ولى حواست به چادريام باشه ها ..بعضياشون واسه پوشوندن کارشون چادر سر ميکنن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واااااى ريحانه باورت نميشه.ى7 روز داشتم از زير پل روشندلان رد ميشدم يه زنرو ديدم از روبرو ميومد.چادر عربى سرش بود.قيافش انقد زشت و کريه بود که نگو.پر جوشاى قرمزو ملتهب.با يه دست زير چرنشو نگه داشته بود با يه دست جلو شکمشو.هر مردى که رد ميشد قسمت جلو شکمشو ميزد عقب.باد ميزد زير چادرش...با اون هيکل زشتش يه شلوار تنگ و کوتاهى پوشيده بود.بلوزشم تا بالاى نافش بود.همه جاش بيرون بود.باورت ميشه؟تا يه زن ميديد خودشو ميپوشوند ولى تا يه مرد از جلوش رد ميش چادرشو باد ميداد!فک کن....صبح جمعه.....زير پل...اصن تا يه هفته تو کف بودم...مامانم ميگه شغلشونه!شب ميرن مکان صبح يارو کارشو که کرد ميندازتشون بيرون..دوباره ميوفتن تو خيابونا دنبال يه جاى ديگه!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ديونه فک نکن زياد.ايشالا درس ميشه.امام زمان که بياد همه چى حله.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ايشالا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-حالا از بابات بپرس.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باشه..يه دقه واستا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد چن ديقه گفت بايد کنکور افسرى بدم.چنتا راهنماييم کرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به بابا گفتم.تو اين فاصله بابا با مامان حرف زد.جفتشون راضى بودن.خوب شد حرفاى سيمارو نشنيدن وگرنه ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودمو اماده کردم.ابان ماه ازمون بود.دو ماه وقت داشتم.حسابى درس خوندم.باباى سيمام خيلى کمکم کرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.