داستان درباره دختری به اسم رویاست! رویاتوی یکی از پس کوچه های پایین شهر تهران همراه با مادرش زندگی میکنه, پدر رویا از دنیا رفته , ورویا تلاش میکنه که چرخه زندگی روبه دست بگیره ودنبال یه کارروز مزدی میگرده, باپیدا شدن کارتازه سختی های زندگیش شروع میشه.... پایان خوش...

ژانر : عاشقانه، طنز، همخونه ای، اربابی، معمایی

تخمین مدت زمان مطالعه : ۷ ساعت و ۱۳ دقیقه

مطالعه آنلاین میرغضب مهربون
نویسنده : شبنم کرمی

ژانر : ارباب خدمتکاری، هم خونه ای، معمایی. عاشقانه

طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

خلاصه :

داستان درباره دختری به اسم

رویاست! رویاتوی یکی از

پس کوچه های پایین شهر تهران همراه با مادرش زندگی میکنه, پدر رویا از دنیا رفته , ورویا تلاش میکنه که چرخه زندگی روبه دست بگیره ودنبال یه کارروز مزدی میگرده, باپیدا شدن کارتازه سختی های زندگیش شروع میشه....

پایان خوش...

خودمو ازپله های خونه ی

دوبلکسمون آویزون کرده

بودم وموهای بلندمشکمو

تاب میدادم وبلندبلند آهنگ

میخوندم؛هم اتاقی برو طبیب

دل بیمارمو بیار, بهش بگو

عاشقش مریضه مرده ازرنج

وانتظار. هم اتاقی هم اتاقی

ببین چگونه سیل اشکم شده

روونه دردجانسوزمو بجزتو

بخدا هیشکی نمیدونه!! آیییی

هاهاهایییی!!!بابا_رویا بیا

پایین میفتی دختر, اینقدربه

این چوبا آویزون نشو میفتی

یه چیزیت میشه, _عع بابا چرا

توذوقم میزنی؟وسط کنسرت

بودما!! باباباخنده_ ازقدیم

گفتن یکی ی دونه خل ودیونه

واقعا راست گفتن! ازپله ها

سورخوردم وخودمو رسوندم

به بابا... _من خولللل نیییستم!

مامان_رامین حرص چیکار

داری بچه مو؟بازباعث شدی

حنجره طلاییشو به کاربندازه!

_عع مامان؟؟؟ واقعاکه اصلا

من تواین خونه مظلوم واقع

شدم, بلندشدم ورفتم توی

حیاط بزرگمون ونشستم روی

تاب بزرگ سفیدرنگم, عاشق

تاب بازی بودم, بااینکه ۱۸ساله

بودم وبه قول مامانم خانوم

شده بودم ولی بازم عاشق

شیطنت وبازی گوشی بودم!!

به پشتی حصیری مانند آهنی

تابم تکیه دادم وبه سرعت

خودموتاب میدادم, بابا از

پنجره نگاهم میکردومیخندید

باصدای مامان ازفکر بیرون

اومدم, مامان_رویاااا, سریع

اشک هامو پاک کردم ورفتم

توی حال, _بله؟ مامان_کجایی

دوساعته صدات میکنم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_ببخشید هواسم نبود!مامان_

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ببینم توبازگریه کردی؟ با

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستپاچگی گفتم، _نه نه! چرا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گریه کنم اخه؟مامان دلخور

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاهم کردوگفت؛ نمیخواد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دروغ بگی, برو داروخونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه قرصی چیزی واسم بیار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که بتونم راه برم وبرو دنبال

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه لقمه نون!! _بازم پاهات

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دردمیکنه؟ خب قربونت برم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرامیری سرکار؟ توروخدا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بزارمن برم کارکنم, بخدا قول

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میدم یه کارخوب پیداکنم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان_لازم نکرده هنوز نمردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بزارم دخترم بره کارکنه, میری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یاخودم برم؟_میرم مادرمن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میرم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پارت دوم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برگشتم توی اتاقم ومانتومو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوشیدم, بدون هیچ آرایشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شال مشکی رنگمو سرم کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وآماده رفتن شدم, مامان بین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چندتااسکناس هزاری تاخوده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوتاهزاری داددستم وگفت؛

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یک ورق مگافون ویک ورق

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کدیین بخر, پولوگرفتم ورفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سمت پله ی حیاط که کفش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هاموبپوشم, مامان_رویا؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بله؟ مامان_خودت چیزی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلت نمیخوادمادر؟ باغم به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اسکناس های تاخورده توی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست مادرم نگاه کردم! تودلم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم؛ اخه قربون اون قلب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهربونت بشم, اگه من پولاتو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازت بگیرم که دیگه چیزی ته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جیبت نمی مونه! سریع جواب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دادم؛ نه قربونت بشم من سیر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سیرم, چایی تازه دمه, تاچایتو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بخوری من اومدم, مامان_

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باشه قربونت برم فقط زود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیا دارم ازپادرد می میرم!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قبل ازاینکه اشک چشمم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست دلم رو روکنه ازخونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زدم بیرون!! اسم من رویاست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رویاتهرانی, تک دختریکی از

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بزرگترین تاجرهای تهران!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رامین تهرانی, البته دیگه نه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تاجری هست ونه رامینی!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سه سال پیش وقتی ۱۸ساله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بودم پدرم ورشکست شد!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا تاجرفرش بود, کارخونه و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فروشگاه های زیادی داشت!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیدونم چی شدکه درعرض

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یکسال همه چی خراب شد و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابابه طرزوحشتناکی به زمین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گرم نشست! اوایل فکرمیکرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بافروش یکی دوتا ازفروشگاه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هابدهیاش صاف میشه وهمه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چی روبه راه میشه! من از

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تجارت وکلاه برداری هیچی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیفهمیدم!اون روزا مشغول

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درس خوندن واسه کنکور

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بودم, بابا نمیزاشت خبری به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوش من برسه, متوجه ی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گریه های یواشکی مادرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میشدم, بابا شب ها خونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیامدو شب هایی هم که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیروقت برمیگشت صبح زود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وقتی من خواب بودم میرفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من خیلی بابایی بودم, شرایط

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه جوری شده بود که ازشدت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دلتنگی واسه باباگریه میکردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابایک هفته تمام به خونه بر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگشت, بهش زنگ زدم وبا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گریه وناله ازش خواستم که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برگرده خونه, منه دیوونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیال میکردم با مادرم دعوا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کرده وقهرکرده, ساعت نزدیک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

۳ظهربود که بابا برگشت, اما

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برعکس تصورم مامانم تا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابارودید دوید سمتش و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ب*غ*ل*ش کرد,منم پله هاروبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرعت پایین اومدم وپریدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توی آ*غ*و*شش, اما بابای من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون بابای سابق نبود, سرو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وضع نامرتب وموهای ژولیده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابام همیشه ریش وسیبیل

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مرتب داشت, اما ریش های

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سفیدشده پدرم بیانگر خرابی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اوضاع بود, خودموبه نفهمی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زدم, دلم نمیخواست پدرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حس کنه دخترش متوجه حال

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خراب قهرمانش شده, اینقدر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودمو به نفهمی زده بودم که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باورم شده بود همه چی روبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راهه! سرسفره ناهارنشسته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بودیم که زنگ خونمون زده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شد, بابازشدن درحیاط متوجه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چندنفرشدم که بیسیم به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست واردخونه شد, باورم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیشد, اونا ماموربودن, اومده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بودن قهرمان منوببرن! اونا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حتی اجازه ندادن که پدرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غذاشوبخوره! به بابا نگاه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کردم, به دستش دستبندزده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بودن! باغم نگاهم کردوگفت؛

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غصه نخوری بابایی من میرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زودبرمیگردم, همه چی درست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میشه, باگریه وکولی بازی به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامورا حمله کردم واجازه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیدادم پدرمو ببرن! بابا با

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دهن خشک شده بهم توپید؛

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رویاااانکن,, بیشترازاین عذابم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نده,قول میدم,بهت قول میدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همه چی درست میشه, مامان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باگریه اومد دستمو گرفت و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کشون کشون منو بردتوی اتاق

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هرچه گریه کردم وباباموصدا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زدم فایده نداشت, بابارفته بود...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پارت سوم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به داروخونه رسیدم, به پول

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مچاله شده توی دستم نگاه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کردم, همین پول های کثیف

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باعث نابودی پدرم شدن!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قرص هاروخریدم ودوباره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مسیره رفته روبرگشتم, بازم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به فکرفرورفتم, اون روز بعد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازاینکه بابارو بردن ماهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پشت بندش رفتیم کلانتری!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باورم نمیشد! باباواین همه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شاکی, اخرش فهمیدیم یه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفرازخدا بی خبر کلاه پدر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدبختمو به عنوان نماینده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خارجه برداشته ورفته, بابامم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

واسه ورشکست نشدن وجمع

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کردن اوضاع ازاین واون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قرض کرده ووام گرفته!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باباروانداختن زندون ومامانم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابدبختی وضررهای زیاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کارخونه ومغازه هارو فروخت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اماکم بود!خیلی کم! خونه و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماشین و... همه چی درعرض

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوماه دود شدورفت هوا!!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خونه روفروختم, فقط چند

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تاوسیله ازخونه واسمون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مونده بود, اومدیم پایین شهر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه خونه ی ۵۰متری خریدیم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حتی مبل هامونم فروختیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط یه کاناپه که یادگاراز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابام بود همراهمون آوردیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ووسایل اتاق من!! یه مدت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توخونه جدید مستقرشدیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صبح زود یه مامور بایه نامه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومد درخونه مون! بابای من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قهرمان من! همه ی زندگی من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توی زندون خودشو دار زده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بود وتنهاچیزی که ازبابام به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من رسید, انگشترش ووصیت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نامه اش بود!! مامانم سکته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کردوپای سمت چپش فلج

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شد! واما من..... خدانکنه یه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دخترازباباش جدابشه!! حال

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اون روازی من گفتن نداره!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به خونه رسیدم,, اشک هامو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که راه همیشگیش روپیش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گرفته بودوپاک کردم ووارد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خونه شدم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پارت چهارم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان_اومدی رویا؟ _اومدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قربونت بشم, قرص هارو به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان دادم ورفتم توی آشپز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خونه کوچیکون, توی این سه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سال آشپزیم خوب شده! به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یخچال سایدبای ساده خالی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگاه کردم, این یخچالم یکی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازبازمونده های خونه سابقه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اما...پوووف ولش کن, پیر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شدم ازبس غصه خوردم, چند

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تاگوجه وبادمجون بود, خوبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میتونم باهاش شام درست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کنم! بادمجون هاروپوست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کندم وشروع کردم به خورد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کردنشون, مامان اومدپیشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وگفت؛داری شام درست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میکنی؟ چیزی کم نداری؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوزخندی تودلم زم!_نه همه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کسم چیزی کم نیست, برو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

استراحت کن شام حاضرشد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیدارت میکنم, مامان دست به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زانوراه اتاقو پیش گرفت! اخ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مادرم! چه وقت پیرشدنت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بود!توکه سنی نداری! آه پر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوزی کشیدم, گلومو چنگ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زدم که بغضم پایین بره و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رسوام نکنه! سرسفره نشسته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بودیم به مامان گفتم_ مامانی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توروخدااول حرف هام گوش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کن, بعدمخالفت کن, جون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رویا, فقط ده دقیقه دندون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روجیگربزارو اجازه بده کامل

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حرفموبزنم! مامان_هرچی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط ازکارکردن حرف نزن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من باجون ودل گوش میدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بهبه حرفات!تودلم گفتم؛ رویا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیستم اگه راضیت نکنم!_قرار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شدفقط گوش کنی! مامان_

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بفرمایید من سراپاگوشم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_مامانم تاکی میخوای این

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پاهات, توخونه های مردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کارکنی؟ تاکی بایدچشمم به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این درخشک بشه که برگردی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وخدای نکرده بلایی سرت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومده باشه, مامان یه نگاه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به من بنداز, ترس توچشمام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

موج میزنه, مامان من تودنیا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط تورودارم, میترسم مادر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بخدامیترسم ازدستت بدم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من جوونم ۲۱سالمه, توانایی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کارکردنو دارم, توروخدا بزار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من کارکنم, دنبال یه کارروز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مزدی میگردم میرم فروشنده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یامنشی میشم, تورخدا بزارمن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کارکنم! مامان باگریه وبغض

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای بالارفته گفت؛ خب درد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منم اینه تو۲۱سالته! چه گ*ن*ا*ه*ی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کردی دخترمن شدی؟ آخه چرا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بایددختر۲۱ساله من که توی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نازونعمت بزرگش کردم بره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کارکنه, رویااا این بحث همین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الان تموم میشه, من هنوز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زنده ام نمیزارم دخترم کار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کنه! نمیزارررررم! بسه دیگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان دادمیزدوگریه میکرد,

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دست به قلبش گرفت ونفس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هاش کش دارشده بود, سفره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رودور زدم رفتم ب*غ*ل*ش کردم,

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_غلط کردم مامانی دیگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیزی نمیگم, گه خوردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قلبش دوباره درد گرفته بود,

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باگریه بلندشدم وقرص هاشو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بادست لرزون بهش دادم,

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_مامانی! خوبی دردت به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جونم؟غلط کردم بلندشو...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان آرومتر شده بود, آهسته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفت؛خوبم مامانی خوبم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نگران نشو....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پارت پنجم....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آقای دکترتوروخدا بهم بگید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامانم چی شده؟ واسه چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آوردنش بیمارستان؟ الان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مادرمن کجاست؟ دکتر_دختر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جان یه لحظه آروم باش,

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اول به من بگواسم مادرشما

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیه؟_فرگل سرابی, یه نفراز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیمارستان بامن تماس گرفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وگفت مادرمو آوردن اینجا!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دکتر_بله مادرتون تصادف

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کرده, الانم بخش مراقبت های

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ویژه تحت معالجه هستن!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بنددلم پاره شدو نشستم رو زمین...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دکتر_حالت خوبه؟بلندشو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ببینم!بابغض روبه دکترکردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وگفتم؛ دروغه مگه نه؟ دارین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سربه سرم میزارین؟آره؟ دکتر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_بلندشودخترخوب, ماشالله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بزرگ شدی, ازخانومی مثل

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شما بعیده, بروبه پدریا برادر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یابزرگترازخودت بگوبیان تا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من شرایط رو واسشون بگم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلندشدم, بلند دادزدم, من نه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پدردارم نه بردار, من همون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مادرودارم تودنیا... توروخدااا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تورابه ابوالفضل کمکش کنید,

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من مامانمو میخوام, جمعیت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زیادی دورمون جمع شده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بودن, دکتر_باشه هیس! اروم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باش!_میخوام ببینمش!بخاطر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدااجازه بدین ببینمش! دکتر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_نمیشه خانوم, حال مادرتون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مساعدنیست! بلندبلند گریه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کردم والتماس کردم, _نههههه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من مادرمو میخوام ببینم!!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توروخدااااا, خواهش میکنم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینقدر التماس کردم وگریه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وزجه زدم که دکترروبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرستاری گفت؛خانم ارجمندی! ایشون رو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ببریدمادرشو ملاقات کنه, ولی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اجازه ورود ندارن, این حرفو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زدوباگام های بلندازاونجادور

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شد, بعدازاون یه خانوم جوون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومدسمت منو گفت؛ همراهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیا! باگریه های بیصدا دنبالش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم, به طبقه دوم رسیدیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خانومه به اتاقی اشاره کرد!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_اونجاست,ازپشت شیشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میتونی مادرتو ببینی! باقدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

های سست خودموبه شیشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رسوندم,_وااایییی این مامانه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منه!خدایااین دستگاه هاچیه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که بهش وصل کردن؟؟ بلند

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گریه کردم واسمشو صدازدم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

_مامانیییی! کی به این روزت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انداخته؟واییی یاامام حسین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامانم چش شده؟ بامشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به شیشه ضربه میزدم, خدا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روصدامیزدم ومامانمو میخواستم به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

امیداینکه صدامو بشنوه, ولی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نه!مادرم توی اون همه سیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ودستگاه های تنفسی آروم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وبیصدا خوابیده بود, پرستار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اومدکنارم وگفت؛ میدونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالت خوب نیست ولی یکم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رعایت حال مریض هاروهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بکن!بی توجه بهش برگشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سمت شیشه, آروم وباهق هق

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زمزمه کردم, مامان بلندشو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من شبا تنهایی میترسم, من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدون توچیکارکنم, توروخدا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مثل بابابی وفا نباش, مامان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جون رویابلندشو! ببین بازم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به حرفت گوش نکردم و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جون خودمو قسم دادم,

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلندشو دعوام کن, مامانیییی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توروخدا, رویابدون تومیمیره!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرستار_نگران نباش حالش خوب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میشه, امیدواربرگشتم سمت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرستاروگفتم؛ خوب میشه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توروخداجدی میگید؟پرستار_

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آره عزیزم هوشیاریش نرماله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وخطری تحدیدش نمیکنه,

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط ضربه ای که به سرش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خورده یه کم سنگین بوده,

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که انشاالله برطرف میشه!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

۱۲روزازتصادف مادرم میگذره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی مامانم چشمای قشنگشو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هنوزبازنکرده, توی این۱۲روز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به خونه برنگشتم, توی نماز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خونه بیمارستان میخوابم,

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فقط میرم دوش میگیرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولباس هامو عوض میکنم!

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آخه من ازسکوت وتنهایی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میترسم!خدایا چشمم ضعیف

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شده ازبس گریه کردم!گ*ن*ا*ه*

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من چی بوده که بایداین همه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

عذاب بکشم؟ سرنمازداشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گریه میکردم وازخداگله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میکردم, خانم ارجمندی که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تواین مدت باهام صمیمی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.

شما هیچ پیامی ندارید