تارا، دختری که تو هیاهوی زندگی گم میشه و دراین گیر و دار شوهر خواهرش، سامیار، که همان عشق سابق اوست او را می رباید و قلمی نو بر سرنوشت تارا و اطرافیانش میزند... قلمی از نوع تباهی....

ژانر : عاشقانه

تخمین مدت زمان مطالعه : ۶ ساعت و ۸ دقیقه

مطالعه آنلاین الیزا (جلد دوم چشم هایش)
نویسنده: پریسا_ا

ژانر: #عاشقانه

خلاصه رمان :

تارا، دختری که تو هیاهوی زندگی گم میشه و دراین گیر و دار شوهر خواهرش، سامیار، که همان عشق سابق اوست او را می رباید و قلمی نو بر سرنوشت تارا و اطرافیانش میزند...

قلمی از نوع تباهی....

مقدمه ای ناب از کوی یار....

تصور كن خودت را نزديك مرگ ببيني و ناگهان كسي در زندگيت ظهور كند :)

از جنسِ معجزه ...

كسي بيايد اهلِ روشنايي

كسي بيايد ايمان از دست رفته ات را به تو بازگرداند ...

من كه نميتوانم همچين آدمي را فراموش كنم!

تو مردِ مني ... :)

مردِ روشنِ زندگيِ من!

چشمامو باز کردم....

گیج بودم....نمیدونستم کجام!

تار میدیدم...خواستم دستامو تکون بدم که انگار یه چیزی اینکار رو ازم صلب میکرد....

چندبار پشت سرهم پلک زدم....یکم دیدم واضح شد.....

ازچیزی که میدیدم وحشت کردم...

روی سقف کامل پوشیده شده بود از یکی از عکسای من....

نمیدونم چرا، اما وحشت کرده بودم.....

باترس خواستم سریع پاشم...اما حواسم نبود دستام بستس....دستم بخاطره سریع بلندشدنم صدای بدی داد....

علاوه بر اون درد وحشتناکی توکتفم پیچید....

ترسیده بودم....

اخه من اینجا چیکار میکردم!

جیغ زدم....

مامان....

بابا......

ادرین.....

باگریه نگامو از سقف گرفتم .....به دیوار نگاه کردم....

روی دیوار سمت چپیم،عکس منو ادرین بود....همون که اولین بار با هم تو کوهسار انداختیم.!

اب دهنمو قورط دادم!

به دیوار جلوم نگاه کردم....عکس منو ادرین تو توچال...دیوار سمت راستیم هم عکس نیم رخ جذاب ادرین بود...

اینجا چه خبره!!!!!

حتی رنگ دیوارو سقف هم مشخص نیست.....

از ترس ناخوداگاه شروع کردم به جیغ زدن....

گریه میکردم و جیغ میزدم....

دره اتاق باز شد...پشت بندشم ادرین داخل شد....

انگار دنیارو بهم داده باشن!!

اسمشو با گریه صدا کردم....

اومد داخل.....

بقلم کرد.....

_چیشده گلم!

+ادرین،ادرین من میترسم....

_از چی گلم؟من اینجام....

+چرا دستام بستس!کتفم درد میکنه ...سرم گیج میره....اینجا کجاس!!!!

منو کشید تو بقلش....

_هیششش،نترس من اینجام.....

+دستامو باز کن....

یه هو جدی شد! پاشد و مستقیم نگام کرد....

_اول باید قسم بخوری!

+چیشده؟مامانم ،بابام چیزی شده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نه چرا باید چیزی شن روانی!!!! باید قسم بخوری دیگه بهش فکرنکنی!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+به چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_به سامیار!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+سامیار،سامیار کیه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_یعنی چی کیه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ادرین چی داری میگی تو اخه!!!؟؟حالت خوبه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تارا...!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+وایسا!اول دستامو باکن بعدم بگو اینجا چیکار میکنم!بعدم بگو ساعت چنده ،دیر نشه میخوام برم خونه الان جیغ طهورا درمیاد!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ساعتو میخوای چیکار؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+مشق دارم بابا این حیدریه بیشور کلی تمرین حسابان داده حل کنم!!!!!!راستی اینجا چراپراز عکسای ماس....!؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تارا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ادرین!فردا بریم کوهسار ،هوسه کوهسار کردم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تارا!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+اه توام نوارت گیر کرده رو تارا!بگو خوب دیگه!عخشم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_من کی ام؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+دوباره شروع کردیا!!!!!تو عمره منی!عشقه منی!....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_تارا از طهورا چه خبر!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+خنگه بابا ،دیشب بهش میگم پاک کنم رو بده ...پاک کنمو نصف نصف کرده حرصمو دراره!!!!میدونه بدم میادا....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بیابقلم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+اول دستامو باز کن اقای زشت!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستامو باکرد و غمگین زل زد تو چشمام....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلم از غمه چشماش گرفت....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ادرینم!چیشده!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ورفتم توبقلش....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ادرین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هول و هش 3صبح بود که هواپیمارو زمین پاریس نشست....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تارا هنوز خواب بود اخه حمید گفت ،بخاطره اینکه خیالمون راحت باشه تا زمان نشستن هواپیما دو یا سه بار دستمال رو بزارم رو بینی تارا تابیدار نشه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد از پیاده شدن از هواپیما به کمک زیر دست حمید رفتیم به ویلایی که برامون خریده بود....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تارا رو بردم تو یکی از اتاقا و بعده حرف زدن با زیر دسته حمید که تازه فهمیدم اسمش نیماس رفتم سمت اشپزخونه تا ببینم تو یخچال چه خبره!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که خدا رو شکر هیچ خبر خاصی ام نبود....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از نیما خواهش کردم تا بره و واس یخچال خرید کنه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کتری رو اب کردم و گذاشتم رو گاز....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خسته بودم ،یکم رو مبل دراز کشیدم که خواب بدی دیدم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو خواب دیدم رفتم اتاق تارا،اما تارا نبود....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هر چقدر دنبالش گشتم نبود.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم دیوونه میشدم که با تکونای نیما بیدارشدم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مثل جن زده ها دویدم سمت اتاق تارا....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در رو باز کردم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تارا خوابه خواب بود....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیما خودشو بهم رسوند و گفت:چیزی شده و یه جور خاص به تارا نگاه کرد.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از نگاهش خوشم نیومد!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در رو بستم و گفتم طناب میخوام!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیما با تعجب گفت:چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که گفتم: طناب!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی حرف به سمت پایین پله ها رفت ....منم رفتم و کناره تارا نشستم !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میترسیدم تنهاش بزارم ....میترسیدم نداشته باشمش....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یکم بعد نیما با یه طناب کلفت اومد تو اتاق....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عصبانی شدم و رفتم سمتش و از بازوش گرفتم و پرتش کردم از اتاق بیرون.....خوشم نمیومد از نگاه هاش!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طنآبم از دستش گرفتم رفتم سمت تارا پاهاشو با طناب محکم بهم بستم و دستاشم به بالای تخت بستم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حتی یه تکون کوچولو ام نخورد....نفساش منظم بود اما انگار که سردش باشه تنش سرد بود....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم تا یه پتو پیدا کنم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تواتاق کناری بودم که باصدای جیغ تارا به خودم اومدم!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سریع رفتم سمت اتاق!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باوحشت به اطرافش نگاه میکرد و جیغ میزد....تا منو دید مثل بچه ها لباشو جمع کرد و بغض کرد!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باگریه اسممو صداکرد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با اضطراب رفتم سمتش گفتم الانه که جیغش بره بالا،که کجاست سامیار....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما تو چشماش ترسو دیدم که با التماس نگام میکرد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم سمتش بقلش کردم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ چیشده گلم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ ادرین،ادرین من میترسم!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ از چی گلم؟من اینجام!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باترس خودشو کشید سمتم و گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ چرادستام بستس!کتفم درد میکنه!سرم گیج میره !!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعده یکم مکث....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ اینجا کجاس؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کشیدمش تو بقلم میترسیدم ....میترسیدم بخواد پسم بزنه میترسیدم از چشمش افتاده باشم!!!!میترسیدم قلبش دیگه واسه من نتپه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کنار گوشش گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ هیششش،نترس من اینجام......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زل زد تو چشمام و لباشو اویزون کرد و گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ دستامو باز کن....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفسم گرفت....نه!نه....نباید بره !نبایدبره پیشه اون....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مثل روانیا از سره جام پاشدم!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفسم بند اومده بود....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به حالت تهدید بهش گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ اول باید قسم بخوری!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ترسید بایه حالت زار گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ چیشه؟مامانم،بابام چیزی شده!؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ نه چراباید چیزی شن روانی!باید قسم بخوری دیگه بهش فکر نکنه!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باتعجب گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ به چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دندونامو رو هم فشار دادم و گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ به سامیار....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشماشو ریز کردو گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ سامیار!سامیار کیه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ یعنی چی کیه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ ادرین!چی داری میگی تو اخه!!!؟حالت خوبه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یعنی چی!!!!!چی داشتم میشنیدم!!!!چی اخه!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اب دهنمو قورط دادم و گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ تارا!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مثل بچه ها جم میخورد وقتی نگاه خیره مو دید گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ وایسا!اول دستامو باکن بعدم بگو اینجا چیکار میکنم!بعدم بگو ساعت چنده!دیر نشه میخوام برم خونه الان جیغ طهورا در میاد!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خونه! نه...طهورا....نه....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیخوام !!!نمیخوام دیگه به هیچکدومش فکر کنم!!!!نمیخوام اسمشون تو زندگیم باشه!!!!ذهنو از اون موضوع دور کردم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ ساعتو میخوای چیکار؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لباشو اویزون کرد و گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ مشق دارم بابآاین حیدریه بیشور کلی تمرین حسابان داده حل کنم!!!!!راستی اینجا چرا پراز عکسای ماس!؟؟!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چی بهش میگفتم!!!!چرا اینطورشده!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ تارا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه هو انگار یه چیز مهم یادش بیفته!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باذوق گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ ادرین فردا بریم کوهسار هوسه کوهسار کردم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یکم صدامو بالا بردم و صداش کردم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ تارا!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ اه توام نوارت گیر کرده رو تارا!بگو خوب دیگ!عخشم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ من کی ام؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ دوباره شروع کردیا!!!توعمره منی عشقه منی!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدایا اخه چی داره میگه!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ تارا ازطهورا چه خبر؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ خنگه بابا،دیشب بهش میگم پاک کنم رو بده.....پاک کنمو نصف نصف کرده حرصمو دراره!!!میدونه بدم میادا!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرااینطورشده!!چرا چیزی رو یادش نمیاد!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهم نی!اصلا مهم نی!مهم اینه که منو یادش باشه!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نشستم کنارش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ بیابقلم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طلبکار زل زد تو چشمام و با چشم به دستاش اشاره کرد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ اول دستامو باکن اقای زشت...!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستاشو باکردم...تمام غم دنیا ریخت تو وجودم!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدایا!!!خدایا چیکار کنم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انگار از نگام رنجیده باشه!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ ادرینم چیشده!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و اومد تو بقلم!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انگار بهم برق وصل کردن....نفسم اومد بالا...اغوشش گرم بود...گرمه گرم ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عاشق نفساش بودم....نفسایی که بهم دنیارو میده!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

موهاشو باز کردم و تو بقلم فشارش دادم!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رو موهاشو بوسه بارون کردم و نفس کشیدم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه هو!صدای قار و قور شکمش در اومد....یه لحظه مکث کردم ....از خودم جداش کردم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زل زدم تو چشماش ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ نگام کن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ نمیخوام مسخرم میکنی!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زدم زیر خنده .....بامشت افتاده بود به جونم که نخند گشنمه خو....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم بلندتر میخندیدم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کشیدمش تو بقلم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ عروسک کوچولوی شکموی من.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ کوفت....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ جوووون....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بامشت کوبید تو سینم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ بدم میاااد نگو!!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ دست بزن پیدا کردی ضعیفه ها.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ ادرین به کی گفتی ضعیفه!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ به خانومم!!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه ابروشو داد بالا و گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ اون وقت اشنایی نمیدید؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ باکی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زد تو سرم و گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ خنگ!!!!!خانومتو با من دیگ!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ نچ میترسم چشمش بزنی!!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشماشو درشت کرد وگفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ بله،بله!!!!!نشنیدم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به تبعیت از اون منم چشمامو درشت کردم و گفتم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ بعله !بعله...!میخواستی بشنوی.....!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه جیغ بنفش کشیدو با یه خنده ی مرموز دستشو برد سمت موهامو محکم کشید.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ آی تارا ول کن....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ نچ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ تارا درد داره.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ درد داره عشقم!!!!؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ اره!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ پس محکمتر میکشم بیشتر دردت بیاد.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و چنان موهامو کشید که ناخود اگاه اشکم در اومد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ وای مردم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ خانومت کیه ها...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بادیدن اشکام موهامو ول کرد.....دستشو گذاشت دو طرف صورتم!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ وای عشقم ،چیشد؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انقد درد گرفته بود که توان جواب دادن نداشتم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ ادرین....خو ببخشید....بیشور تو که میدونی روت حساسم!!!!حتی از شوخیشم بدم میاد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ ادرین....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به زور جوابشو دادم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ جانم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با بغض گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ ببخشید خو!!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاش کردم صورتش خیس از اشک شده بود....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قلبم وایساد....یعنی این اشکا به خاطره منه....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدایا شکرت....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کشیدمش تو بقلم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ فدای سرت عشقم ....گریه نکن خانومم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ ببخشیید....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ فدای سرت عروسک قشنگم....عاشقه این تعصباتتم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازم جدا شد و گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ ادرین!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ جانم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ من برم یواش یواش خونه!؟دیر میشه!؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مچ دستشو گرفتم و گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ کجا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ برم خونه دیگ!!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ بشین یکم حرف بزنیم.....!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ باشه....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نشست رو پام و زل زد رو چشمام....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا موندم چیکار کنم!چی بهش بگم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اب دهنمو قورت دادم و گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ تارا جان، ما الان تهران نیستیم.... یه اتفاقایی افتاده گلم ....اما ....اما همه چیز درست میشه....ببین!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ چیشده ادرین !من دارم واقعا میترسم....اصلا من اینجا چیکار میکنم....!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ هیشش نترس عشقم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ اخه!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ نه وایسا ببین چی میگم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کف دستشو بوسیدم و گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ من و تو صیغه کردیم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_+ وایسا عشقم....وسط حرفم نیا.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پیشونیشو بوسیدم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ ما با هم صیغه ایم داشتیم میرفتیم دنبال کارای ازمایشای قبل از عقد،اما ....منه احمق تصادف کردم.....توام کنارم بودی.... از اون به بعد یه چیزایی یادت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفته....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ ادرین....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

1قطره اشک از چشمش چکید....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ نترس عروسکم....الان که اینجاییم...قراره خوب شی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ خوب میشم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ اره مطمئن باش....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرشو گذاشت رو شونم و یه نفس عمیق کشید....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوباره شکمش صدا داد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمو گذاشتم رو شکمش ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ دیگه داره صداش در میادا....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ اره خیلی گشنمه.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ پاشو من برم یه چی بخرم!چی میخوری...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پاشد و وایساد ...مثل بچه ها گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ پیژژا....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ فدای خانومه شکموم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سامیار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشیرو روم قطع کرد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه بار.....دو بار.....سی بار.......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بهش زنگ زدم....خاموش بود.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه پیام اومد.....وقتی لودشد...از چیزی که میدیدم وحشت کردم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اولیش عکس تارا و ادرین تو بغل هم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دومیشم....عکس یه برگه ،دستام میلرزید....نفسم گرفته بود.....گوشی ده بار از دستم افتاد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برگه ی صیغه نامه بود....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمام رو اسم تارا ثابت موند....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مثل روانیا شدم...داد زدم ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ نــــــــــــــــــــــــــہ....دروغه....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشیرو کوبوندم به دیوار.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میزه جلومو بر عکس کردم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سعیدباوحشت اومد تواتاق...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ سعید:چیشده داداش....؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ سعید،سعیدتارا....تارا کجاس؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ اروم باش داداش ،خوب زنگ بزن ببین کجاس؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ پیشه اون بیشرفه.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ کی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ ادرین!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ چی....؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مثل روانیاشده بودم.....جلو چشمامو خون گرفت ....بامشت کوبیدم تو پنجره....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستم لمس شد....اما به جهنم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ اخه داری چیکار میکنی!این حرفا چیه....رگ دستت پاره شده....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یقه ی سعید رو گرفتم و گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ فقط پیداش کن....تارا رو پیدا کن.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمام سیاهی رفت و دیگه چیزی نفهمیدم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ادرین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از خونه زدم بیرون.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم دیوونه میشدم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخه چطور امکان داره همه چیز یادش رفته باشه.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلا یعنی چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیشد که اینطور شد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باید یه دکترپیداکنم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلا شاید داره دروغ میگه.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه!اما چشماش دروغ نمیگن.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشیی که نیما داده بود و از تو جیبم برداشتم و زنگ زدم به شمارش....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ الو؟الو نیما.......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ بله...؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ یه دکتر میخوام !فقط سریع.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ اتفاقی افتاده....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ تارا چیزی یادش نمیاد.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ اتفاقای این چند روزو اصلا یادش نمیاد....حافظش برگشته به چند سال پیش که دبیرستان بود...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ خوب!اینکه به نفع ماس....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ بس کن پسر،بلایی سرش بیاد چی؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ مطمئنی اتفاقا رو یادش نمیاد ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ نه!مطمئن نیستم....میترسم حالش بدتر شه.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ سرش به جایی خورده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ نه!من بیشتر میترسم بخاطره اون دستمال باشه....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ یه دکتر ردیف میکنم میارم خونت....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ فقط عجله کن!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و گوشی رو قطع کردم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم و از سوپریه سره خیابون یکم وسایل خریدم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تمام ذهنم مشغول بود.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کلید رو از تو جیبم برداشتمو در ورودی رو باز کردم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صداش کردم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+ تارا؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جواب نداد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم شاید حموم باشه....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما نبود.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شروع کردم به گشتن و مثل روانیا اسمشو فریاد زدن....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نبود بازم نبود....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کل خونرو گشتم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یاده باغچه ی پشت خونه افتادم ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم میرفتم سمتش.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که با دیدن چیزی که رو پله ها دیدم خشکم زد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روی پله ها افتاده بود .....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفهمیدم چطوری!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما خودمو بهش رسوندم....کشیدمش تو بقلم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازپیشونیش داشت خون میرفت.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بقلش کردم سریع و دویدم سمت در خروجی....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تاخواستم در رو باز کنم نیما باز کرد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باتعجب بهم نگاه کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگام بین نیما و فرده پشت سرش در حال رفت و امد بود....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مرده جلو اومد و بهم گفت بزارش زمین....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستشو گذاشت رو دست تارا ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داد کشیدم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+دستتو بکش....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نیما:ادرین،ایشون دکترن.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باشرمندگی به اون مرد نگاه کردم و التماس وار گفتم :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+نجاتش بده.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

¤بیابزارش رو این کاناپه....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاری که گفت رو انجام دادم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نشست و شروع کرد به معاینه......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

¤شکسته.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

¤سرش!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نخ و سوزن رو که تو دستش دیدم ....آه از نهانم بلند شد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدایا!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_داداش بیابریم یکم اب بخور.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیتونستم اونجا وایسم!بخاطره همین دنبالش رفتم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو گرفتم زیر شیر اب ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سردیش به وجودم نشست و اروم شدم .....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با سوالی که نیما پرسید مثل جن زده ها خشکم زد!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_کتکش زدی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چرا به این روز افتاده پس؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+من ناخونمم رو پوستش نمیکشم ،پوستش خط نیفته!!!بیام کتکش بزنم؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_پس چرا اونطور شد....؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+نمیدونم....وقتی اومدم تو اون وضع پیداش کردم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باصدای دکتری که نیما اورده بود ....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هر دومون به خودمون اومدیم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

¤آقایون؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سریع رفتم سمتش....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشت تو وسایلاش دنبال چیزی میگشت....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+حالش چطوره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_چه خبر دکتر؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

¤نیما !مقدار دزی که مصرف کردید چقدر بوده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نمیدونم والا...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

+سه یا چهاربالا ماده رو تجدید کردیم و استفاده کردیم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باتاسف بهم نگاه کرد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

¤حدس میزدم.....بابت حافظش بایدبگم امکان میدم،کوتاه مدت رو از دست داده باشه!اما باید یه معاینه ی دقیقش بکنم.....!اما بابت وضع الانش....بایدبگم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ناخوداگاه بی هوش شده.....و این حالتشم مثل حالت تهوع،سرگیجه،بی حالی و.....امکان داره تا چند روز ادامه پیدا کنه....!درضمن اگر حافظشو از دست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داده باشه مشخص نیست کی خوب شه....وبیشتر اوقات موقتیه.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کیفشو بست و پاشد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

¤این نسخه رو تهیه کنید و سرموقع استفاده شه !!!من فرداشب دوباره بهتون سر میزنم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و از کنارم رد شد و رفت.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طهورا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به در اتاقی زل زدم که حتی یه بارم تو این دو روز توسط ادرین باز نشد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شاید ازم نفرت داشته باشه اما...امامن زنشم.....مادره بچشم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یعنی واقعا اون حرفو.....اه ولش کن....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگامو از در گرفتم و زل زدم به بچه ای که تا چند روز پیش عاشقش بودم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما الان بخاطره پدرش ازش متنفرم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از دیروز تاحالا هر وقت ازم خواستن بهش شیر بدم!تنها جوابی که براشون داشتم یه اخم غلیظ بود....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کاش پدرش باهام بد رفتار نمیکرد.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخرین حرفش سوهان روحم شده بود.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هه اون لعنتی بمن گفت هرزه.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا؟چون حاصل یه شب ارامشم شده بود بچش......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالم ،حالم از این بچه،حالم از این زندگی بهم میخوره.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پاهامو تو شکمم جمع کردم.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درد وحشتناکی تو شکمم پیچید....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جهنم مرگ و زندگیه من برای کی مهمه؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.