نرجس دختریه رنج کشیده…سختی دیده…ازهمه کسو همه طرف کشیده…و الان نیازمنده یه پناهه…یه پناهی که همه جا باهاش باشه…تنهاش نذاره…پشتش باشه…اما

ژانر : عاشقانه، اجتماعی

تخمین مدت زمان مطالعه : ۹ ساعت و ۵۹ دقیقه

مطالعه آنلاین عشق تو پناه من
نویسنده : Tawny girl

ژانر : #عاشقانه #اجتماعی

خلاصه :

نرجس دختریه رنج کشیده…سختی دیده…ازهمه کسو همه طرف کشیده…و الان نیازمنده یه پناهه…یه پناهی که همه جا باهاش باشه…تنهاش نذاره…پشتش باشه…اما

واقعیتایی که تو زندگیهای اطرافمون هست!

مشکلاتی که تو خانوادهامون هست!

وبازهم قصه یه عشق زیبا وپراز فرازو نشیب!

عشق تو پناه من محوراصلیه داستانش واقیه من فقط اتفاقاتو خودم پرورششون دادمو تغییر دادم یه چیزایی اضافه کردم...یه چیزایی هم کم...ولی اصلیتش واقعیه...شخصیتاشم وجود دارن!!!

مقدمه...(ازسارا امیدواره عزیز)

بیا با هم هر روز عشق را زندگی کنیم

یادمان نرود طعم نگاه های ترمان....

بیا هر روز که بیدار می شویم پنجره دل را بگشاییم

فریاد بزنیم:

ای عشق سلام!!!!

روزت بخیر!!!!

بیا اجازه ندهیم عادت بیاید توی روزگارمان

جا خوش کند و بخندد همچنان به ما

زندگی را تکرار نکنیم

زندگی را زندگی کنیم بی بهانه!!

هر صبح اغاز شویم دوباره عاشق شویم

من عاشق تو باشم تو عاشق من

بیا ابروی عشق باشیم....!!

با صدای زنگ مدرسه کوله پشتیمو برداشتمو اومدم بیرون...

سرمو انداختم پایینو راه افتادم سمته خونه!!!

خدایا خودت رحم کن رفتم خونه مامان از رو دنده چپ پا نشده باشه.

خیرسرم یدونه دخترم ولی انقدر مامان بابا نریمانو دوست دارن که فقط منو شکنجه میدن تو اون خونه.

ساله سومه تجربیمو دوسته زیادی ندارم...اونم به خاطر گوشه گیریه خودمه.

عاشق تنهاییمم...چون واقعا تنهام وعادت کردم بهش.

مامان که همیشه بادوستاشه واصلا نمیدونه من کلاس چندمم.

بابام که نگم بهتره یه معتاد به تمام معنا که هرچی داشتو نداشتو دود کردو فرستاد هوا...

یه داداشم دارم نریمان که 16سالشه ودوسال ازم کوچیکتره!!!

ولی کله تصمیماته خونه رو اون میگیره.

بادیدن دوتا پا که روبه روم ویساده بود سرمو اوردم بالا.

بازم این...خیلی اروم گفتم

-ببخشید...میرین کنار؟

با صدای بمش گفت

-نه چون میخوام باهاتون حرف بزنم.

اشک داشت تو چشمام جمع میشد اگه یکی ازدوستای نریمان الان منو میدید...امشب کتکم به راه بود.

وقتی سکوتمو دید کشید کنارو گفت

-من دست از سرتون برنمیدارم خانوم.

تند تند رفتم سمته خونه...چند هفته بود این پسره هرروز سرکوچه وایمیسادو میخواست باهام صحبت کنه...

امروز فقط تونستم از نزدیک ببینمش...

قدبلند بودو چهارشونه با موهاوچشمو ابرویه مشکی...ته ریشم داشت.

بهش نمی خورد از این لاتای تو خیابون باشه...

از لباس پوشیدنشم مشخص بود که پولداره ولی نمیدونم چی از جونه منه بدبخت میخواد.

درو باز کردمو رفتم تو خونه...

بابا تو دوداش غرق بودو مامانم که نبود.

نریمانم صدرصد الان ول بود تو خیابون دنبال دخترای مردم.

بابا تا صدای درو شنید بابیحالی گفت

-اومدی؟

رفتم تو اشپزخونه و استکانو برداشتم تا چایی بریزم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بله اومدم بابا!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرشو برد زیر پتو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-یه چیزی درست کن کوفت کنیم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چایی رو گذاشتم جلوشو کوله پشتیمو گذاشتم رو اوپن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم سراغه یخچال دیدم هیچ غذایی توش نیست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فریزرو باز کردم یه بسته گوشت چرخ کرده توش بود.گذاشتم تو ابگرم تا یخش باز شه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چند تا سیبزمینی برداشتمو نگینی خوردشون کردمو گذاشتم سرخ بشن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

استین مانتومو زدم بالا وشروع کردم به شستن ظرفای توی سینک وبعدشم تندتند شروع کردم به اماده کردن مواد ماکارونی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زیرگازو کم کردم تا دم بکشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگام افتاد به ساعت...وای ساعت 2...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الان مامان میاد هنوز سفره پهن نکردم...تندتند شروع کردم به پهن کردن سفره...که مامان اومد تو خونه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-دختره بیشور کفشتو من باید بذارم تو جا کفشی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشممو بستم وای یادم رفته بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ببخشید مامان یادم رفت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاش که افتاد بهم گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ساعت 2 تو الان از مدرسه میای؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نه مامان من دوساعت پیش اومدم ولی تا الان داشتم غذا حاضر میکردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چادرشو دراوردو غرغر کنون گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-گمشو اون عمه پدرسگتو خر کن.یه ماکارونی درست کردن چیکار داره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو انداختم پایین تا خودش بگه واروم شه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازسرو صدای مامان بابا بلند شدو گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ها چته خانوم نیومده صداتو انداختی رو سرت؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان رفت پیشش نشستو گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-از این دخترت بپرس؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا هم داد زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چه غلطی کردی تو بازم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشکم داشت درمیومد از اشپزخونه رفتم بیرونو گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-به خدا کاری نکردم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-زر نزن خدا بزنه تو کمرت گمشو بالا ریختتو نبینم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سریع کوله پشتیمو برداشتمو راه افتادم بالا که یه اتاقه کوچولوی شیش متری برای من بود مثلا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لباسامو عوض کردمو وضو گرفتمو نمازمو خوندم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گشنم بودولی میونستم برم پایین نمیذارن هیچی از گلوم پایین بره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو کنار سجادم گذاشتم وچشمام از خستگی افتاد روهم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با صدای فریاد نریمان چشمام باز شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-این دختره بیشور چرا لباسمو اتو نکرده!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سریع سجادمو جمع کردمو اومدم پاشم که سرم گیج رفتو خوردم زمین...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با یه یاعلی پاشدمو وراه افتادم از پله ها پایین اومدن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با اینکه داداش کوچکترم بود ولی از لحاظ جثه دوبرابرم بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا منو دید گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تو چرا لباسمو اتو نکردی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو انداختم پایین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ولی من تمام لباساتو اتوکردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لباسی که دستش بودو اورد بالا وگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پس این چیه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب اینو دیشب شستم وگذاشتم خشک بشه!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوباره صداشو برد بالا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-زر اضافی نزن.سریع اتوش کن میخوام.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم جلو ازش گرفتمو سریع رفتم بالا وشروع کردم به اتو کردن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همینجور که اشکام میریخت اتو میکردم...که حواسم نبودو دستم خورد به اتو وسوخت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه اشکام بی وقفه میریختو نمیتونستم کاریش کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دراتاق باز شدو نریمان اومد تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-کولباسم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لباسو تحویلش دادمو اونم بی توجه بهم رفت پایین.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کوله پشتیمو برداشتم تا واسه امتحان زیسته فردا یه چیزی بخونم که صدای داد مامان اومد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بله؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بدو بیا خونه رو تمیز کن غذا بپز قراره عموت بازنش وگل پسرش تشریف فرما بشه!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وا خداجون همینو کم داشتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومدنه عمو مساوی بود با به وسط کشیده شدنه قضیه شوهردادن من...وشوهرم کسی نبود جز اون پسر عموی هوس بازم،نادر!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شروع کردم به جمع کردن سفره ناهار...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حتی به این فکر نمیکنن که باز موندن سفره گناه داره!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلم داشت ضعف میرفت...اما قابلمه ماکارونی خالیه خالی بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سریع ظرفا رو جمع کردمو شروع کردم به شستنشون...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا ساعت هفت خونه تمیز کردنو وپختن غذا طول کشید.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا یه بلوز وشلوار پلو خوری پوشیدو نشست رو زمین...مامان که تیپ زده نشست کنارش...نریمانم که رفتنش با خودش بودبرگشتنش با خدا!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مامان من همه کارو رو کردم میرم بالا لباسامو عوض کنمو یکم درس بخونم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سریع لباس عوض کن بیا پایین کارداریم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میدونستم حرف حرفه خودشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم بالا و یه تونیک ابی که مال سه سال پیش بودو یکی از همسایه هامون برای مامان از کربلا اورده بودوچون اندازش نبود داد به من و پوشیدم با یه شلوار ویه شاله همرنگش گذاشتم رو سرم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای زنگ خونه اومدو سریع اومدم پایین.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که عمو وزنش ونادر وارد شدن!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدون جواب دادنه سلامم رفتنو نشستن پیش بابا!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم سریع رفتم تو اشپزخونه وچایی اوردم براشونو نشستم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عمو همونجور که چایی شو میخورد رو به باباگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تصمیمتو گرفتی یا نه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان سریع گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خان داداش ما حرفی نداریم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وای نه...پس من چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زنعمو-خب پس ما هفته دیگه میایمو یه نشون میذاریم...بالاخره بده تو فکو فامیل.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو چشمام اشک جمع شد...نگام افتاد به نادر!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با چشمای هیزش داشت براندازم میکرد!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه وقته سکوت نبود...سرمو اوردم بالا گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ولی مامان...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زنعمو که مخالفه این ازدواج بود گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چیشده نرجس خانوم مشکلی داری؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-زنعمو من میخوام درسمو بخونم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با صدای داد بابا همه سیخ نشستن سرجاشون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تو غلط کردی دختره خیره سر!!!تا همینجاهم گذاشتم درس بخونی زیادیت بوده...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ولی..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان-ولی وکوفت خفه شو صداتو نشنوم...پاشو گمشو برو بالا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با گریه از پله ها دوییدم بالا...شروع کردم به گریه کردنو گفتنه حرفای همیشگیم به خدا...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدایا منو نمیبینی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از وقتی یادمه تو این خونه فقط کارکردم تا کتک نخورم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدایا این چه پدرمادریه من دارم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه خسته شدم...دیگه طاقت ندارم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همیشه کتکو کتکو کتک...زندگیه من فقط چهارساعتیه که تو مدرسم وگرنه اینجا که چیزی نمیبینم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حس میکنم دخترشون نیستم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حس میکنم مامانم منو به دنیا نیاورده...بزرگ نکرده!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کجای دنیا با دخترشون این کارو میکنن؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چه گناهی کردم که دختر شدم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چه گناهی کردم که حقه زندگی ندارم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حقه درس خوندن ندارم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدایا من دیگه خستم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الان دوساله میخوان منو شوهر بدن تا یه نون خور کم شه...تا بابام راحت تر بتونه از طریقه عموی پولدارم موادشو جور کنه!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا باید حسرته همه چیزو بخورم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدایا میدونم این دفعه حرفشون جدیه...ایندفعه واقعا تصمیم دارن منو بفرستن برم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی من حالم از اون نادر بهم میخوره!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازاون نادری که با چشماش میخواد بخوره منو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالم از زنعمو بهم میخوره که هردفعه میاد خونمون دلش نمیاد تو فنجونامون چایی بخوره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالم از عموم بهم میخوره که همش میگه ناصر من دارم بهت لطف میکنم که دخترتو میگیرم واسه پسرم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سجادمو باز کردمو نمازمو خوندم...بازم گریه وگریه وگریه!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با سردردی که از دیشب گرفته بودم راه افتادم سمته مدرسه تا شاید واسه چند ساعت از اون خونه دور باشم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرکوچه دوباره اون پسره رو دیدم که وایساده سرمو انداختم پایینو از کنارش رد شدم که گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خانوم تو رو خدا یه دقیقه صبر کن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قدمامو تند تر کردمو راه افتادم که کوله پشتیم از پشت کشیده شد!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نرجس خانوم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با ترس برگشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ولم کن اقا...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ناراحت نگام کردو گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تو رو خدا یه دقیقه به حرفام گوش بده!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با ترس گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-الان یکی منو میبینه!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-یه نگاه انداخت به کوچه هیچکس نبود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-هیچکس نیست صبرکن!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوییدمو دادزدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-یه بار دیگه ببینمت به داداشم میگم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندم گرفت...به نریمان بگم مزاحم دارم...میگه ببین تو چیکارکردی افتاده دنبالت.فکر میکنه نخ دادم...بیچارم میکنه!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم کلاسو به زور درسی که صبح بعد نماز خونده بودم تونستم امتحانمو پاس کنم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کله فکرم شده بودموضوع خواستگاریو ازدواجم باید یه کاری میکردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فرداشب اخره هفتس قراره عمو اینا بیان ولی باید باهاشون صحبت کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غذای مورد علاقشونو درست کردمو بعد از شستن ظرفا گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بابا من با نادر ازدواج نمیکنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صورتش سرخ شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تو چه زری زدی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با ناله گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-من نمیخوام از پیشتون برم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دروغ گفتم از خدام بود ازاون دیونه خونه برم ولی نه به یه دیونه خونه بدتر!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان دادزد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چرت نگو!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشکم چکید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ولی مامان من نادرو دوست ندارم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای فریاد نریمان رفت بالا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-عوضی از نادر بهتر میخوای کجا تور کنی ها؟؟؟پولش که از پارو بالا میره خوش قیافه هم هست!!!تورم دوست داره!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با چشمای اشکیم گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-داداشی من دوسش ندارم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلند شد واومد بالا سرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اصلا مگه کسی نظرتورو خواست؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داد زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-من با نادر ازدواج نمیکنم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشم سوت کشید...نریمان کوبوند تو گوشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عیبی نداره کتکم خوردم باید تحمل کنم باید.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نالیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نمیخوام...نمیخوام.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان جیغ زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خفه شو پدرسگ من خرجتو ازکجا دربیارم با این بابا وداداشه علافت گمشو برو شاید یه سودی داشتی واسمون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-من خودمو میکشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه دفعه بابا پاشدو کمربندشو دراورد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی خوردم...از بچگی ضربه دستشو میشناسم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوردم...خوردمو دم نزدم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوردمو هیچی نگفتم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوردمو زجه زدم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زجه زدم از مادری که به جای دست نوازش رو موهام...موهامو میکشید!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زجه زدم از برادری که به جای اینکه پشتم باشه لگد میزنه به پشتم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زجه زدم از پدری که به جای اینکه سایه سرم باشه جای کمربندش روتنمه!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زجه زدم حتی از خدایی که حس میکنم منو نمیبینه...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیبینه زیر دستو پاشون خورد میشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدایا نگاه کن هق هق گریه هام از گلویی میاد که تو از رگش بهم نزدیک تری!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلتنگم نه برای کسی از بی کسی...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خسته ام نه از تکاپو از در به دری...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشممو که باز کردم دیدم وقته مدرسه است...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومدم خودمو تکون بدم که کله وجودم تیر کشید...به زور نشستمو دیدم صورتم خشک شده ودهنم مزه خون میده خودمو کشون کشون رو پله ها کشیدمو رفتم تو اتاقم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صورتمو که دیدم اشکم چکیدو لکه خونایی که رو صورتم بودو یکم شست!یه چشمم باد کرده بودو کبود شده بود!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبم باد کرده بود وحس میکرم صد کیلو شده...جای ناخونای مامان روصورتم بود...کفه سرم تیر میکشید بس که موهامو کشیده بودن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بازوهام کبود بود وپهلوم میسوخت!!!از رد سگک کمربند رو پهلوم خون بیرون میزد!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقته مدرسم بود لباسامو با درد پوشیدمو راه افتادم...حتی نمیتونسم کیفمو بذارم رو شونم...نای بلند کردنشو نداشتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بچه های مدرسه عادت داشتن به این قیافه من...ولی هیچ وقت دراین حد داغون نبودم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کیفمو رو زمین میکشیدم حتی بنددای کتونیمم نبسته بودم...دستمو گرفت به دیوارو شروع کردم به راه رفتن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بازم صدای اون پسر اومد که گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نرجس خانوم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حتی حاله اینکه باهاش حرف بزنمم نداشتم...به راهم ادامه دادمو رسیدم به خیابون واز کناره خیابون شروع به حرکت کردم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای بوقه ماشین از پشته سرم اومد!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راه رفتم...عیبی نداره بذاربیادو بزنه راحتم کنه!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوباره بوق...درختا داشت دورسرم میچرخید...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای بوق...همه داشتن دورم میچرخیدن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای بوق...ابرا چه قدر نزدیکن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای بوق...سیاهی مطلق!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمامو به زورباز کردم...نوری که مستقیم خورد تو صورتم باعث شد ببندمشونو دوباره باز کنم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگام افتاد به پرده سفیدی که کشیده شده بود...خودم رو یه تخت خوابیده بودمو ویه سرم به دستم وصل بود!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کی منو اورده بیمارستان؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون موقع پرده کشیده شدو همون پسری که همیشه سرکوچه بود با لبخند گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سلام خانوم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با اخم گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-شما منو اوردین اینجا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نشست رو صندلی که کنار تخت بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بله!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سعی کردم بشینم که پهلوم تیر کشیدو صدای ناله ام رفت بالا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مواظب باش...کلیه ات ضرب دیده!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با هر بدبختی بود نشستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-کیفم کجاست؟باید برم مدرسه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پاشدودستاشو گذاشت رو تختو خم شد سمتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-کجا؟بذار سرمت تموم شه خودم میبرمت!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشکم چکید اگه کسی میفهمید من مدرسه نرفتم بدبخت بودم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اقا ممنونم باید برم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمو بردم که سرمو دربیارم از تو دستم که دستشو گذاشت رو دستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمو سریع کشیدمو داد زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-دستتو بردار.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه قدم رفت عقبو گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-فقط خواستم خودت بهش دست نزنی صبر کن تموم شه چیزی نمونده!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با گریه گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ولی دیرم شده...اصلا شما چرا منو اوردین اینجا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چون درست جلو ماشینه بنده پخشه زمین شدینو...مردمم انداختنت تو ماشینمو گفتن ببر بیمارستان!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ببخشید.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوباره نشست رو صندلی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چیو؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اینکه باعث زحمتتون شدم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-کی این بلاهارو سرتون اورده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با ترس نگاش کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-هیچکس!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با اخم گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-دروغ نگین نرجس خانوم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشکام چکید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-شما اسم منو از کجا میدونین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخندزدو یه دستمال گرفت سمتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چندماهه ارزو دارم یه دقیقه باهات حرف بزنم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تورو خدا کاری به کارم نداشته باشین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-کاری باهات ندارم فقط میخوام بدونم چرا دختری که همیشه سربه زیر میره ومیاد حالا کتک خورده وداغون رو تخته بیمارستانه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگام افتاد به سرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-میشه پرستارو صدا کنین اینو دربیاره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-جوابمو ندادی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو انداختم پایینو پرستار اومدو سرمو دراورد...وگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بری پزشک قانونی وطوله درمان بگیری کلی پول بهت میرسه ها.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

استینه مانتومو کشیدم پایینو گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مرسی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازتخت اومدم پایینو کتونیهامو پوشیدمو بندشو فرستادم داخل و کوله پشتیمو برداشتمو دراتاقو باز کردم نگام افتاد سمته صندوق...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هیچ پولی باهام نبود حالا چیکار کنم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیدم پسره داره میاد سمتم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو انداختم پایینو بند کیفمو تو دستم فشار دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بریم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اما پولش چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستشو گذاشت تو جیبشو راه افتادو گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بیا دختر...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اروم اروم رفتم بیرونو گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ببخشین اقا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برگشت سمتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-میشه بگین ساعت چنده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه نگاه به ساعتش کردو گفت 10چطور؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-من میرم مدرسه...دستتون درد نکنه فقط بگین پولش چند شد بهتون بدم...ولی الان باهام نیست!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومد نزدیمو گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تو چرا انقدر سرتو میندازی پایین؟اولا الان مدرسه رات نمیدن...دوما کی ازت پول خواست؟سوما الان میرسونمت خونه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لرزم گرفت الان برم خونه بیچارم که چرا زود اومدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چیشد نمیری خونه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ها؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-به نظرم نرو خونه تا وقته مدرسه یه دفعه برو بذار شک نکنن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ولی تا اون موقع چیکار کنم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بیا تو ماشین بهت بگم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نه ممنون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راه افتاد با سوییچی که دستشو بود دزدگیر یه ماشینه مشکی رو زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا حالا ندیده بودم این ماشینو..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگام افتاد به پشتش سوزوکی...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بیا دیگه...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم جلو گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نه اقا من نمیام میرم پارک تا ساعت 12 بشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بیا خانوم باهات حرف دارم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ولی اگه کسی ببینه مارو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندیدو درجلو رو باز کردو اشاره کرد بهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بشین هیچکس نمیبینه...ولی تو پارک صدرصد داداشت هست.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم سمته ماشینو پاموبلند کردمو رفتم بالا...چون واقعا ماشینش خیلی بالا بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقتی نشستم حس کردم بازم پهلوم تیر کشید.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه بابام بفهمه چه غلطی کردم خونم حلاله...اگه نریمان بفهمه...بیچارم...تمام صحنه های دیشب اومد جلو چشممو...دردایی که کشیدم...پس چرا نمیمیرم راحت شم...خب یه جوربزنین که بمیرمو تموم شه دیگه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بازم که داری گریه میکنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشکمو پاک کردمو دماغمو کشیدم بالا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چرا حرف نمیزنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چی بگم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-میگم کی این بلا رو سرت اورده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو انداختم پایین.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دندرو جا زدو گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بهتره بگم کیا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اقا تورو خدا دست از سرم بردارین؟شما دیگه چی از جونم میخواین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماشین کشید کنار خیابونو برگشت سمتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اسم من محمد طاهاس...خیلی وقته دنبالتونم...چند وقت پیش که داشتم از این محل رد میشدم دیدمتون وخیلی خوشم اومد ازتون...خواستم مادرمو بفرستم خدمت خانوادتون گفتم اول بهتره با خودتون صحبت کنم که خدا خیرتون بده یه دفعه هم اجازه ندادین!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من چه مشکلاتی دارم این چی میگه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اقا من دارم درس میخونم پس بیخیاله من شین.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-من خیلی وقته دنبالتوم...چه جوری بگم عاشقتون شدم...عاشق نجابتتون...سربه زیریتون...مهربونیتون...مظلوم یتتون...سرسختی تون...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشکام بی وقفه میریخت...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نرجس خانوم نمیخوای بگی را گریه میکنی...به خدا قول میدم هیچی نگمو تو فقط حرف بزنو اینجوری اشک نریز...دادبزن...گریه کن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی وقت بود دلم میخواست داد بزنم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هق هقم رفت بالا...زجه زدم...نالیدم...وخدا رو صدا کردم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حس میکردم واقعا دلم میخواد حرف بزنم...تو عمرم با کسی جز خدا درددل نکرده بودم والان شدیدا نیازمند یه گوش شنوا بودم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شروع کردم به گفتن...توجه نکردم دارم واسه کسی حرف میزنم که چند وقت بود سرکوچمون وایمیسادو چند بار صداشو شنیده بودمو امروز منو رسونده بود بیمارستان...توجه نکردم این ادم یه پسره...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این ادم غریبه است...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این ادم نا شناسه...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم...گفتم از بیکسیم...از بی پناهیم...ازبی چارگیم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم از مادری که برام مادری نکرده...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم از مادری که دخترم صدام نکرده...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم از مادری که قراربود بهشت زیر پاش باشه...ولی من زیر پاش بودمو له شدم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم از مادری که ازدشمنم بدتره...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم باورم نمیشه نه ماه منو تحمل کرده تو وجودش...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم از پدری که به جای غیرت مواد تو خونش بود...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از پدری که به جای طرف داری از دخترش..با کمربند میوفته به جونش...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از پدری که جای سوختگیهای سیگارش هنوز رو تنم هست!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از پدری که هیچ وقت برام پدری نکرد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم با وجود پدرو مادر یتیمم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم...عارم میاد بگم پدرو مادر دارم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازبرادری گفتم که بلای جونمه...نه هم خونم!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازبرادری که باید چشمش به خواهرش باشه تا کسی بهش نگه تو...ولی خودش از صدتا غریبه بدتره...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم وزجه زدم...گفتم وخالی شدم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتمو گفتمو گفتم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم...همه کسم خداست...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پشتو پناهم خداست...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

محرم رازم خداست...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دنیام خداست...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غمخوارم خداست...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما اینم گفتم که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خستم نه اینکه کوه کنده باشم...دل کنده ام.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دل کنده ام از زندگی!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-حالا میخوای چکار کنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دماغمو کشیدم بالا گریه نمیکردم ولی سکسکه ام شروع شده بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نمی..دونم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اینکه نشد جواب...تو باید یه تصمیم درست بگیری!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مقنعمو درست کردمو سرمو انداختم پایین...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ممنون که به حرفام گوش دادین...قول میدین هرچی گفتم بین خودمون بمونه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-دختر اینقدر سرتو پایین ننداز...همیشه سرتو بالا بگیر وصحبت کن تا هرکی از راه رسید نزنه تو سرت...مطمئن باش هرچی گفتی همینجا خاکش میکنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو اوردم بالا ولی نگاش نکردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ممنون.من دیگه میرم خونمون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با تعجب برگشت سمتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-کجا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خونه دیگه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-جواب منو بده بعدبرو...اجازه میدی مادرمو بفرستم خواستگاریت؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفسم تند شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-شما هم از بی کسیم میخوای سوء استفاده کنی...شما هم فهمیدی بدبختم میخوای بیشتر اذیتم کنی...خیلی پستی...خیلی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمو بردم تا دره ماشینو بازکنم که استینه مانتومو کشید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نه به خدا...نه...من واقعا دوست دارم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سریع دستمو کشیدم بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تمومش کن اقا...شما با چند بار منو دیدن فهمیدین دوسم دارین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نه به خدا بهت گفتم که چند وقته تو فکرمی...کلی درموردت تحقیق کردم...کلی دنبالت بودم تا بفهمم چه جور دختری هستی...من واقعا با شناخت اومدم جلو...بهم اعتماد کن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-من اصلا شمارو نمیشناسم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخندزد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب اشنا میشیم،من محمد طاها ملکان...25 ساله...دوتا خواهر دارم از خودم کوچیکترن...محدثه 22 سالشه ومائده 18 سالشه وهمسن خودت ویه مامان دارم،یدونه هم بابا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندم گرفت از حرف زدنش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشماش برق زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اهان این شد چه عجب شما خندیدی!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندم جمع شد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اقای ملکان منظور من از اشنایی یه چیز دیگه بود!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب بهتره باهم اشناشیم...میگم یه مدتی باهم صحبت کنیم اسمس بدیم اگه شد بیرون بریم تا یه شناختی تو هم از من پیدا کنی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کلافه سرمو تکون دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-الان گفتم منو میخوان دوروز دیگه به زور شوهرم بدن بعد شما این حرفو میزنین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جدی شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ببین نرجس خانوم...تو اول باید از پدر مادرت وقت بگیری تا فکر کنی!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.