من ویرانگر تنهایى ام. بگذار تنهاییت را به ویـرانى کشانم. براى عشقت تمنا مى کنم اما خار نمى شوم. آنگاه که عشقم تو را مى خواند به راهم گام نه. زیر بال هایم اگر پناهت مى دهم تمکین کن. با تو این راه را مى روم پناهم ده تا بى پناه نمانم

ژانر : عاشقانه، طنز، اجتماعی

تخمین مدت زمان مطالعه : ۵ ساعت و ۵۹ دقیقه

مطالعه آنلاین ویرانگر تنهایی
نویسنده : مارل_ع_ز

ژانر: #عاشقانه #اجتماعی #طنز

خلاصه :

من ويرانگر تنهايى ام.

بگذار تنهاييت را به ويـرانى كشانم.

براى عشقت تمنا مى كنم اما خار نمى شوم.

آنگاه كه عشقم تو را مى خواند به راهم گام نه.

زير بال هايم اگر پناهت مى دهم تمكين كن.

با تو اين راه را مى روم پناهم ده تا بى پناه نمانم

ماتيسا_Matisa

-فرار كن ماتيسا.

فرار كن.

ترسى به جونم افتاد كه كل بدنم به لرزه افتاد.

فقط مى دويدم.

از ترس قالب تهى كردم.

صداش،حرفاش تو سرم اكو شد.

هنوز همه چى توسرم مى چرخه.

فروزان فر:مى دونى رويا من نابود مى كنم كسى رو كه بخواد برام زيرابى بره.

فرقى نمى كنه زنم باشه يا دخترم يا هر خَر ديگه اى.

ديگه منو خوب مى شناسى؛مگه نه؟

چاقو رو لب مادرم مى كشيد.

مامانم آروم ايستاده بود و به چاقوى توى دست فروزان فر نگاه مى كرد.

-ماتيسا كجاست؟

نمى بينمش.

مى دونى اگه پيداش كنم ديگه رحمى نمى كنم.

مگه نه؟

رويا:ماتيسا رو مى خواى چى كار؟

داد زد:

-گفتم كجا قايمش كردى؟

-نيست رفته اين اطراف قدم بزنه.

-كه قدم بزنه.

كشيده ى محكمى به مادرم زد كه افتاد رو زمين.

داشت از در مى رفت بيرون كه...

لعنت به موبايلى كه بد موقع زنگ مى خوره.

پوزخندى زد و در كمد رو باز كرد.

چاقوش رو بالا آورد و من بى اختيار از كمر خم شدم و سريع از كمد خارج شدم.

رويا:فرار كن ماتيسا .

فرار كن.

پله هارو دو تا يكى پايين مى رفتم.

فروزان فر:نذاريد در بره بگيريدش.

رعد و برق وحشت ناكى زد و ترس من چند برابر شد.

چند برابر از آسيب رسيدن به مادرم.

فرستاده شدنم به خونه پسراى پولدار و اربابزاده يا فرستاده شدنم به دبى.

انقدر تند مى دوييدم و يك نفس كه نفهميدم تو جاده ام.

بارون تندى مى باريد و باد سردى مى وزيد.

دنبالم بودن و من فقط مى دوييدم.

در حال رد شدن از جاده بودم كه با بوق ماشينى ايستادم و نورش چشممو زد.

صداى كشيدن لاستيكش رو زمين گوشم رو آزرد.

سعى كردم تعادلم رو حفظ كنم كه نيافتم اما نتونستم و افتادم زمين.

در ماشين باز شد و پسرى ازش پياده شد و اومد بالا سرم.

با تندى گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-كورى مگه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آدم يهو مى پره جلوماشين؛وسط جاده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلاً متوجه زمان و حرفاش نبودم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بايد مى رفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الان بهترين موقعيت بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-واى سرم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پام.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمى تونم تكونش بدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چرا چرت مى گى؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من كه بهت نزدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داد زدم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-من درد دارم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تو يكى رو كم داشتم فقط.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

كم بود جن و پرى ايشون از جاده پريد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صداى ماشين مى اومد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تندى دستشو زير زانو هام گذاشت و با دست ديگش زير كمرمو گرفت و بلندم كرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انداختم تو ماشين و سريع سوار شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دليل عجلش رو نمى دونستم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط گاز مى داد و مى رفت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چرا انقد تند مى رى؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ميتونى دهنتوبندى؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-هوووى مؤدب باشا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بى تفاوت به حرف من موبايلشو دراورد و شماره يكى رو گرفت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-الو ساميار اينا هنوز دنبالم ميان.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تصادفم كردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه كارى كن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وايسا ببينم چرا چند تا ماشين شدن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رو به من كرد و گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اينا دنبال توان؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بى تفاوت سرمو برگردوندم و جوابى ندادم كه پاشو رو گاز فشار داد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

Matisa_ماتيسا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به شدت بارون مى اومد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماشين رو با سرعت مى روند كه تو ى فرعى پيچيد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داد زدم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اشتباه رفتى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ميشه ببندى؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-گفتم مؤدب باش.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آخه تو از كجا پيدات شد؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

كم خودم دردسر داشتم توام اضافه شدى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پيچيد تو جنگل.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چى كار مى كنى؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-استتار.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چى؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مى بينم كه ادبياتتم ضعيفه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نگفتم معنيش رو نمى دونم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

كجا مى خواى استتار كنى؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جواب نداد و گاز داد و يه راست رفت سمت بوته ها.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جيغ زدم و چشم هاموبستم و دستام رو روشون گذاشتم ولى اتفاقى نيافتاد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشم هامو باز كردم و لاى انگشتام رو باز كردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه جا تاريك بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

متوجه شدم كه داره مى خنده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ترسو ى بيچاره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با اين شهامتت از خونه فرار كردى؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زرشك اين چى گفت؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به من گفت دختر فرارى؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به من گفت ترسو؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اين چى مى دونه از من.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خيلى بيجا كرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با غرور گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-كى گفته من از خونه فرار كردم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با قيافه ى حق به جانبى گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پس اين ساعت اين جا چى كار مى كنى كه يهو مى پرى وسط جاده جلو ماشين مردم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-دليلى نمى بينم توضيح بدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باشه خوشومدى به اندازه كافى سوارى گرفتى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به در ماشين اشاره كرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پياده شو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نمى شم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چينى به پيشونيش انداخت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پياده سريع.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه پياده مى شدم مسلماً پيدام مى كردن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واى خدا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چرا اونوقت؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من درد دارم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زدى بهم تازه طلبكارى؟الان كجا برم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نَ پَ يه چيزيم بدهكاريم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از جلو ماشين اومد عقب ماشين و نزديك من شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودمو كشيدم عقب و كه به در ماشين خوردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستشو دو طرف پاهام گذاشت و اومد جلوتر.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صورتش دو سانتى مترى صورتم بود و طورى كه نفس هاش به صورتم مى خورد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صورت جذاب و مورد پسندى داشت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با لحن خاصى ادامه داد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-هم من هم تو مى دونيم كه من بهت نزدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستاشو سمت صورتم آورد كه چشمامو بستم كه صداى باز شدن در ماشينش اومد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پياده شو سريع.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بغض گلمو بد جور به بازى گرفت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جورى چنگ مى انداخت كه دردم مى اومد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدا كجا برم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه ماشين نباشه حتماً پيدام مى كنن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بايد به تهران برسم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غرورم اجازه ى التماس نمى داد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صداى ماشين اومد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-زود باش پياده شو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تقريباً داد زد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جورى از ماشين پياده شدم كه بدنم با بدنش اصابتى نداشته باشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

موبايلش زنگ خورد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آره همونجام.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بيا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

كنار جاده شروع كردم به قدم زدن كه با ديدن همون ماشينا سريع دوييدم و راه برگشت رو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پيش گرفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

Matisa_ماتيسا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم بين بوته ها كه در ماشين روباز كنم كه قفلش كرده بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خيره نگاهم كرد دستم رو از دستگيره برداشتم و ديگه موندن رو جايز نشماردم و فقط رفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بى هدف طول جاده رو مى دويدم كه خوردم زمين.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درد بدى تو پام پيچيد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلند شدم كه حركت كنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صداى تير اومد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جيغ زدم و نشستم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پيداش كرديم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بارون مى اومد و اشكام زيرش قابل تشخيص نبود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست يكيشون بهم خورد كه جيغ زدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سه نفر بودن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-جووون چه تيكه ايه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط اطراف رو نگاه مى كردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سه نفرشون دورم كرده بودند.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يكيشون از پشت موهام و كشيد و مجبورم كرد رو پاهام وايستم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جيغ زدم و اون يكى داشت دكمه هاى مانتومو باز مى كرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همونى كه از اول موهام رو كشيد گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اول مارو سرگرم كن بعد رئيسو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با پام زدم تو وسط پاى اونى كه كه مانتومو باز كرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-دختره ى وحشى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

كشيده ى محكمى بهم زد كه مزه ى خون رو تو دهنم حس كردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط جيغ زدم چون موهام هم كشيده مى شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سمتم هجوم اورد و فقط جيغ مى زدم و كمك مى خواستم كه صداى گاز ماشينى منو متوجه ى خودش كرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باسرعت گاز داد و سمتمون اومد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مرد منو پرت كرد و خودش رفت عقب به سختى پاشدم و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به صورتش خيره شدم و سريع خودمو انداختم تو ماشين كه سريع گاز داد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماشين افتاد دنبالمون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با موبايلش شماره رو گرفت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ساميار آماده اى؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بيا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هى تو بهترى؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با دستم بالا تنم رو پوشندم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لباسام پاره شده بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مرسى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اينا كى بودن؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مى ريد تهران؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اوهوم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جوابمو بده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

متوجه شدم دارم تار مى بينم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشام سياهى رفت و تاريكى مطلق.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

Matisa_ماتيسا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آخِيش چه نرمه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رو تخت غلت زدم و لاى چشم هامو باز كردم كه نگاهم با دو تيله ى آبى گره خورد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه كمى سرمو به سمت راست متمايل كردم كه همه چى يادم اومد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مثل جت از جام بلند شدم كه چشم هاش گشاد شد و با تعجب نگاهم كرد و بلافاصله روشو برگردوند.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از حركتش منم جا خوردم كه متوجه بالا تنه پاره لباسم شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اه نكبت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سريع پتورو آوردم بالا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خيله خوب حالا برگرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اينجا كجاست؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از رو مبل بلند شد و كش وقوسى به بدنش داد و نيم نگاهى بهم انداخت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-به اندازه كافى استراحت كردى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد از خوردن غذات از اينجا برو حوصله دردسر تازه ندارم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درضمن مانتوتم ديگه قابل استفاده نبود و انداختمش دور.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون يكى رو بپوش و زحمتو كم كن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به مانتو داخل كمد اشاره كرد و در كمدم چارتاق باز بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلافاصله از اتاق خارج شد و مهلت حرف زدن بهم نداد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو بهت خودم غرق بودم كه در اتاق زده شد و يك خانوم نسبتاً جوان وارد اتاق شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو دستش يك سينى بود كه توش غذا بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بفرماييد خانوم از اين غذا ميل كنيد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آروم گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مرسى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نوش جان.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از اتاق خارج شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سينى رو گذاشتم رو پام.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غذا قرمه سبزى بود و كنارش ماست و دوغ بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شروع كردم به خوردن كه دوباره تقه اى به در خورد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد از قورت دادن غذام گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بفرماييد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون خانومى بود كه برام غذا آورد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو دستش يك پلاستيك سفيد بود و كه روش عكس يه خرس صورتى بود كه داره چشمك مى زنه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اين چيه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نمى دونم خانوم اينو آقا دادند و گفتند كه بدم به شما.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آقا كيه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با تعجب نگاهم كرد كه گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مگه من بايد آقاى شمارو بشناسم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آقا ى من؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه خانوم منظورم اربابزاده هستن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همين آقايى كه شمارو آوردن اينجا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آها گرفتم همين پسر چشم آبيه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بهش مى گيد آقا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بله اگر ارباب نباشند به ايشون مى گيم آقا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-واى چه با ادب حرف مى زنى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بده اون پلاستيكو ببينم چيه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بفرماييد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راستى خانوم اينجا قانون كه با مهمان و بقيه افراد با احترام صحبت شه در غير اينصورت تنبيه ميشى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاهى به داخل پلاستيك انداختم توش لباس بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پلاستيك رو گذاشتم كنارم و سينى رو از رو پام برداشتم و گذاشتم رو ميز كنار تخت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لباس رو از تو پلاستيك دراوردم ونگاهش كردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به تاپ سفيد بود كه روش طرح يك گل رز قرمز بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخندى زدم و تو دلم از اين فرد ناشناس تشكر كردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خواستم لباس پارمو از تنم در بيارم كه ديدم همون خانوم زل زده بهم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رو بهش كردم و گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مى تونى برى و فقط اين سينى غذارم ببر.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-معذرت مى خوام چشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخندى زدم و از اتاق خارج شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تصميم گرفتم كه قبل از رفتنم برم حموم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

Matisa_ماتيسا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از حموم اومدم بيرون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از كمدى كه توراهروى جلو حموم تو اتاق بود يك حوله ى سفيد برداشتم و بستم دورم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جلوى ميز توالت نشستم و موهام رو شونه زدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حيف كه اينجا لوازم آرايش نبود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لباسام رو به تن كردم و در اتاق رو باز كردم و از اتاق خارج شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اطراف رو نگاه كردم و از پله ها رفتم پايين.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم مستقيم طول خونه رو مى رفتم كه شايد در خروجى رو پيدا كنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خونه خيلى بزرگى بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم به راه رفتنم ادامه مى دادم كه با صداى پشت سرم وايستادم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-در خروجى سمت راسته.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به نرمى برگشتم و خيره شدم به چشم هاش.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ببخشيد نمى دونستم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با پرويى ادامه دادم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-علم غيب نداره آخه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با حرص نگاهم كرد و به سرعت اومد سمتم چند قدم رفتم عقب كه سريع دستمو گرفت و با شدت كشيد دنبال خودش.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آروم چته؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمو كندى حيوون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ببند اون دهن كثيفتو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دخترم انقد پرو و بى چشم ورو؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در خونه رو باز كرد و پرتم كرد بيرون از خونه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با شدت درو كوبيد بهَم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داد زدم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خيلى بيشعورى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داد زد:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مثل توام گمشو بيرون پروى زشت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خودتى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درو باز كرد و چشم غره اى بهم رفت كه بقيه ى حرفم تو دهنم ماسيد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باز درو بهم كوبيد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاهى به اطراف انداختم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عمارت بود،خونه نبود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از اون عمارت كوفتى خارج شدم و بى هدف تو خيابونا قدم مى زدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

كه ياد درسا افتادم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درسا بهترين دوستم بود و در حال حاضر فقط خونه اون مى تونستم برم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خونه خودمون مسلماً تحت نظر بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

موبايلم همراهم بود ولى خط نداشت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خطمو شكسته بودم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آخه گوشى خاموش به چه درد مى خوره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اَه از اين بدتر داريم مگه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

MatiSa _ماتيسا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انقد راه رفتم كه پاهام پوكيد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوفى كردم كه صداى بوق ماشين تو فضا پيچيد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-هى خانومى جيگر برسونمت؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بيا بدو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بى اعتنا بهش به راه رفتنم ادامه دادم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوباره بوق زد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بيا ديگه بدو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوار شو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داد زدم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-گمشو لجن كثافت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اُه ارزون حساب كن مشترى شيم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چه قد ناز مى كنى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شبى چند؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حرفش بد جور به دلم چنگ زد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تف تو ذات اين مردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه مردرو ديدم كه داشت از خونه ميومد بيرون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه فكرى به سرم زد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مى رى يا به بابام بگم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مات نگاهم كرد و زد زير خنده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آره بخند،بلند تر بخند.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داد زدم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بابا،بابايى بيا اين مزاحمه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم سمتش.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مرد سمتم برگشت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسر پاشو گذاشت رو گازو رفت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مرد گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-با منيد؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نه نه ببخشيد اشتباه كردم؛فكر كردم پدرخودمه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باشه دخترم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پدر.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هميشه ازاين نعمت محروم بودم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با مادرم زندگى مى كردم كه سر و كله فروزان فر به زندگيمون باز شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ادعا كرد كه عاشق مادرمه و منو مثل دخترش دوست داره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هر كارى كه تونستم كردم كه مادرم بيخيال فروزان فر بشه ولى نشد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لعنت به بى پولى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لعنت به فروزان فر.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لعنت به من.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لعنت به همه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشكام صورتم رو نقاب كرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تا اين كه يك پرايد جلوم نگه داشت و خانم جوانى جلوم نگه داشت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دخترشم تو ماشين بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-دختر خانوم حالت خوبه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-جان؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خواستم بگم نه خوب نيستم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به خداى احد و واحد خوب نيستم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يك دختر بى پناهم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يك دختر تنهام.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-حالت خوبه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بله خوبم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مطمئنى؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بله بله مرسى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ببخشيد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بله؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ميشه منوتا جايى برسونيد؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آره گلم بيا سوار شو هوا تقريباً تاريكه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوشحال شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مرسى خدا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چشم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوار ماشين شدم و ادامه دادم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خيلى ممنون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خواهش مى كنم توام مثل دختر خودم چه فرقى مى كنه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آدرس رو بهش دادم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نيم ساعت بعد رسيدم خونه درسا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خيلى لطف كرديد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واقعاً ممنونم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ايشاالله هر چى مى خوايد خدا بهتون بده و سايتون بالا سر دخترتون باشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخندى زد و تشكر كرد و گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خداحافظ خانوم گل.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زنگ رو زدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درسا:بله؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-درسا،ماتيسام.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بيا بالا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درو زد و سريع از پله ها رفتم بالا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در خونه رو باز كرد وقتى ديدمش خودمو پرت كردم تو آغوشش و از ته دل گريه كردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ماتيسا چى شده فدات شم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-درسا كيه مامان؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ماتيساست مامان.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ماتيسا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اين وقت شب؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خاله منم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چرا دارى گريه مى كنى؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بيا تو دم در بده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم تو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سلام عمو.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سلام دخترم چى شده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خير باشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خير چيه عمو؟شر.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درسا:مى شه سؤال پيج نكنين؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بيا ماتى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمو گرفت و رفتيم سمت اتاقش.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درسا:بنال ببينم چه گندى زدى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-به خدا هيچى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-يعنى چى هيچى؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شروع كردم داستان رو براش تعريف كردن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درسا همه چى رو راجب من و خانوادم مى دونست و منم همه چى رو راجب اون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هيچى از هم پنهون نداشتيم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حتى راجب اون پسرناشناس هم بهش گفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ديدم چند قطره اشك از چشماش چكيد ولى بعد گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-فدات شم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا پسر كى بود؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نمى دونم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اسمش؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-گفتم كه نمى دونم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پاشو بريم شام.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فردا مهمونى يكى از دوستامه توام بيا.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

Matisa_ماتيسا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عصر بود كه داشتيم براى مهمونى آماده مى شديم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درسا يك نيم تنه طوسى پوشيده بود با يه شلوار برمودا لى با كفش هاى پاشنه بلند طوسى.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم يه لگ سياه پوشدم كه از زانو به پايين تور بود با يك تاپ مشكى جذب كه يقش از گردن آويزون بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با كفش هاى پاشنه بلند بنفش كه جلوش مشكى بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.