سوران پسری خوش استایل،دخترباز و شیطونہ کہ تو خانواده ای در سطح متوسط بزرگ شده و هیچ اعتقادی به عشق و عاشقے نداره ،به دنبال یک تماس تلفنی اشتباه با آرام آشنا میشه. آرام دختری زیباست و با اینکه در یک خوانواده با سطح بالا بزرگ شده اما کاملا خجالتی ، سربه زیر و پاکہ. سوران به قصد تفریح رابطه ش با آرام رو ادامه میده و برای سرکار گذاشتن آرام کلی دروغ و دغل بهم بافته ،اما شخصیت پاک و ساده ی آرام مجذوبش میکنہ ودراین بین میفهمه که عاشق شده و... عاشقانه ی بین آرام و سوران روایتگر تاوانـِ یک دلبستگےست. عشقے کہ دختری را بر مرز جنون میکشاند و اتفاقاتی کہ پسری شوخ طبع را به کوه غرور مبدل میکند...پایانی خوش

ژانر : عاشقانه، طنز، کلکلی

تخمین مدت زمان مطالعه : ۱۲ ساعت و ۱۶ دقیقه

مطالعه آنلاین گریه میکنم برات
نویسنده : الهام

ژانر : #عاشقانه #کلکلی #طنز

خلاصه :

سوران پسری خوش استایل،دخترباز و شیطونہ کہ تو خانواده ای در سطح متوسط بزرگ شده و هیچ اعتقادی به عشق و عاشقے نداره ،به دنبال یک تماس تلفنی اشتباه با آرام آشنا میشه.

آرام دختری زیباست و با اینکه در یک خوانواده با سطح بالا بزرگ شده اما کاملا خجالتی ، سربه زیر و پاکہ.

سوران به قصد تفریح رابطه ش با آرام رو ادامه میده و برای سرکار گذاشتن آرام کلی دروغ و دغل بهم بافته ،اما شخصیت پاک و ساده ی آرام مجذوبش میکنہ ودراین بین میفهمه که عاشق شده و...

عاشقانه ی بین آرام و سوران روایتگر تاوانـِ یک دلبستگےست.

عشقے کہ دختری را بر مرز جنون میکشاند و اتفاقاتی کہ پسری شوخ طبع را به کوه غرور مبدل میکند...پایانی خوش

دستامو بردم بالا توهم قفلشون کردم

کشو قوسی به بدنم دادم ومحکم

نفسمو فوت کردم.

اخیش کمرم خشک شده بودا.اخه اینم شد زندگی؟!!!

یه پسر الاف و بیکار خیرسرمون

لیسانس گرفتیم نشستیم پای چت

روم. ولی خدایی خیلی حال میداد

معتادش شده بودیم منظورم خودمو

محمدو فرزادِ دوستایه خل و چلم.

میرفتیم تو چتروم گاهی اوقات با اسم

دختر میرفتیم مخ پسرارو میزدیم

گاهی با اسم پسر میرفتیم مخ

دخترارو میزدیم بعدشم یجا قرار

میزاشتیم باهاشون میرفتیم ازدور

میدیمشون اگه مالی بودن ک چه بهتر میرفتیم جلو اگرم نه که انقدر بدبخت

منتظر وایمیستاد که زیر پاش علف سبز می شد و ماهم هرهر کرکر میخندیدیم

حتی یادمه یبار مخ یه دختررو تو

چتروم زدم عکسشو برام فرستادبدک

نبودگفتم خوبه یکم میخندیم واسه

همین واسه فردا باهاش قرار گذاشتم

من قیافم خوب بود همیشه دوستام

میگفتن برو مدلینگ شو البته اگه

پارتی داشتم حتما اینکارو میکردم

همیشه عاشق این بودم ک پول مفت

دربیارم.

خلاصه که با دختره قرارگذاشتم رفتم سرقرار اما با چه وضعی؟!

شلوار و پیرهن بابامو پوشیدم شما

تصور کنین شلوار پارچه ای با پیرهن

گشاد استین بلند با کتونی البته ازحق

نگذریم کتونیام مارک دار بود اما

موهامو خشگل کردم و از اتاق زدم بیرون...

مامانم تا منو دیددهنش وا موند!...

اوا خاک عالم چرا لباسای باباتو

پوشیدی؟ودر حالی که خندش گرفته

بود و هم تعجب کرده بود رفت سمت

گوشیه تلفن؛ خب خدارو شکر زیاد

سوال پیچ نمیشم.

همینطوری که میرفتم سمت جاکفشی گفتم مامان جان لباسامو نمیشوری همین میشه دیگه!!!!

صدای مامانو میشنیدم که به فحش بسته بود

-غلط کردی پسره ی الدنگ؛ معلوم نیست میخواد چه غلطی بکنه' هی تو اتیش بسوزون ببینم اخر میتونی بدبختمون کنی

اوه مامانو نگاه الان قضیرو جنایی میکنه !!!

اون روز وقتی رفتم سرقراربا دختره

اولش که رفتم کنارش وایستادم اصلا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انگار منو ندید و مثل اینکه دنبال کس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه ای میگشت یهو زوم کرد روم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی مظلوم درحالی ک سرم پایین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بود گفتم سلام...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای محمدو فرزاد ازبیست متر جلوتر میومد که هرهر میخندیدن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دختره بنده خدا که حسابی جا خورده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بود گفت خودتی ؟منم همینطوری ک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرم پایین بود و مثلا خیلی خجالت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کشیدم گفتم بله سامیارم(اره جون عمم)...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اروم سرمو آوردم بالا تو چشماش نگاه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کردم و گفتم شما چقدر نازین فریبا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خانووووم ویه لبخند ضایع نثارش کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدبخت فکر کنم عقش گرفته بود اخه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ناهار جاتون خالی ابگوشت زدم با پیاز مسواکم نزدم(البته عمدا)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فریبا ک داشت گریش درمیومد گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو عکست بهتر بودیا چرا لباسای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پیرمردارو پوشیدی(به بابای من میگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پیرمرد زنیکه البته خدایی بابامم اینارو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیپوشید)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اشاره کردم به صندلی ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بشین عزیزم خسته میشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باشه مرسی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نگفتی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چیو؟اهان لباسام خوبه که عشقم من راحتم توش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-با قیافه برزخی بلندشدو گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-منو مسخره کردی مرتیکه؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اوهوع این چقد زبل بود !نشد تیغ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بزنمش حیف معلوم بود پولداره ها

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همینطور ک مثل میرغضب نگام میکرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفت باتوام ها فک کردی گوشام درازه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشمامو خمار کردمو گفتم جوووووون توفقط حرف بزن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با کیفش زد تو سرم و برو گمشویی نثارم کرد و رفت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

محمد و فرزاد که دیگه داشتن چمنارو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گاز میزدن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خلاصه این شده بود زندگی ما،البته بچه بدی نبودم ولی ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آها یادم رفت خودمو معرفی کنم من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوران فراهانی 23سالمه مکانیک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سیالات خوندم عاشق رشتمم بعضی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقتا ک خیلی بیکار میشینم واسه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودم طراحی قطعات خودرو میکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زبانو کامپیوترم بدک نیست ولی چه کنیم این دخترا نمیزارن به جایی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برسم قیافم خوبه راضیم ازش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

'یه برادربزرگتر دارم ک ازدواج کرده و تهران زندگی میکنه ماهم که ساری هستیم بله درسته مازندرانی هستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابام کارمند بازنشسته اداره مالیات و مامانم خونه داره... زندگی خوبی داریم خداروشکر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صبح با صدای ترق و توروق و جارو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برقی کشیدن مامان بیدار شدم اومدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیرون و تادهنمو وا کردم غرغر کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگام افتاد به ساعت یا خدااا ساعت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یازده و نیمه الان اگه حرف بزنم مامان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه کف گرگی میاد برام پس سریع

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کمونه کردم رفتم سمت دسشویی و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد از انجام کارهای مربوطه رفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واسه خودم چای ریختم نشستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پشت میز وقت ناهار بود دیگه پس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صبحونرو بیخیال شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان اومدو گفت سوران پاشو برو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فروشگاه یکم خرید کن حسام اینا تو راهن تاشب میرسن .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به آق داداش چ عجب!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مزه نریز پسر پاشو هزار تا کار دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مامان چرا اخه برم فروشگاه بخدا سوپری سرکوچه همرو داره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نه پسرم بن کارت داریم فقط برو فروشگاه...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم آماده شدم یه نگاه بخودم انداختم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دخترا بمیرن برات جیگر.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه شلوار کتان یخی و یه کاپشن چرم مشکی پوشیده بودم هواسرد بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

موهامو خامه ای دادم بالا و زدم بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

206بابا رو برداشتم و رفتم سمت فروشگاه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوه اوه چقدر شلوغ بود اصلا جای پارک نبود خلاصه باهربدبختی میشد پارک کردمو رفتم تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مشغول تهیه ی لیست بلندبالای مامان بودم که یهو دیدم یه دختره پیچید تو ردیفی که من بودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مدام پشت سرشو نگاه میکرد و اصلا حواسش به جلو نبود و انگار اصلا منو نمیدید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خواستم دهنمو وا کنم و بگم حواسش به جلوش باشه که یهو ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بووووووم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به پاکتی که حالا پخش زمین شده بود نگاه کردمو برگشتم سمتش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و تا خواستم بگم خانوم مگه کوری...یهو زبونم لال شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عجب هلووویی بووود بهشم نمیخورد سنی داشته باشه فوقش پونزده شونزده میزد لباس مرتب و ساده ای که تنش بود رو تکوند

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودمو جمع و جور کردم و گفتم دختر جون اینجا جای قایم باشک نیست ؛

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جلوتو نگاه کن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هیچی نگفت فقط نگام کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو چشمای اشکیش خیره شدم چقدر گیرا بود یه مظلومیتی تو نگاهش بود"ببخشیدی" گفتو زودی دور شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هاج و واج مونده بودم وا من که چیزی بهش نگفتم چرا گریش گرفت؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چقدر لوسن این دخترا....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

***************

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به سلام برادر گلم مشتاق دیدار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باهاش دست دادمو ب*و*سیدمش و کلی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفع دلتنگی کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی حسامو دوست داشتم پنج سال

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازم بزرگتر بود شش ماه پیش ازدواج

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کرد و رفت تهران اونجا تو یه کارخونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مدیر فنی بود اوضاعش بدنبود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پشت بندش نادیا اومد تو باهمون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخند همیشگیش ینی اینو میزدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بازم میخندید خیلی ماه بود خدایی؛

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همسن سال خودم بود زدم پشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کلشو گفتم نیشتو ببند...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-عه چرا میزنی مردم آزار عوض خوشامد گوییته؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چطوری گلابی؟خوش اومدی بابا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیگی این داداش ما دلش برا من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تنگ میشه خب بزار زودزود بیاد ببینتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ایشششش خودشیفتگیت بدخیمه خوب نمیشی سوران جان.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نزدیکای عید بود و قرار بود ده روزی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بمونن حالا ک دورم شلوغ بود کمتر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چتروم میرفتم بهتر کی بشه ترک کنم خسته شدم از الافی...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روز اول عید بود همه اماده شدیم بریم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خونه مادرجون این رسم همیشگی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بود روز اول عید میرفتیم اونجا کل

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فامیل هم بودن. خیلی دوست داشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماشاءالله زیاد بودیم خودمون یه ایل بودیم .و ازون جایی که دختر زیاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتیم منم همیشه حسابی خوشتیپ میکردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خب کی بدش میاد مورد توجه باشه؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از اتاق که بیرون اومدم نادیا سوتی زد و گفت:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خب حالا کی تورو میگیره انقد تیپ زدی!؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اوهوع دلشونم بخواد یه نیم نگاه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بهشون کنم(حالا خدایی ک به من زن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میداد مگر اینکه باهم میرفتیم گدایی.)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونروز خیلی خوش گذشت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چقدر ک با بچه های فامیل بازی کردیم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کلی دخترارو دست انداختیم کلا با دختر عموهام و دختر عمه هام راحت بودیم مثل ناموس بودن برام و من هیچوقت به خودم اجازه نمیدادم که نگاه بد بهشون داشته باشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طرفای ظهر بود تو رفت و آمد اماده کردن بندوبساط ناهار بودیم که گوشیم زنگ خورد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شماره ناشناس بود باخودم گفتم حتما ازون دختر سیریشاست ک خرجشون بالا زده بود و پیچونده بودمشون و میخواستم جواب رد بدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما پشیمون شدم شماره مال تهران بود شاید ازمون قبول شدم زنگ زدن!!!! دکمه اتصالو زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-الو....الو....الوووووو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قطع کرد!!!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ای بابا مردم مریضن هاااا.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

********-**-*****

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روی تخت دراز کشیده بودم و به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حرفای حسام فکر میکردم' دیروز رفتن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و قبل از رفتنشون باهام حرف زد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سوران تا کی میخوای ول بچرخی داداش؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چیکار کنم اخه حسام؟چندجا ازمون دادم ولی میدونی که از کار پشت میزی خوشم نمیاد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ببین سوران یه قطعه هست تو شرکت ازالمان وارد میشه دونه ای هفت ملیون اگه بتونی طراحیش کنی قطعا میتونیم نصف قیمت بفروشیم به کارخونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-داداش مگه کشکه اخه فکر میکنی میخرن ازما اخه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پسر به امتحانش می ارزه خدارو چه دیدی حالا تلاشتو بکن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باشه چشم"

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پس من عکس و یسری مشخصات میفرستم برات ببینم چه میکنی"

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با یاداوری قضیه لبخندی زدم وبلند شدم و به ایمیلم سرزدم که دیدم بله عکسشو فرستاده بود .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه دوساعتی مطالبو خوندم و تحقیق کردم و بلند شدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داشتم آماده میشدم برم بیرون که گوشیم زنگ خورد ناشناس بود جواب دادم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-الو!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الو....ببخشید....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و بعدشم سریع قطع کرد.یه دختر بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه لحظه به شماره نگاه کردم بله همون شماره ناشناس بود که اونروز خونه مادرجون زنگ زد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوب چرا قطع میکنی دختر خوب'؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همین لحظه دوباره گوشی زنگ خورد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این دفعه میخواستم با تشر جواب بدم که دیدم اسم کوثر رو گوشی چشمک میزنه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ای بابا این چی میگه دیگه باز!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-الووو....سلاااام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سلام کوثر خوبی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خوبم بیمعرفت ولی انگار تو بهتری؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه سرم شلوغ بود خب مهمون داشتیم گفته بودم که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-عزیزم دلم برات تنگیده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(اووووف اینو کجای دلم بزارم)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باکمی مکث گفتم: واسه همین بیست روز یبار زنگ میزنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب حالا بدهکارم شدیم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیا یجا ببینمت سورانی‌.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باشه کجا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-کافی شاپ همیشگی....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا واسه سرگرمی بدنبود حوصلمم سررفته بود ...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کوثر تویه اتلیه کار میکرد و ازصدقه سریش کلی عکس گرفته بودم که البته هنوز نداده بودبهم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه دست لباس مرتب پوشیدم و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با ادکلن دوش گرفتم و راه افتادم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازدور دیدمش ازهمین دور هم ارایش زنندش تو چشم بود؛

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من نمیدونم این دخترا چرا انقدر ارایش میکنن؟ والا واسه ما پسرا همین قدر که سیبیل ندارین خوبه دیگه بابا خواهر من خودت باش 'طرف هلو میگیره لولو از آب درمیاد....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توهمین افکار بودم که رسیدم بهش، بلند شد ایستاد .بایه لبخند بهش دست دادم و نشستیم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سوری جون میدونی عاشق ژستاتم عشقم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اووووووف، انقدر بدم میاد بهم میگه سوری جون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوب میدونستم اونم فقط واسه قیافمه که باهامه وگرنه افاده ای تر ازین بود که بخواد با بی.محلیای من بازم دنبالم باشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوتا بستنی سفارش دادیم (بیا باید خرج اینم بدم)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باید هرجور شده شر این یکیو ازسر خودم کم کنم وگرنه موی دماغ میشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو فکر بودم با صداش بخودم اومدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سورانی ...سوری . ..سورییییی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عهههههههههه انقدر بهم نگو سوری خوشت میاد اسم خودتو نصفه بگن؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستشو زد زیر چونشو چشاشو ریز کرد و گفت نصفه بگو ببینم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومدم دهنمو وا کنم دیدم خیلی ضایس که اسمشم نمیشه نصفه گفت...اینم خیلی شیطون بودا نبود؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه نگاه خبیث کردمو با یه لبخند خبیث تر گفتم دلت میخوادااااا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-عه سوران. لوس نشووو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا ازخداش بودا ینی یکم رو میدادم بهش خودش بساط خونه خالی رو محیا میکرد، واسه همین زیاد بهش رو نمیدادم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو بی مقدمه گفتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دارم نامزد میکنم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-هه .جدا؟خوش بحالت.کی هست حالا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حرصش گرفته بود کاملا واضح بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با نامزدم دیگه اسمش نفسه میشناسی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لباشو کج کردو گفت هه هه با مزه فکر نمیکنی الان با منی به نفس خانوم خیانت میکنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه چون اومدم بگم و برم وهمونطورم یه قاشق بستنی گذاشتم دهنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با صورت عصبی بلند شد و گفت فکر نمیکنی سرکار گذاشتن دخترا کار خیلی مسخره ایه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توچشماش نگاه کردم و جدی گفتم من کسی رو سر کار نزاشتم فکر نکنم توام عاشق سینه چاکم باشی ... پوزخندی نثارش کردم و ادامه دادم یادم نمیاد قول ازدواج بهت داده باشم؟!!!؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کف دستشو زد رو میز و رفت.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چند قدم بیشتر نرفته بود که برگشت و از تو کیفش یه پاکت دراورد و پرت کرد جلوم (بی ادب) بعدهم با ناراحتی رفت .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه لحظه دلم سوخت آخه این چه کاریه ازخودم بدم اومد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پاکتو باز کردم آخی تمام عکسام بود..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.چقدر نامردم من....بستنیشم که نخورد... همینطوری که خیلی عذاب وجدان داشتم اروم اروم بستنی دست نخورده کوثروهم کشیدم جلوم و مشغول شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(خب چیه نکنه فکر کردین مثل این فیلما اشتهام کور شد میزارم میرم ؟نه من بمیرمم میخورم نه که خسیس باشم ها کلا از اصراف بدم میومد... والا ).

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

**********

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با طراحی قطعه حسابی سرم گرم شده بود و کمتر الاف بودم بعدازظهرا با بچه ها میرفتیم باشگاه بعضی شباهم میرفتیم بیرون.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه نگاه به ساعت کردم عقربه ها ساعت سه رو نشون میداد سعی کردم تا شیش ک باشگاه میرم یه چرتی بزنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما هرکاری کردم نشد که نشد؛گوشیمو برداشتم یکم توتلگرام چرخیدم یهویی یاد شماره ناشناسی افتادم که قطع میکرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کنجکاو شدم بدونم کیه تاجایی که من یادم میاد با دختری توتهران نبودم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خلاصه شماررو گرفتم بعد ازسه تا بوق جواب داد:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-الو....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صداش گرفته بود انگار خواب بوده (مثل اینکه سرظهره ها)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الو سلام...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بفرمایید!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جواب سلام واجبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سلام بفرمایید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عذر میخوام دوبار با گوشیم تماس گرفتید منتها ظاهرا قطع شد با من کاری داشتین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با کمی مکث جواب داد:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-یادم نمیاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی من یادم میاد همین شماره بود سیو کردم چون ممکن بود ازهمکارا باشن(همکار بی بیت خودمم خندم گرفته بود)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-حتما اشتباه گرفتم اقا ببخشید!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چقدر صداش قشنگ بود یه آرامش عجیبی داشت.نمیدونم چرا ولی اون روز شمارشو پاک نکردم و به اسم ناشناس سیو کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

**************

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آرام:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درو که باز کردم مهدیه جیغ جیغ کنان وارد شد و پرید بغلم همیشه همین بود بعدشم شروع کرد تف مالی کردن صورتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وااای دلم برات یه ذره شده بود دختر خوش گذشت؟زود تند سریع سوغاتی منو بیار ک میخوام برم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خندم گرفته بود تا یه دقیقه پیش دلت واسه من تنگ شده بود یا سوغاتی میخواستی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صداشو کلفت کرد و گفت:تورو که بد میخوامت ضعیفه...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون لحظه مامان اومدو ازدیدن مهدیه چشماش برق زد .سلام دخترم خوش اومدی .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سلام خاله جون سفر خوش گذشت؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جات خالی دخترم. آرام جان برید تو اتاق من چای و میوه میارم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدایی مامان بهترین مادر دنیاست....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خب من" آرام محجوب" تازه هفده ساله شدم یه داداش کوچیکتر ازخودم دارم پنج سالشه و باید بگم من عاشق خوانوادمم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وضع مالیمون تقریبا خوبه خداروشکر بابت همه چیز...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-آرام راستی زنگ زدی به الینا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با یاداوریش یکم متعجب شدم و گفتم:آره ولی فک کنم شماررو اشتباه دادی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من و مهدیه و الینا دوستای صمیمی بودیم اما الینا بخاطر یسری مشکلات خانوادگی از تهران رفت و ما تقریبا ارتباطمون قطع شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یمدت پیش که بطور اتفاقی الینا' مهدیه رو دیده بود, شمارشو داده بود و ازش خواسته بود که بهم بگه حتما باهاش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تماس بگیرم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چند وقت پیش که زنگ زدم فک کردم شاید گوشیش دست داداشش بوده چون یه پسر جواب داد و من بدون حرف قطع کردم اما وقتی دوباره زنگ زدم و بازهم همون پسر جواب داد فکر کردم شاید اشتباه گرفته باشم و وقتی خود پسره زنگ زد مطمعن شدم ک اشتباه گرفته بودم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با صدای مهدیه بخودم اومدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-هوووی کجایی دختر؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هیچی بابا همینجام میگم فکر کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شماررو اشتباه دادی آخه زنگ میزنم یکی دیگه برمیداره!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-برو باباچرت نگو بیار ببینم چی نوشتی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقتی شماررو چک کرد معلوم شد بععله اشتباه نوشته بودم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوران:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تمامـ وقتم پر شده بود یکسر پای سیستم بودم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه ماهی میشد که روش کار میکردم به جاهای خوبی هم رسیده بودم، ولی هنوز خیلی کار داشت..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.نه اینطوری نمیشد باید ابزارو از نزدیک ببینم با عکس نمیشه این شد که بلند شدم و شماره ی حسامو گرفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه بوق..دوبوق..ده تا بوق شماره خونشونو گرفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه بوق..دوبوق..ده تا بوق

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ای بابا چرا جواب نمیدن نگران شدم و شماره نادیا رو گرفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه بوق.. دو بوق..سومین بوق که خورد جواب داد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدون اینکه مهلت بدم شروع کردم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الو بابا کجایین چرا جواب نمیدین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نادیا باز این داداشه مارو چیکارش کردی ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بله دیگه یا طبق معمول بردی جیبشو خالی کنی یا دستکش کردی دستش داره ظرف میشوره دستش بنده جواب نمیده...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سکوت بودو سکوت!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عه چرا حرف نمیزنه ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الو... نادیا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-الو ببخشید فکر کنم اشتباه گرفتید!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سریع به گوشی نگاه کردم اوه اوه من چرا بجای نادیا 'ناشناسو گرفتم؟؟!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ببخشیدی گفتم و قطع کردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

********

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به عکسایی که کوثر ازم گرفته بود نگاه میکردم خدایی قشنگ شده بودن ،چند وقتی میشد مخ زنی نکرده بودم یه آن بفکرم رسیدمخ همین صداقشنگرو بزنم " پس شمارشو گرفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وصدای ارامش بخشی بود که تو گوشم پیچید:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-الو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الو سلام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سلام بفرمایید!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ببخشید زنگ زدم عذر خواهی کنم ازتون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بابته؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(ینی یادش نیست من یه ساعت پیش زنگ زدم؟)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوممم خب من یساعت پیش مثل

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینکه اشتباه شماره شمارو گرفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اها بله یادم اومد اشکالی نداره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راستش من میخواستم شماره زندا.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بله گفتم که اشکالی نداره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یکم من من کردم و گفتم: میشه بازم اشتباه زنگ بزنم بهتون؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-یعنی چی؟واسه چی زنگ بزنید؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(چقدر خنگه میخوام حال معلماتونو بپرسم خب معلومه دیگه میخوام مختو بزنم کوچولو)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خب راستش نمیخوام مزاحمتون بشم فقط اگه امکانش هست گاهی وقتا...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و صدای بوق ازاد که نشون میداد تماس قطع شده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ای بابا قطع کرد که، داشتم واسه خودم حرف میزدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زود رفتم تو تلگرام و با این که افلاین بود براش نوشتم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا قطع کردین خب من قصد مزاحمت نداشتم صداتون خیلی ارامش بخش بود من فقط چون کسی رو ندارم خواستم یکم درد و دل کنم فقط همین(آخی بمیرم برا خودم انقد کوه دردم آخه یکی نیست بگه بیغم تر از تو مگه هست )

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشی رو گذاشتم و برای شام ازاتاق رفتم بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدازشامم یکم با بابا فیلم دیدیم و برگشتم تو اتاق رفتم سمت گوشیم که دیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعععله جواب داده!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جواب داده بود:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-به خاطر صدام زنگ زدی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(پ ن پ عاشق چشمو ابروی ندیدت شدم اینم شاس میزدا و همین انگیزمو واسه مخزنی بیشتر کرد) حداقل یکم میخندیدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زود جواب دادم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اره راستش خیلی دلم گرفته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بود'صدات ارامش بخش بود من هیچکس رو ندارم باهاش حرف بزنم گفتم شاید یه غریبه بتونه چند دقیقه تحملم کنه!!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جواب داد:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خب آخه من که کاری نمیتونم انجام بدم براتون همینقدر که دلم سبک بشه خوبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باشه زنگ بزن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخجووون مخرو زدم... خسیس حالا میمردی خودت زنگ بزنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونشب اولین تماس درست و حسابی بود که باهم داشتیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هر چی گفتم اسمتو بگو میگفت اسمم به چه دردت میخوره!!!حالا انگار اسمش از باکره گی درمیومد اگه میگفت!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کلی واسش خالی بستم خودم خندم گرفته بود'الان ازنظر اون من یه پسر بی اعتماد بنفسم که چون زیاد قیافه ندارم هیچکس آدم حسابم نمیکنه و بازور خرج خودم و مادر پیرم رو درمیارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بنده دراین شخصیت جدیدبچه طلاقم و شغلم هم نگهبانی تو یه شرکته..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انقدری دلش برام سوخته بود که همون اول قطع کرد تا خودش زنگ بزنه پول تلفنم زیاد نیاد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برام عجیب بود با این توضیحاتی که من ازخودم دادم خودم از خودم بدم میومد اون چطوری انقدر اروم به حرفام گوش میداد و بعدش سعی میکرد ارومم کنه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون شب ازش اجازه خواستم تا هرزگاهی باهاش در تماس باشم و اون هم قبول کرد...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آرام:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیدونم بابا چرا انقدر ازین کوروش خوشش میاد!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من بعدازاون قضیه ازش متنفرم و اگه تحملش میکنم فقط به احترامه عمه ملوکه که یدونه پسرش زندگیشه،

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با یاداوریش صورتم ازانزجار جمع شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.ده سالم بود کوروش تازه شونزده سالش شده بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازهمون اولم هیز بود،با بچه ها داشتیم تو باغ قایم باشک بازی میکردیم، پشت درخت قایم شده بودم، که پیدام کرد .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومد جلو و به بهونه این که پیدام کرده و گیرم انداخته منو تو بغلش گرفت ،با این که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سنم کم بود ولی ،متوجه میشدم اینکه دستاشو رو بدنم میکشه عادی نیست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با ترس از دستش فرار کردم .ازون روز ببعد ازش میترسم و سعی میکنم یجاباهاش تنها نباشم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زرنگم هست تا میبینه کسی نیست با نگاهش ادمو درسته قورت میده ولی تا کسی میاد سرشو میندازه پایین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه به عنوان یه الگو تو خونواده ازش یاد میکنن...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با صدای نحسش سربرگردوندم یجوری نگاهم میکرد انگار ل*خ*ت جلوش ایستادم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا خوبه من هیچوقت دوست نداشتم جلب توجه کنم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اینقدر بهم فکر نکن دختر بالاخره یا خودم میام یا نامم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-هـــــــه ،حالم ازت بهم میخوره البته جرئت نداشتم بهش بگم و تمام فحشای عالمو تو دلم نثارش میکردم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازش رو برگردوندم تا نبینمش و رفتم سمت اشپزخونه .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون موقع با صدای زنگ گوشیم مسیر اومدرو برگشتم که دیدم کوروش خم شده رو گوشیم "با صدای عصبی گفتم فضولم ک هستی؟!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برگشت سمتم و با یه پوزخند مسخره گفت یه دوست کارت داره و دور شد..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.اه چندش...با لبخند رفتم سمت گوشی اما به لطف وراجی های اون هیولا تا برداشتم قطع شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشیو برداشتم رفتم تو اتاقم و شماره سورانو گرفتم نمیدونم چرا ولی حس خوبی بهش داشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هیچ وقت اهل دوستی نبودم اما سوران فرق میکرد تواین هفت ماه حتی یکبارم حرف نامربوط نزده و این حس خوبه منو تقویت میکرد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اونطوری که میگفت مشکلات زیادی داشت و ازین که میتونستم با حرفام ارومش کنم خوشحال بودم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوران:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعدازاون شب هر چند شب یبار بهش زنگ میزدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه کمتر براش خالی میبستم و ازدرددلای واقعیم میگفتم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی هیچوقت هم نگفتم حرفای روز اول دروغ بوده.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.توهمون چند تماس اول اسمشو بهم گفت"ارام"اسمش واقعا بهش میومد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به صداش به حرفاش که توش آرامش موج میزد.دختر ساده ای بود ازحرفاش معلوم بود چون هرچی میگفتم باور میکرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعضی اوقات انقدر دستش مینداختم ک خودم منفجر میشدم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما اون وقتی میفهمید فقط میخندید.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این چرا ناراحت نمیشد آخه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هفت ماه میگذره و من یجورایی بهش عادت کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هرچی اصرار کردم میخوام به عنوان یه دوست بدونم با کی حرف میزنم و عکسشو برام بفرسته اما قبول نکرد و میگفت تو فضای مجازی عکس نمیزاره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

،منم با اون دروغای شاخ داری ک از اوضاع ظاهریم براش شرح دادم جرئت نمیکردم عکس بفرستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و جالب تر اینجاست که اونم هیچوقت ازم نخواست عکسی ازخودم بهش بدم.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا نمیدونم چرا گوشیش رو جواب نمیده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آخرین بار که باهاش حرف زدم گفت قراره برامون مهمون بیاد، سرش حسابی درد میکرد "یه لحظه نگران شدم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توهمین فکرا بودم که گوشی تو دستم لرزید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با دیدن اسمش که "سنگ صبورم"سیو کرده بودم لبخندی رو لبم نشستو بدون معطلی جواب دادم:

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الو سلام دختر معلوم هست تو کجایی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سلام خوبم توخوبی؟همینجام بابا فقط یه خرمگس رو گوشیم نشسته بود تا کیشش کردم قطع شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خرمگس؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لابد از خرمگسم میترسی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اره خب خیلی چندشه آخه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ای بابا ازدست شما دخترا...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون روزم بعدازکلی چرت و پرت گفتن و خندیدن راضی شدیم قطع کنیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

البته اگه مامانش صداش نمیکرد هنوزم رضایت نمیدادم بره.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همون دومین باری که بهش زنگ زدم بهم گفت میخواد به مامانش بگه باهام حرف میزنه،شاخام داشت سبز میشد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این دیگه کیه میخواد بره به مامانش چی بگه خب؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگه به دردو دلای یه اسکول ترازخودم گوش میدم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی خب بمن چه بزار بگه اینم یه مدلش بود دیگه!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازحرفاش میشد فهمید که با مادرش خیلی راحته ،باباش براش حکم زندگی داره و وضع مالیشونم خوبه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد از هشت ماه تلاش بی وقفه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بالاخره قطعه طراحی شد.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.البته دردسراش هنوز ازین ببعد بود.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.

شما هیچ پیامی ندارید