وجود یک روح در سه تن… درقرن های متمادی به خلسه رفتن برای قرن های زیاد و در اخر مبارزه با جادوی سیاه… مریلینا دختری از قبیله ی باستانی که برای محافظت از مردمش دست به فداکاری زد … اما دراین حین و در لحظه ی اخر مرگ روح خود را به سه نطفه اش بخشید و باجادوی باستانی جنین هایش رابه خواب برد.. تا روز موعود فرا برسدو اینک باز پادشاه جادوی سیاه به میدان بازگشته است … رامونا دختر شکارچی ما در کشمش و آموزش الف ها باحقیقتی بزرگ و تلخ روبه رو خواهد شد…

ژانر : تخیلی، ترسناک

تخمین مدت زمان مطالعه : ۷ ساعت و ۵۱ دقیقه

مطالعه آنلاین جادوگران بی هویت جلد اول
نویسنده: مهشید

ژانر: #ترسناک #تخیلی

خلاصه:

وجود یک روح در سه تن…

درقرن های متمادی

به خلسه رفتن برای قرن های زیاد و در اخر مبارزه با جادوی سیاه…

مریلینا دختری از قبیله ی باستانی که برای محافظت از مردمش

دست به فداکاری زد …

اما دراین حین و در لحظه ی اخر مرگ

روح خود را به سه نطفه اش بخشید

و باجادوی باستانی جنین هایش رابه خواب برد..

تا روز موعود فرا برسدو اینک باز

پادشاه جادوی سیاه به میدان بازگشته است …

رامونا دختر شکارچی ما در کشمش و آموزش الف ها

باحقیقتی بزرگ و تلخ روبه رو خواهد شد…

‏ نيزه ي دستمومحکم به سمت کارو پرتاب کرد.‏

چته دختره ي وحشي رم کردي؟‏

مرض کارو همه تکنيکارو اشتب انجام ميدي الاغ.‏

هوووي الاغ باباي نداشتته به من چه اينارو فرينا يادم داده اصن بشين باخودت تمرين کن

نيزه روانداخت سمت سرم که جاخالي دادم ازبالاي سرم گذشت پسره ي نفهم همه وقت تمرينموخراب کردا صدبار به فرينا گفتم به کسي اين تکنيکاي مزخرفو ياد نده

حالا هي بايد حواسم باشه کارو بااين حرکات مزخرفش وسط تمريناش بقيه روداغون نکنه والا

نيزه ها رو جمع کردم و بردم بخش اسلحه خانه و دادم دست نيکداد

چته دختر توهمي !!!!‏

واي دست رودلم نزار که خونه از دست فرينا رو حرکات مسخرش ‏

سري تکون دادو رفتم سمت خوابگاه

من چه خلم هنوز خودمومعرفي نکردم. من رامونا هستم 17سالمه يکي از سربازاي الفينگ هستم ‏

پدرومادرم که ندارم بهتره بگم اصن نديدمشون کلا همه بچه هاي کمپ ما همين مدلن

نه پدر ونه مادر ندارن

يه مدت يتيم خونه بوديم بعدم زديم به چاک

بعدخيابون گردي هاي پي در پي با کامرون اشناشديم يعني اکثرامون رو کامرون پيدا کرده

کامرون حکم سرپرست رو داره يه مرد از تيره ي الف ها ‏

قدبلند ولاغر وظريف اما فوق العاده قوي مهارتاش تکه به غير کامرون تاحالا الفي نديديم

واسه همين اسم مارو الفينگ گذاشتن سربازاي درخدمت لف ها

کامرون گياهخواره ازنظرش حيوان هاهم به قدر ماها ارزشمندن اما کاري به خوردوخوراک ما نداره

کارو=به معني نويددهنده ازنام هاي ارمني ايراني

فرينا=نامي براي پسران

‏ رامونا=نگهبان عاقل

الف=گروهي ازموجودات فرازميني باگوش هاي تيز

روي تختم نشستم خوابگاه ما باپسرا جداست اونا بخش جنوبي اردوگاهن ما بخش شمالي

آلنو مغشول تيز کردن ستاره هاي پرتابيشه يه دختربايه خوي وحشي کمتر پسري جرئت مبارزه باهاشو داره 18سالشه ويجورايي ارشد حساب ميشه

چيه زل زدي به من ادم نديدي?‏

اوف النو چته تو باهمه دعواداريا.ازسرجام بلندشدمو رفتم سراغ چاقوهاي موردعلاقم

کامرون زياد ازجنگ باچاقو راضي نيست شمشيروبهترين ميدونه اما من عاشق اين هشتاچاقوي تيزوظريفمم

بادقت همه رو جادادم توکمرموراه افتادم به سمت خروجي

کمپ ماتودل جنگله جايي که کسي نتونه نزديکش بشه حيوناي زيادي وارد ميشن و مابايد بکشيمشون

امامن عاشق گرگ هام ‏

چندمدت پيش يکيشونپيداکردم زخمي بود يجاي خيلي پرت قايمش کردم وهروز ميرم سراغش

وارد اشپزخونه شدمو لبخنددندون نمايي به گاورون ها انداختم

بي توجه به من مشغول کار شدن چندتيکه گوشت خام کش رفتم ‏

گاوروني به اسم يه چشم بهم گفت :هوي رامونا هررو اينجايي ‏

به توچه خوک فوضول به کارت برس تاندادم جولي شلاقت بزنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دندوناشو کشيدبهم ومشغول شد همينم مونده يه گاورون به من دستوربده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گاورون:نژادي از گوبلين ها اما کاراصليشون پخت وپزه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سريع ازککپ زدم بيرون کش موهاموسفت کردم قمقمه ابمم انداختم کولم گوشتاروپيچيدم لاي يه تيکه پارچه کنفي

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عاشق جنگلم تاحالا چندباري با النو وکارو وفرينا اومديم شکار يبارم باکامرون يه خرس قهوه اي شکارکرديم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونموقع من 14سالم بود تازه وارد شده بودم النو بهم يادداد چه جور ازشوريکنهاش استفاده کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توکمپ پوشيدن کفش ممنوعه توجنگل هم ممنوعه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چون حيوونا ازصداي پا فرارميکنن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه خرگوش قهوه اي شکارکردم وبه گوشت ها اضاف کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماده گرگ همونجالم داده بودبه سمتش رفتم غرش کرد:هيش چته دختر ببين من بي ازارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشتارو اروم انداختم جلوش امالب نزد ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدرک نخوري ميميري جوري نگاهم ميکرد که انگار واقعاميفهمه صداي خش خشي وادارم کرد که برگردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چيزي نبود برگشتم بازنشستم توهم زدما يهوحس کردم يه چيزي از زمين منوکند وپرت کرد اونطرف

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرم خوردبه يه درخت صداي زوزه گرگ هشدار داد که بايه جوونور بزرگ طرفم چشماموکه بازکردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازديدن چزي که جلوم بود خشک شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گرگه تلاش ميکنه روي پاهاش وايسه بدبخت خيلي ضعيف شده.اي خدا لعنت کنه اون جدتو جونور ناشناخته ي موزي بابدبختي روپاهام وايسادم عجب ضرب دستي هم داره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشم افتاد به يه جونورقرمزرنگ گنده اندازه يه خرس يابهتره بگم غول بيابوني با دهني اندازه يه غار با چهاررديف دندون باچهارعدد نيش مامان پسند اندازه قنديل دماغ هم نداره پس ازکجا نفس ميکشي?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تمام سروصورتش پراز چشمه. دستاشم که انگاري دست آدما نيگاپاهاشوانگالي پاي بز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تواين اوضاع خندم گرفت از سروشکلش يهويورش اورد که جاخالي دادم لعنت به قبرپدرت پابزي

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نيزه رواز توکمرم کشيدم بيرون وسيخونک زدم زيربغلش نيگا خداوکيلي اصن عين خيالشم نيستا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بازحمله کرد پريدم عقبو چاقوکشيدم بيرون. بادستش محکم زد به پهلوم اخم به همراه چنتا فحش هوا رفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چاقوروفروکردم تو رون پاش که نعره زد اي مرض اي درد ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نيزه روپرت کردم که بادست پسش زد انگاري يه ملخ مزاحم دوتاچاقوکشيدم بيرون پرتاب کردم فايده نداشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اه لعنت صدامم که محاله به کمپ برسه همش تقصيرخوده مورده شوربردمه کامرون گفت چاقوبه پاي شمشير نميرسه ها گوش ندادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بايددهنشو اب طلا گرفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تواين هيري بيري هم هي گرگه زوزه ميکشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اه مرض نميزاري تمرکرکزکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوتاچاقوبادقت پرتاب کردم دوتاچشمشوکورکرد چه فايده صدتاچشم ديگه بحاش داره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پابزي ديونه شدوحمله کرد حکم زدم زمين روم خيمه زد اه بوگند هم ميدي که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فک کنم وقت مرگه هي خدا ننه بابامم که پيدانکردم حالا بايدناکام بميرم دندوناي نيششوبه سمتم پايين اورد که يهو...‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که يهوصداي صدها زوزه باهم بلندشد ياخدا يه گرگ که بيش ترنبود!!!‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ياتوهم زدم يا مردم اره حتما مردم ولي چرا هيچ دردي ندارم چرا هنوز نفس ميکشم قطعا خل شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشه ي چشمموبازکردم که اثري ازون غول بچه ي پابزي نديدم.‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بايه خيز ازسرجام بلندشدم که ديدم اطرافم پرازگرگه الان سکته ميکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ياخدايا کائنات اينا ازکجااومدن ?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوه اوه ببين پابزي بدبخت گوشت چرخ کرده شده .هاج وواج وايسادم که ازغيب سروکله ي يه اق پسر باکمالات پيدا شد اوه اوه قدو بالاشو نيگاچه چهارشونست واي عجب موهاي مشکي

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاچشاشو چه مشکين واي خاک توسرت دختر قورتش دادي ولي خدايي عجيب رنگ مو وپوستش بهم مياد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چه باادبم هست نيگاتعظيم ميکنه،عجيب چهرش اشناميزنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باصداي بمش گفت:من راويارهستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بي هوا گفتم منم رامونا هستم ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوه خوشبختم بانوفقط ديگه وسط حرفم نپر ايشي گفتمو دست به کمروايسادم1‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پسري نکبت اصن هم به دل نميشيني اصلا هم جذاب نيسي

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خب داشتم ميگفتم من راويارهستم ارباب گرگ ها پاايين اورنده ي ماه شکارچي صبح

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ياخدا پس بگو خل وچل هم هست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نيشخندي زدموگفتم:هه بااين حساب بنده هم راموناهستم خداي خورشيدارباب بوقلمون ها نگهبان چهارفصل سال

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خونسردگفت:خيلي گستاخي دختر امابهت حق ميدم باورنکني تويه چشم بهم زدن تغييرشکل داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ياخوده خدادهنم قديه غاربازموند درعرض يک ثانيه تبديل به يک عدد گرگ نعره غول مشکي شد پس بگو چرااينهمه چشماش اشناميزدچون گرگيه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زوزه اي کشيدوبازبه حالت قبل برگشت نيشخندي زدوگفت:خب دخترکوشولو حالا باورت شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سعي کردم دهنموببندم پشتموکردم بهش که ديدم حدوده 200تاازگرگاتبديل به زن ومردشدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوم گرگک همتون تغييرشکل ميدين?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چي منوچي. صدا زدي?باعصبانيت زل زدبهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خب گرگ که هسي پروهم که هسي گنده هم که هسي پس گرگکي

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ادمت ميکنم گستاخ نخيربقيه قبيله خوي انسان ندارن پس گرگ خالين حالا هم راه بيفت منوببرپيش سرپرستت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه باباپس جذبه هم داري!"!‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نظرفراموش نشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اي خدا نکشتتون چقدرتندتند راه ميرين اخه مثلا خيرسرتون من راهنماهستما نيگاخودم افتادم اخرهمه عين خيالشونم نيست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بچه گربه هاي نره غول نيگاخدا کارمن به کجا رسيده که بايدپادو بشم هي

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گرگ زخمي روهم دوتا ازهموناکه تبديل ميشن باکمک هم حمل ميکنن ،اين پسره ي احمق راويار که خودش راهوبلده فقط ميخواست به من حس خودبزرگ پنداري بده!!!‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابدبختي تازه اونم اخرين نبر رسيدم به ورودي کمپ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راويارپاشوبلندکردتا بزاره روي خط مرزي کمپ که باتشرگفتم:‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هوي اقا گربه اوه ببخشيد اقاگرگه پاتونزارروخط باطلسم الفي کامرون حفاظ ايجادشده هرکسي جز ساکنان کمپ بخواد ردبشه ياجزغاله ميشه ياجوجه تيغي شايدم جوجوپنبه اي فک کنم تو جوجوپنبه اي بشي

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخمي کرد اوفي اخم کن نکبت کاش گزاشته بودم ردبشيا تادلم خنک بشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوهوم اوهوم حالا نوبت منه برين کنارببينم خخخ نيگاچه درنوشابه هم باز ميکنم سرموگرفتم بالا وباغرور ازوسطشون ردشدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قيافه راويارديدن داشت چشمکي بازبونک حوالش کردم که گوجه اي شد قطعا اگه مرزنبودالان من شام شبش بودما

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پاتندکردم سمت خانه ي بزرگ اين موقع روز کامرون حتما باجارد اونجاست اوه راستي جارد معلم تيروکمان هست تمام عمرش ازوقتي که ازيتيم خونه فرارکرده اينجابوده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدون درزدن پريدم تو که اوف چشتون روز چپ وچوله نبينه پام گرفتم به نيمکت باسررفتم توبغل فرينا اونم پخش زمين شد حالا خوبه جاييم درد نگرفتا بدبخت فرينا اب لمبو شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوه اوه عجب سکوتي هم برقرارشد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

النوخندشوقورت داد وکامرون بايکي ازون نگاهاي يخيش موقع عصبانيت اومدسمتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ومن فقط دارم روح ننه جونموقسم ميدم به خيربگذرونه...‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همونجوري درازکش پخش زمين شدم فرينا چنتافحش ابدارنثارروح خاندانم کردو خودشوبه زور کشيدکنار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشامو محکم بستم وووي ننه الان طلسمم ميکنه من هنوز ناکامم هنوز نيمه گوربه گوريموپيدا نکردم هنوز فسقلياموبغل نکردم کامرون با يه اخم دشمن کش گفت:‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پاشوببينم تواصلا قرارنيست تربيت بشيا!!!‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بي هوادهنموانگاري دهانه اتشفشان جوجوبيا بازکردم:‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه ديگه سن تربيت من گذشته اوسا.‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ياخداچراچشماش اين شکلي شد!!‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدباربهت گفتم بابزرگترت عين هم دوري هات صحبت نکن .اوف چه لفظي هم مياد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هوم ببخشيدکاپيتان نههههه يعني ببخشيدسرپرست اي موقشنگ .‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واي بازگندزدم الان منوشهيدميکنه شايدم تصميم بگيره کبابم کنه ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آروم گفتم :خب موهات قشنگه بخدا نيگابلندوطلايي اين روزا همه مردا کچلن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يهوجمع پوکيدازخنده کامرونم خندش گرفت منم که کم رو نيشم بازشد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نيگا خنده کامرون کردم جوون نيگا باخنده چه خوشگل ميشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واي دخترتوچه چشم چروني پروترازخودم نديده بودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خب حالا راموناچيشده اينجوري پريدي تو?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

محکم زدم توسرخودم :واي همش تقصير شماهاستا حواس نميزارين که خب يه گله گرگ اوردم واستون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چيي?يه گله اونم گرگ?همرات اومدن نه بابا .هه فکرکرده دروغ ميگم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بي توجهه بهش گفتم:کامرون يه گله گرگ بيرون دروازه منتظرته 700تايي ميشن که حدود200تاش تبديل به انسان ميشن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آلنو وفرينايهوزدن زيرخنده حالانخندکي بخند اي زهر اي درد ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ههههه دختر خل شدي ايناهمش تاثيرات شکم خاليه مال گشنگيه ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درد نکبتا پاميشم ميمرگونمتونا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامرون باجديت گفت:بسه دروغ نميگه ارباب گرگ ها ازعهدباستان وجودداشته ولي پنهان بودن هيچ الفي به جز الف هاي باستاني اون هارونديده. حتي من باهزاران سال عمر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

‏...‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نظرفراموش نشه عاشقتونم.‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

إوانيگا منوول کردن رفتن حالا خوبه من گرگاروپيداکردما حکم شلغمم ندارم واسشون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلندشم برم تاازغافله عقب نموندم والا خداروچه ديدي يهو ديدي خواست چنتا توله گرگ بده بهمون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پاتندکردم سمت دروازه هه کامرون بازحس جادوگريش فوران کرده هي اجي مجي ميخونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولي خودمونيمامن هروقت ورداشوميشنوم يه حس عجيب دارم انگاري که همشونوحفظم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه واقعا دکتر لازم شدم رفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بغل دست بقيه ايستادمالنوباارنج زد بهم:هوي چته وحشي?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هيس مگه خبرنداري گرگاگوشاشون تيزه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خو حالا که چي?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هيچي فقط گفتم يهوميفهمن تواصن شخصيت نداري

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه که توخداي شخصيتي موش خرما

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خيلي پرو شديا بايداادمت کنم رامونا ولي بيخي نيگا اوبابشونو به به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هه چشاتوگرفته نه ?ولي سعي کن درويششون کني چون صاحب دارن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کي?لابد تو?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بله که من ،من اول پيداش کردم پيشي ملوسه رو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوي کامرون يک اخمي کردکه خفه خون که خوبه شلوارموخيس کردم.راويارونيگا چه مغرورانه اومد داخل انگاري که سلطان جنگله خودبزرگ بين بدبخت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمکي حوالش کردم که پشتشوکرد بهم اه عوضي ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاروونيکنام بقيه گله روبردن سمت چادرهايي که براشون برپا کرده بودن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامرون وراويارودوتاازدوستاش رفتن سمت خونه بزرگ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جارد گلوشوصاف کردوگفت:‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوهوم اوهوم شب همتون دور اتيش بزرگ جمع باشيدبه بقيه هم خبربدين جلسه داريم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درضمن رامونا لطفا ادم باش و کمپو بهم نريز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وا من اصلا من اهل اينکارم?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پ ن پ عمه ي بنده اهل اينکاراست .بچه هاترکيدن ازخنده ايش ايکبيريا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بازجارد دهن گشادشوبازکرد:‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رامونا جدي ميگم اين يارو ارباب گرگ ها همقدتونيست پس مواظب باش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه رواتيش گردنشستن روزمين برخلاف هميشه که روي نيمکت هاي سنگي ميشينيم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم يه گوشه تمرگيدمو مشغول ور رفتن با اسلحه پرتابي مت هستم ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوهوم اوهوم خب بچه ها

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اه بازاين جترد پريد وسط معرکه بااين صداي دم خروسيش .داشتم ميگفتم لطفا ساکت بشينيد جلسه رسميه کارو و رومينا خودتونو کنترل کنيدباورکنيدچيزي ازتون کم نميشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ايش فقط به من گيرميده اين ديگه معلميه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شق و رق نشستم که کامرون بااون قدبلندولباس يکدست سفيدواشرافيش وسط ايستاد امشب قراره يه افسانه روباهم مرور کنيم ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کارو پاپتي پريدوسط حرفش :اوم استاد ماکه همه افسانه روقبلا خونديم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اه نه کارو اين افسانه هزاران ساله که گفته نشده چون نياز نبوده اماحالا نيازه خب ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هزاران سال پيش سه قبيله وجود داشت به اسم هاي نارويا،ارونارا،هاروکه سه قبيله ي متحد همگي انسان وجادوگر قبيله ي نارويا داراي دختري به اسم مريلينا بود دختري که بدون تعليم جادو ميکرد اروناها ميخواستن هرجورشده اون روبه وصلت خود دربيارن ماها مخالف بوديم چون نارويا ها و اروناها هم خون بودن تشکيل جادوي سياه ازين پيمان به وجود ميومد ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ما پيشنهادهمسري مريليناروبه پسري ازقبيله هاروکه داديم جنگ در گرفت وسه قبيله ازهم جدا شدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پيمان هاگسسته شد. قبيله اروناها تمام قبيله هاروکه روقتل عام کردن و مريلينا رو به اتش کشيدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما مريلينا نمرد بلکه ازاتش گريخت اون دختر قدرتي روداشت که هيچکس ازوجودش خبر نداشت قدرت زنده کردن مردگان اما مريلينا وقتي که ازمرگ برگشت ديگه جوان نبودبلکه کودکي بيش نبود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون نميمرد اماهروقت که عمرش سرميومدازنوع شروع به زندگي ميکرد درست ازبدو تولد مريلينا بااينکه زنده بود ونوزادبود توسط گروهي ازمردمش که جون سالم به دربردن ازدست نارويا فرارکرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازدواج کردوبچه هايي دنيااوردکه تنهايکي ازموهبت هاشو بيشترنداشتن واون هم برگشت ازمرگ بود اما....‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه رواتيش گردنشستن روزمين برخلاف هميشه که روي نيمکت هاي سنگي ميشينيم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم يه گوشه تمرگيدمو مشغول ور رفتن با اسلحه پرتابي مت هستم ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوهوم اوهوم خب بچه ها

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اه بازاين جترد پريد وسط معرکه بااين صداي دم خروسيش .داشتم ميگفتم لطفا ساکت بشينيد جلسه رسميه کارو و رومينا خودتونو کنترل کنيدباورکنيدچيزي ازتون کم نميشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ايش فقط به من گيرميده اين ديگه معلميه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شق و رق نشستم که کامرون بااون قدبلندولباس يکدست سفيدواشرافيش وسط ايستاد امشب قراره يه افسانه روباهم مرور کنيم ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کارو پاپتي پريدوسط حرفش :اوم استاد ماکه همه افسانه روقبلا خونديم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اه نه کارو اين افسانه هزاران ساله که گفته نشده چون نياز نبوده اماحالا نيازه خب ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هزاران سال پيش سه قبيله وجود داشت به اسم هاي نارويا،ارونارا،هاروکه سه قبيله ي متحد همگي انسان وجادوگر قبيله ي نارويا داراي دختري به اسم مريلينا بود دختري که بدون تعليم جادو ميکرد اروناها ميخواستن هرجورشده اون روبه وصلت خود دربيارن ماها مخالف بوديم چون نارويا ها و اروناها هم خون بودن تشکيل جادوي سياه ازين پيمان به وجود ميومد ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ما پيشنهادهمسري مريليناروبه پسري ازقبيله هاروکه داديم جنگ در گرفت وسه قبيله ازهم جدا شدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پيمان هاگسسته شد. قبيله اروناها تمام قبيله هاروکه روقتل عام کردن و مريلينا رو به اتش کشيدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما مريلينا نمرد بلکه ازاتش گريخت اون دختر قدرتي روداشت که هيچکس ازوجودش خبر نداشت قدرت زنده کردن مردگان اما مريلينا وقتي که ازمرگ برگشت ديگه جوان نبودبلکه کودکي بيش نبود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون نميمرد اماهروقت که عمرش سرميومدازنوع شروع به زندگي ميکرد درست ازبدو تولد مريلينا بااينکه زنده بود ونوزادبود توسط گروهي ازمردمش که جون سالم به دربردن ازدست نارويا فرارکرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازدواج کردوبچه هايي دنيااوردکه تنهايکي ازموهبت هاشو بيشترنداشتن واون هم برگشت ازمرگ بود اما....‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نظرفراموش نشه پليز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مريلينا بعدازفرارش هيچوقت ديده نشدنه خودش نه فرزندانش اما هرچندسال يکبار شواهدي پيداميشد ناشي از وجودش ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اماقبيله ي اروتارا هيچ وقت ازبين نرفتن اون هابه سرپرستي ارو رسم جادوي سياه رو يادگرفتن ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارو راه جاودانه شدن بدون شروع دوباره روپيداکرداون يه امپراطوري بزرگ ساخت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باجادوي سياه دسته اي ازموجودات شب رو ساخت که ازخون آشام ها وحشي تربودن اوناگوشت قرباني رودرحالي که زنده بودميخوردن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدهاسال بدنبال مريليناگشت وجوداون واسه ساخت يه ارتش از مرده ها لازم بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طبق روايات الف هاميگن که ارو اخر اون دختر روپيداکرد هيچکس جزئيات رونفهميد اما مريلينا کاملا گم شد و ارو بخش انساني خودشو ازدست داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارو گيرافتاد تودنيايي ميون اين دنيا و جهان زيرين اون نميتونه برگرده مگراينکه گردنبند الدوناري مريلينا روپيداکنه ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گردنبندي باهفت نگين مختلف که تمام جادوي مريلينارو حفظ کرده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارو ازسربيکاري جونورهايي روساخت که اصلا توجهان ماوجودن،ارن نمونش هموني که امروز رومينا ديد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماتاامروز اصلا اصلا نگرانونبوديم چون راهي نبودتااوناروبفرسته تو دنياي ما اما امروزمشخص شد که اشتباه فکر ميکرديم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارو راهي پيداکرده که اون هيولاهاروبفرسته ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون مريدان خاص خودش روداره که خيلي بدتراز اراگولو هاهستن و اگرراهي پيداکنه ما نابودميشيم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مازماني ميتونيم نابودش کنيم که گردنبندروپيداکنيم هيچکس جز مريلينا ازمحلش برنداره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا مابايدارتش تشکيل بديم تابتونيم جلوي ارو روبگيريم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گرگها احساس خطرکردن وبعدازقرن ها ازسايه ها خارج شدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

محکم زدم پس کله خودم حتما کامرون خل شده اين چرت وپرتاحقيقت نداره اما اون پابزي چي بودغورباقه جهش يافته نبودبه احتمال زياد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اراگولو:دسته اي اخون اشام که گوشت قرباني روزنده زنده ميخورن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نظريادتون نره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اي خداذليلت کنه ارو نيگادستي دستي منواواره خيابوناکرد مردک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بايدازبالاتاپايين خيابوناروفامتربزنم تابتونم چهارتابچه ننه مرده عين خودم پيداکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اي الهي يکي ازهمون غورباقه هاي جهش يافتت قورتت بده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من صدتاکارمهم ديگه داشتم فرستادنم دنبال يه مشت بچه غول ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اه چته دختر چقدانگاري پيرزنا نق نق ميکني

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ايش به توچه مگه فوضولي ها?همه اين اتيشا ازگرنداشته توهست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هه اره خب همش تقصيرمگه اگه گذاشته بودم اون جونور حسابتوبرسه الان اون زبون درازت به افسانه هاپيوسته بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روموازش برگردوندم نچسب زشت هوم ولي زشت نيسا اي خاک توسر بي جنبم همش تقصيرکامرونه کلي التماس کردم منونفرسه بااين توله گربه ها گوش ندادکه بابامن پروژه هام مونده ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تاالان 5عدد بچه شرک پيداکردم اين اقابامشام سيگيشون نه ببخشيدگرگيشون گفتن که اين ها در 18سالگي گرگينه ميشن واوشون يعني ارباب توله گربه هابايدقبل تولد18سالگي طلسموتغييربده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هه اعتمادبه نفسش توحلق ننه اش خلاصه 5تاروقاپيد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تاشب 7تا شرک ديگه پيداکردم نزاشتم ازبغلشون ردبشه چون هي ميخاست استعدادگرگي توشون کشف کنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گاوروناي چاقالوسهم شاممو کشيدن بالا همش زيرسراون يه چشميه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه جاتاريکه يه شمشيرطلايي دستمه انگاري چسبيده به دستم اروم اروم وسط جاده متروکه قدم ميزنم هواعجيب سرده هيچکدوم بچه هانيستن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اهاي کارو وفرينا کدوم قبري هستين

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واي کاش حداقل راوياربود اي خداديگه بهش نميگم توله گربه من ازتاريکي وحشت که چه ارز کنم فوبيادارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه چيزي جلوروم خش خش کردسه مترپريدم هوا ميخوام برگردمانمتونم انگارچسبيدم به زمين يهو دوتاچشم قرمزازتاريکي خيره شدبهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ياجدهرکول داره ميادجلونه ترخدا دهنموبازکردم بااخرين توان جيغ بزنم که .....‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دهنموبازکردم تابااخرين توان جيغ بزنم که يهوحس کردم زير ابشار وايسادم وووووي

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خفه خون که چه ارز کنم کلا نفس برشدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تواين هين وبين يکي محکم خوابوند توگوشم ووي ننه گوش بي صاحبم کرشدکه بدتر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اروم چشماموبازکردم اوف خبري ازون چشمانيست خداروشکر سرموگرفتم بالا بعلهههههه محودوتاگوي سياه گربه اي شدم واي خداجون شکرت که اين فرشته ي گرگي رو سرراهم قراردادي اما خب نبايدبهش روداد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هوووي چراخيسم کردي?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عوض تشکرته ?چون هرچقد تکونت دادم بيدارنشدي تازه چشماتم بازبووود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چي ميگي عامو?خل شدي رفته اخه کي باچشم بازميخوابه که من دوميش باشم?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ظاهرا جنابعالي ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامرون،جارد وجولي بانگراني اومدن سراغم اخ الهي جيگرتون برم چقدشماهامهربونيد جولي محکم بغلم کرد وووي بازاحساساتش فوران کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بالهجه ي غليظش گفت:اه خدايان روشکر روقينا سالمه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اي باباجولي جووون ،جون خان جونت صدبارگفتم من رامونا هستم نه روقينا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خب عالا عرچي دختر چمعوش .همچي فشارم داد که استخونام موبرداشت کامرون عين بت من منوازتوبغلش کشيدبيرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقت احساساتي شدن نيست رامونااصلا خواب نبوده بلکه توخلسه بوده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توچيچي بودم?هااا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راويارپوکيدازخنده:گاگول خان توخلسه ميخواي بخشش هم کنم بيداري دررويا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامرون اخماشوکشيدتوهم ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جناب راويارشماهم?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوف دلم خنک شداخوب اتاقک نگهبانيشوبا موشک زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوهوم اهم نه بابامن اهل اين برنامه هانيستم منتهابابچه بايدمثل خودش رفتار کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اين چي گفت???الان اين يالغوز پنجه طلابه من گفت بچه دارم واست بدرغم پدربزرگ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ههه حالانکه توخيلي بزرگي اقاگرگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جارد پريدوسط حرفم انگاري بوقلمون هفت رنگ :رامونا ارباب گرگ ها بيشترازصدسال عمردارره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

‏ چيچي?خدايامن رفتم توخلسه ايناجني شدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ببخشيداستادجاردايشون الان بيشترازصدسالشه?اونوقت چرا شبيه بچه شيش ماهست?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اووووفي نيگارنگشوازسفيدبه گوجه اي تغيير تم داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامرون. اروم گفت:بسه لطفا سنش کم ميزنه بخاطرطلسمه خونشه اين بحث روبعدهم ميشه ادامه دادفعلا بهتره بخوابين تا فردادرمورد خلسه و نوع به وجوداومدنش صحبت کنيم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوف بالاخره دست ازسرم برداشتن راوياراخرسر رفت بيرونوگفت:‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هي بانوي خلسه هامراقب باش هيولانخورتت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پشتموکردم بهش انگارنه انگارسرموگزاشتم روبالشت به به ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوستان لطفا نظريادتون نره تامن بتونم ادامه روبنويسم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منتظرنظراتتونم عاشقتونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامرون کلي درموردخلسه ونوع ايجادش توضيح داد گفت که گاهي وقتا قراره يه چيزي اتفاق بيفته وبه ما الهام ميشه خب حالا که چي انگارمن گنجم قراره بهم الهام بشه که دوتاچشم قرمز قراره ببلعتم يوهاهاها

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راويار خان هم نظرداد که من توخلسه ارو روديدم واون باهم ارتباط برقرارکرده ههه حالا انگارمن مهره اصلي قصه هستم يامن مريليناهستموخبرندارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونقدر مسخرش کردم که رسما کل شکراروتنهايي خورد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قراربودبازبرم خيابون گردي کلي کولي بازي دراوردم که بابامن پروژه هام مونده ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخرشم جولي بانوقبول کردهمراه راويار وبنديک بره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خب بايدبگم بنديگ رفيق فابريک راوياره وشباهت عجيبي به تارزان داره به قول خودش تا حالاحمام نکرده اب تني هم نمکنه ازون گرگاي معتقدبه اصولاته ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چاقوهاي نازنيموگزاشتم توصندوقچه اسرارم رفتم سمت زمين مبارزات

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

النو طبق معمول داشت با جارد کشتي ميگرفت خانم واسش افت داره باهم رده هاش بجنگه بسکه چاقولو وخرفته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه شمشيرخوشدست پيداکردم همراهوتايلررفتم توزمين ،تايلربدرغم داغونه هاتمام ساعتاشو درحال مبارزست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شمشيرموبالابردموبه حالت جوموگني حمله کردم اووووف جاخالي دادبا پامحکم زدتوکمرم اي خدا لعنتت کنه با مگه من رستم دستانم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هي حمله کردم هي کتک خوردم هي تودلم عمشوعنايت دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

محکم پاموکوبيدم روزمين :من ديگه بازي نمکنم ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بهتروالا بعديه عمر تمرين هنوز چهارتاتکنيک درست حسابي بلدنيسي

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصن به توچه مگه تومربي هسي?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بروعامو خوددرگيري داريا دختره خل .حمله کردمسمتش تاموهاشو ازريشه دربيارم که فريناپريدوسط

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هي اروم باش چته نفس عميق بکش اووف

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

محکم زدم پس کلش خفه خون گرفت:واقعاکه وحشي هسي اصلا به من چه بروکامرون کارت داره منوبگواومدم صدات بزنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راه افتادم سمت محل فرمانروايي کامرون ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامرون طبقه بالاي خونه بزرگ زندگي ميکنه اونجاروبه سبک الف ها ساخته وقتي به زبون الفي شعرميخونه ميتونه هرگياهي رورشدبده هرچقدرکه بخواد باهرمدلي

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طبقه بالاروباکلي گل وبوته وعلف ساخته بلانسبتش انگاري گوسفنده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همينجوري داشتم شلنگ تخته مينداختم به سمت خونه بزرگ که يهوصداي جيغ ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

محوطه روپرکرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صداي جيغوکه شنيدم راهموکج کردم سريع يه نيزوشمشيربرداشتم وازکمپ زدم بيرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چندمترپايينتر کناردرخت مينوا يه جووونرگنده بک شبيه بوقلمون باسرتمساح حمله کرده بودبه انا وجس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بيچاره هاشوک زده فقد جيغ ميکشيدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اروم رفتم پشت سرشون نيزه روبلندکردم اوووف زدم به دست لامصب نوکشم نرفت توگردنش چنان جيغي کشيدعجوزه که موهاي تنم سيخ زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باچشاي ورقلمبيدش پيدام کرد گزاشت دنبالم حالا اون بزومن بدو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وووي ننه چه زود ميرسه بهم واي خدا فراربسه باشهامت ميخوام بميرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اووم نفس عميق عميق تر وووي سرجام سيخ ايستادم رسيدبهم دهنشوانگاري غارروسرم بازکرد تيزي دندوناش روحموپروند

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شمشيرازدستم افتاد وفقط تونستم دهنموبازکنموواسه اخرين بار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جيغ بکشم....‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بچه هانظريادتون نره عاشقتونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ببخشيدديرشد نت نداشتم ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چنان جيغي کشيدم که حنجرم منقرض شداوفي هرچي عقده تودلم بودو خالي کردما

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خب حالاکه اخرين جيغ عمرمه پس بااخرين توان ادامش ميدم اوووي فکن کنم الان تو معدشم چشامم که ميترسم باز کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يعني الان روحم به اسمان هاپيوسته?يعني جوونيم حروم شد? اخي چقد جوون وخوشگل بودما

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ااااي دندوناشم کرم خورده بودگمونم دوقرن مسواک نزده بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خب ميگم من که مردم چرا ديگه جبغ ميکشم?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اروم دهن مبارکموبستم چراحس ميکنم اطرافم تاريکه اي خدا يعني هنوز تودل ورودشم پس کي دفع ميشم?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الان همه گريه ميکنن ميگن راموناچه فداکاربود اخي اخي

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اماچراهيچ صدايي نمياد چرامن حس مردن ندارم بزاچشاموباز کنم يک ...دو....سه....‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باضرب چشاموبازکردم ااااا من که هنوز سرجام وايسادم که نيگا گردوخاکم روم نيس چه برسه هيولا وکمش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اااا مگه ظهرنبودچرايهو شب شد?وسط روزبودکه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوا اين بوقلمون زرافه ايه که اينجاافتاده نکنه باز راويارنجاتم داده پس چراهيشکي نيست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

‏!!!"‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرجام چرخيدم ديدم صدمتراونورتر کامرون عين مجسمه وايساده وشمشيرش تودستش اويزونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هيييي کامرون چه اتفاقي افتاد?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انگاري بهش شک واردکردم ازحالت خشکي دراومد :چي تازه ميگي چيشد نکنه من بايدبگم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پ ن پ جدبزرگوار عمه من بايدبگه ميگم کي اينوکشت اصن چرايهولنگ ظهري هوا تاريک شد?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هيچکس نکشتش دخترجون توکه جيغ کشيدي يهوهواتاريک شددودقيقه بعد اين بونگاسدي سروپاشد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چيچيچي ???‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بونگاسدي اسم باستانيشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه امکان نداره مگه ميشه من بتونم اينو بکشم اونم بايه جيغ مگه اين داستان ترسناکه که اينقدرجادويي بشه اما خواب که نيستم پس چراهوا تاريک شد يهو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بونگاسدي:جانوري به شکل بوقلمون سري به شکل تمساح زباني زهردار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چندروزيه ازقضيه ي خوفناک من گزشته تقريبا همه چيز ارومه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ديگه حمله وپاتک نداشتيم هرروز يه دسته از گرگابيرون کمپ کشيک ميدن چون طبق گفته جولي حفاظ ها ضعيف شدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راويارنکبت هرروز مسخرم ميکنه قسم خوردم حالشو بگيرم تاميام حرف بزنم ميگه واي حواستوجمع کن جيغ نکشي ماها نمخوايم بميريم هزارتا ارزوداريم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامرون چندروزيه خودشوقرنطينه کرد به وسيله قدح اسراراميزش با شهر الف ها يعني بوکارونا ارتباط برقرارميکنه دنبال اينه که بتونه راه حلي پيداکنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تاحالا 20تابه جمعمون اضاف شدن تورنج سني يازده تا دوازه هستن مسئولتشونو جاردوجولي برعهده گرفتن بعضياشون همش درحال درجازدنن حتي نميتونن شمشيردست بگيرن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راويارم که 15تا بچه روبردگله خودش ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

معتقده که بايداموزش هاي مخصوص رويادبگيرن تابتونن تغييرشکل بدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ميگه بايدقبل از18سالگي تغييرکنن وگرنه اگه 18ساله بشن تواولين ماه کامل گرگينه ميشن وديگه هيچ راه برگشتي نيست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قراره چندماه ديگه مراسم تبادل خون رو انجام بدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خلاصه همه چيزامنه حوصلم درحال پوکيدنه يه جک وجونوري هم نمياد ماباجيغ بکشيمش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هههه اعتمادبه سقفموداشته باشين

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهمه جمع شين زودزووووود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هي فرينا چته ?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بزارهمه جمع شن تابگم.همه وسط محوطه جمع شديم حتي گرگا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامرون دستورداده همه وسايلاتونوجمع کنيد همه مسلح باشيد زود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وا يعني چي ?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم خبرندارم النو.کامرون گفت خبربدم بدوح حرف اضافي گفت امادهه شين ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راويارگفت:تکليف ماچيه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم که شماهم بايدبياين

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اي خدابازکامرون جني شده.....‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نظرپليز.‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه مشغول جمع کردن وسايلشونن اخي همه غم باد گرفتن .کامرون اومدو تز دادکه بارسبک برداريم درمقابل خودکشي هاي ماها هم حتي جواب نداد قراره کدوم گوري بريم ببخشيدکدوم قبرستوني شيک تره ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط به راوياريالغوز گفت که اون گرکک هم دهن مبارک که اندازه تونله قطار عرض داره رو نيم ميلي متر بازنميکنه بگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صندوقچه اصرارموبرداشتم چاقوهاموچپوندم توش غيراين چاقوهاهيچ چيزباارزشي ندارم هي بابامم يه ارثي برام نزاشته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستبندي که کامرون روزاول بهم دادوگفت چنتا ورد وجنبل وجادوروش انجام داده رودستم کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هي دلم واسه رختخواب کاهيم تنگ ميشه بدرغم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه پتومسافرتي سبک پشمي وکيسه خوابموچپوندم تو کولم چنددست لباس سبک ورزمي هم برداشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گاورون ها طبق معمول ميومدن امااينبارکل تدارک سفروبه عهده گرفتن من زياد ازشون خوشم نميات اما گاورون ها بااينکه يه نوع گوبلين هستن فوق وفادارن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خلاصه همه کوله به دست ازخوابگاه زديم بيرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خب بچه ها اينجاديگه امن نيست هرچه سريع تربايدبريم به کمپ نيوراس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پريدم وسط حرفش:ميگم کامرون اي استاد قدح انديش مگه بازم کمپ داريم?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راويارانگار ماهي نشسته پريدوسط حرفم:‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هه خانم کوچولومعلومه که بازم کمپ داريم همه جاي دنيا الف ها اردوگاه الفينگ زدن واسه همچين روز خطيري

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بي توجهه به خوشمزگيش يکم فکرکردمو انيشتين بازي دراوردم بعدش باز در غاروبازکردم:‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامرون چراحفاظ ها ضعيف شده?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوف عجبي يه سوال خوبي پرسيدي بعدقرن ها ،بخاطرجادوي سياهه ارو بااينوجواهر کمياب به اسم سنگ باران تونسته مرزبين دنياي ما وتبعيدگاهشوبازکنه نميتونه خودش عبورکنه اما ميتونه اون هيولاهاروبفرسته سراغمون ديشب من اون تيکه اي که نزديک کمپ جاسازي شده بود روپيداکردم ونابود کردم امابازبااستفاده از مريداش اينکاروميکنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ببخشيد استاد مريدانش دقيقا کيا هستن?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون صدهامريد داره رامونا اون حتي ميتونه روح مردگان رو تسخيرکنه و توکالبد يه انسان جا بده درواقع شبحي ميسازه که صدتاالف هم ازپسش برنميان اما چون نميتونه خودش وارد بخش انساني بشه فعلا اينکارازپسش برنمياد ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جولي پريدوسط حرف:‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما اون ميقتونه که بدن تک تک ماخاروتقصيرکنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

النواوهواوهومي کردوگفت:تازوه واردا تقصيرهمون تسخيره ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ايش گنده بک اين وسط معلم ادبياتم شديکي نيس بگه تواول رو هيکل فيليت کارکن ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامرون عين بت من جمع روساکت کردوگفت:تامدتي به نزديک ترين اردگاه ميريم اونجا شهرجولي هست پس لطفا سعي نکيدمسخره لهجشون کنيد ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه نگاه تيزم خواله منه عمه مرده کرد بابا به من چه انگاري اين وسط من فقط چوب دوسر چيزم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خلاصه بعدکلي چرت وپرت گفتن قصدترک ديارکرديم هي عجيب دلم ميخوات مرواريداي اشکمو خرج کنم ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اي ارو ذليل مرده اي عمه مرده اخه مگه ماچيکارت کرديم والا همش تقصيراون دختره مريليناستا خو ازدواج ميکردي ترشيده خانم ولا قحطي شوهرم که بود هي خدا خفتون کنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونقدرغرزدم که پام پيچ خوردوپرت شدم رو راويار اونم توحالت گرگيش بود مرديکه سگ عقده اي همچي گازم گرفت ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم يه فحش ابدار بغلوشش حواله خاندان فسيلش کردم يکي نيس بگه بابا توعمرت از نوحم بيشتره چرااينقدر سوسولي

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خلاصه کاروان ماباکلي گرگ وگاورون راه افتاد ازوسط جنگل ميرفتيم تامردم نبينن کامرون به کمک جولي يه طلسم منحرف کننده رو گروه گزاشت تامردم گاورون وگرگ هاروشبيه وسيله و ادم ببينن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پيش به سوي کمپ جديد ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نظرپليز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ده روزه ازتوجنگلا پيش ميريم به سمت هدف ببخشيد منظورم همون کمپ نيوراس هستش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خلاصه بخاطروجوديه مشت بچه گربه ي قلمبه ويه چندعدد گاورون خنگول ناقابل بايد عين انسان هاي اوليه سفر کنيم .‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جناب کامرون بزرگ امن هوتپ سوم ممنوع کردن استفاده ازشهرووسايل نقليه رو يکي نيس بگه بابا مردم ميرن مرريخ وبرميگردن اونوقت ماتا کمپ بعدي نميتونيم باقطاربريم???‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حدوقل چهارتا الاغي قاطري چيزي کرايه ميکردي خسيس خان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خلاصه درمقابل نق نياي هميشگي اينجانب گفت که جنگل ازهمه جاامن تره چون ميتونيم ردمونوپاک کنيم تا مريداي ارو پيدامون نکنن ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يه دليل خيلي خيلي ژوفيزيکي هم اورد اينکه بله من ورد خودنم تاايناروشبيه اثاثيه ببينن اما به نظرتون متوجه نميشن که اثاثيه ما حرکت ميکنن?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خلاصه کلي دلايل مسخره اوردومن نفهميدم چرا درحالي که بايه وردساده ميتونست کاري کنه بقيه حرکت گله گربه وگاورونارونبينن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه رو چاخان کرد (خر کردمنظورمه)الا بنده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازنظرجارد من اصلا بامفهوم کلمه ي احتياط اشنايي ندارم .‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خلاصه رفقاي گلم باس بگم پاهاي من بدبخت آماس شده (ورم کرده) آش ولاش شدن کف پاهام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اي خدا مرگت بده ارو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بچه گربه هاي گنده بک قبول کردن کوچيکتاروسوار خودشون کنن يکي نيس بگه مگه شماها چهارپايين يکم غيرت داشته باشين والا گرگم گرگاي قديم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا خوبه اين تازه وارداي نکبت يه سواري هم گيراوردنا من بدبخت هرچي التماس کردم که اي منوهم سوار کنيدبابا من بچه هستم فقط يکمي وزنم زياده گوووش ندادن نامردا.‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کمبودمواد غذايي هم داريم خودم رفتم اکتشاف کردم ديدم هيچي توخورجيناي گاورونا نيست!!!‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اماهرشب يه شام پرازگوشت به ماميدن!!!‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گمونم ياگوشته مووووشه ياگوشت مارمولک والا ايناکه شکاربلدنيستن هي هم ميخام نخورما نميشه شکم گشنه کابوس مياره.‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

امشب اردو زديم تويه محوطه بازوسط جنگل فرينا اتيش راه انداخته همه نشستن ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جارد داره چادر رارو بپا کرد دستش طلا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامرون باچنتا وردجادويي چنتاحباب نور معلق درست کرد منم کنارش بودم ازشنيدن کلماتش يجورايي شدم انگاربلدشونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همش فک ميکنم جن زده شدم واي نکنه دارم تسخيرميشم توسط ارو?‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه دور اتيش نشستن راويار و گلش درحال اماده کردن مقدماتن قراره امشب يکي ازبچههارو تبديل کنن ‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راويارميگه باشرايط پيش اومده بايدسريع تراقدام کنه ازبيکاري دور محوطه قدم ميزنم هي چه هوايي

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشاموتنگ کردم يه چيزي يهههه چيزي ااونجاست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ننننههههه يکي نيست شش تاهست يا امام زاده بيژن 6تاهيکل سفيدپوش دارن ميان سمتمون نکنه شبحن واي چرا سرعت گرفتن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

‏....‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نظرپليز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درجا خشک شدم انگاربرق بهم وصل کردن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وووووي ننه 6تاهيکل سفيدپوش باسرعت فوق طبيعي دارن ميان سمتتون نکنه شبح باشن !!!‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخه انسان که بااين سرعت حرکت کنه جونش درميره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوا چه من چشام قوي شدن انگاري تلسکوپ يکم غيرعاديه نههه اخه فاصلمون هنوز زياده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

يکي زدم پس کله خودم اخه خانم ديونه الان وسط مرگ وزندگي 6تا شبح خوووفناک دارن ميان بخورنت ياکبابت کنن شايدم سوخاريت کنن وقت فکرکردن به ديده اصن مگه من چشم پزشکم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خلاصه خل شدم رفته.‏

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
رمان های مشابه
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.

شما هیچ پیامی ندارید