داستان درباره ی دختری به اسم کیاناست که عاشق درس و دانشگاهه کیانای ما توی بچگی پدر و مادرشو از دست میده و پدربزرگش سرپرستیشو به عهده میگیره کیانای ما کنکور قبول میشه ولی توی رامسر پدربزگش شرطی براش میذاره که زندگیشو عوض میکنه..

ژانر : عاشقانه، اجتماعی

تخمین مدت زمان مطالعه : ۲ ساعت و ۳۲ دقیقه

مطالعه آنلاین کیانا
نویسنده : نیلوفر م کاربر دنیای رمان

خلاصه

داستان درباره ی دختری به اسم کیاناست که عاشق درس و دانشگاهه کیانای ما توی بچگی پدر و مادرشو از دست میده و پدربزرگش سرپرستیشو به عهده میگیره کیانای ما کنکور قبول میشه ولی توی رامسر پدربزگش شرطی براش میذاره که زندگیشو عوض میکنه..

کیانا ۱

ـ کیانا پاشو دیگه اه

ـ سوگند باز شروع کردی پاشدم‌ دیگه

ـ ایش

ـ تیلاو بیداره؟

ـ‍ اره بیدارم پاشو دیگه کیانا منتظر تو ایما دیوونه پاشو ببینیم کنکور چی شد

ـ خب چرا از نت نمیبینید؟

ـ چ میدونم‌این سوگند مگه‌ میذاره

*****

ـ کیانا راد رشته طراحی شهر‌ رامسر

از خوشحالی جیغ کشیدم ووواییی خدا یعنی قبول شدم نهار رفتیم بیرون مهمون من تیلاو و سوگند هم قبول شده بودن ولی سوگند تیلاو هم رامسر بود رفتم تو فکر خب من چجوری برم رامسر اقاجون میذاره یعنی ؟ درسته خونه جدا دارم و با سوگند و تیلاو زندگی میکنم و اختیارم دست خودمه ولی اقا جون

تیلاو ـ کیانا دیگه چی میخوای؟ قبول شدیم دیگه

ـ تیلاو داداشی مشکل من اقا جونه

ـ‌نگران نباش

بعد از نهار رفتم خونه اقا جون ی عمارت بزرگ بود مثل همیشه با خنده رفتم تو داد زدم

من ـ سلام اقا جون ببین کی اومده

خاله نرگس با ی دستمال تو دستش اومد

ـ سلام دخترم..خوبی عزیزم..

ـ سلام نرگس جون....خوبم مرسی اقا جون کجاست

ـ تو اتاق کار دخترم

ـ مرسی

از پله های با عظمت عمارت بالا رفتم نرگس جون خدمتکار خونه اقا جونه که با شوهرش علی اقا تو سرایداری زندگی میکنن خیلی سال پیش اومدن عمارت رسیدم به در مثل همیشه تقه ای به در زدم و رفتم‌تو یکی نیست بگه اخه دختر تو که ‌در میزنی پس چرا همینجوری میری تو؟

ـ سلام اقا جونی

ـ سلام دخترم خوبی عزیزم کنکور چی شد؟ قبول شدی ؟

ـ‌ اره اقا جون

محکم بغلم کرد با شیطونی گفتم

ـ اقا جون..خانم جون نیستم که اینجوری سفت بغلم میکنی ها...

ـ عه‌ دختر دستم میندازی؟

خندیدم

ـ حالا کجا قبول شدی؟

خنده رو دهنم ماسید

من ـ خب اقا‌‌جون من ... تو...ام...خب..چیزه

ـ کیانا چرا انقدر دست دست میکنی عزیزم ؟بگو دیگه

ـ خب اقا جون رامسر قبول شدم

ـ رامسر ؟ انشالله ایندفعه تهران قبول میشی

ـ اقا جون من میخوام برم کلی برای کنکور تلاش کردم..

ـ نه دخترم..بیشتر تلاش کن..

ـ اقا جون...با تمام احترامی که براتون قاعلم...ولی نمیتونم زیر بار حرفتون برم...من ی دختر ۱۹ سالم دیگه بچه نیستم من دیگه کیانا کوچولوی شما نیستم.. اقا جون من بزرگ شدم از پس خودم بر میام تا کی میخواید دست منو بگیرید تا گم نشم؟

ـ کیانا من مگه گفتم بچه ای؟ ولی اونجا دوره نمیشه گفتی من بزرگ شدم میخوام مستقل باشم گفتم باشه بهت اون خونرو دادم تو بهترین جا ولی دیگه نه اینکه تنها بری رامسر من این همه برات زحمت کشیدم این جوابمه؟

ـ اقا جون حرف شما درست ولی بخواطر اینکه مادرو پدرم ولم کردن بخواطر اینکه شما بزرگم‌کردین من باید برای شما از درسم از همه چیم بگذرم؟ باشه قبول از امروز دیگه بیخیال درس و دانشگاه میشم ولی بگید ببینم اون موقع راحتید؟ اقا جون این شما بودید که میگفتید کیانا اول درس بعد زندگی ؟اره اقا جون ؟

ـ من نخواستم درسو ول کنی ولی اجازه نمیدم بری رامسر

با گریه گفتم

ـ اقا‌ جون بذارید برم

ـ تا وقتی که سر پرستیت با منه میگم نه وقتی ازدواج کردی هر کاری خواستی بکن

ـ اقا جون حقیقت اینه که شما بیش از اندازه منو وابسته به خانواده کردید من نمیتونم هرچی شما گفتیدو قبول کنم..کیان میتونه بره ولی من نمیتونم؟ من میرم اقا جون

ـ حرف اخرته؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ بله..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با تحکم گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ از خونه من برو بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با بغض گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اقا جون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی جوابم سکوت بود رفتم بیرون‌ اشکام شدت گرفت تیلاو زنگ زد ریجکتش کردم رفتم خونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوگند ـ‌ کجا بودی ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

‍ـ پیش اقا جون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ چی گفت ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ چی میخواستی بگه گفت نه ولی من میرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ چجوری ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ چمیدونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تیلاو ـ برو استراحت کن کیانا خسته ای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم تو اتاق دراز کشیدم به حرفای اقا جون فکر کردم ازدواج ؟ برو بیرون ؟ رامسر دوره ؟ دوباره تلاش کن ؟ تا وقتی سرپرستید با.‌.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ی فکری تو ذهنم جرقه زد اگه ازدواج کنم چی؟ اونوقت میتونم برم ولی کی حاضره ؟ کیانا دیوونه شدی ها بیخیال‌‌ گوشیم زنگ خورد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ جانم امیر ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ سلام کیانا خوبی عزیزم ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ سلام مرسی خوبی نفس؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ خوبم مرسی کنکور چی شد‌ ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ هــــی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ قبول نشدی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ چرا شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ وووااااییی مبارکه گلم چرا ناراحتی پس؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ امیر اقا‌جون نمیذاره برم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ وووااا چرا ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ‌ رامسر قبول شدم !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ او اشکالی نداره اقا جونم موافقت میکنه دیگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ گمون نکنم خودت خوبی ؟ ارزو خوبه ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اونم خوبه سلام میرسونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ سلامت باشه سلام برسون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ باشه نفس کاری باری؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ نه عشخم بای داداسی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ بای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قطع کردم چشمم خورد به قاب عکس بابا و مامان بغض گلومو چنگ انداخت مامان بابا یعنی الان کجایید ؟ بابایی دلم خیلی برات تنگ شده مامان جون برای توهم همین طور ای کاش اینجا بودید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامانی کنکور قبول شدم تقه ای به در خورد خودمو جمع و جور کردم تیلاو اومد تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ کیانا امشب با دوستام میریم دربند تو ام میای؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ سوگند چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ گفت نمیاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اره میام خیلی هستید ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ تقریبا مهتاب و راتا رو که میشناسی بیشترشون خودی هان امیرو ارزو هم میان دیگه... اووم تیارا و تانیا هم که هستن بردیا و ارتان با درسا و سمانه چند تایی هم هستن که نمیشناسی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اووووه خ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

◦•●◉✿دخݓڔ کؤچؤلؤ ✿◉●•◦, [۲۴.۰۳.۱۸ ۱۴:۳۲]

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زوهای بزرگ که میخواست استین تیشرتو جر بده موهای خرمایی که مدل خامه ای زده بودو خیلی زیبا بود و کلی با ژل درستش کرده بود چشمای ابی دماغ قلمی لب های متناسب و ته ریش ملایمی چال زیبایی رو چونش داشت عین من. ولی من روی گونه ام هم دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهتاب ـ ارسامی منو میرسونی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ نه با بردیا برو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخند رو لب مهتاب ماسید نمیدونم چرا خوشم اومد که مهتابو ضایع کرد مهتاب و بردیا رفتن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تیلاو ـ ابجی سوئیچتو میدی ی کار واجب دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اره عزیزم بیا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ من زود میام خودم میرسونمت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ باشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتش ساعت ۱۲ شد تیلاو زنگ زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ داداشی نیومدی دیر شده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ عشقم شرمندم من نمیتونم بیام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ چرا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ بعدا بهت توضیح میدم به ارسام بگو برسونتت تنها نری ها این وقت شب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ باشه ی کاریش میکنم فعلا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ شرمنده فعلا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قطع کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ ارسام میشه منو برسونی؟ تیلاو ی مشکلی براش پیش اومده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اره چرا نشه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوار ماشین مدل بالاش شدیم راه افتاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ ی سوال بپرسم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اره چرا که نه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ چرا وقتی مهتاب ازت خواهش کرد برسونیش رد کردی ولی من..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اولا تو فرق داری تو خواهر بهترین دوستم تیلاوی پس خواهر منم هستی دوما اصلا از مهتاب خوشم نمیاد خودت متوجه شدی که چقدر سبک هست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اوه که اینطور همینجاست ممنون..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماشینو پارک کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ شب خوبی بود خدافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ خدافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پیاده شدم رفتم تو خونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوگند ـ سلام کیانت خوبی نفسی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ سلام اره خوبم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

◦•●◉✿دخݓڔ کؤچؤلؤ ✿◉●•◦, [۲۴.۰۳.۱۸ ۱۴:۳۲]

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یلی هستید پس باش میام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفت بیرون ی دوش گرفتم موهامو خشک کردم و اتو کشیدم خودمو تو ایینه انالیز کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قد بلندی داشتم هیکل روفرم و نایسی داشتم که با چندین سال باشگاه ساخته بودمش صورت صاف و بی نقصی داشتم موهای بلند پرکلاغی ابروهای پر پشت که کوتاه و پهن بر داشته بودم چشمای خاکستری که حالت بادومی داشتن دماغ قلمی و کوچیکی داشتم با لب های قلوه ای بی شک زیبا بودم شلوار لی تنگ ساده مشکیمو پام مردم مانتو سفید تنگ کوتاهمو که استین سه ربع بود پوشیدم موهامو سفت بالای سرم بستم شال مشکیمو شل رو سرم انداختم ارایش کردم اسپری زدم کیف و کفش سفید مسکیمم برداشتم دستبند طلای ظریفمو که اقاجون برای تولدم برام خریده بود دستم کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تیلاو ـ کیانا حاضری؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اره اومدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تیلاو ـ کیانا با ماشین تو بریم ماشینم تعمیر گاهه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ باشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوار جنسیسم شدیم و تا دربند رفتیم پیاده شدیم ی اکیپ دختر و پسر بودن که بیشترشونو میشناختم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تیلاو ـ سلام برو بچ اینم خواهر گلم کیانا خانم خب شما که شناختیدش کیانا توهم که فقط ارسام و پریسا و پانی رو نمیشناسی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با همشون اشنا شدم ولی اصلا از ارسام‌ خوشم نیومد ی غروری داشت که اذیتم میکرد پسره مغرور

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راتا ـ ارسام برامون گیتار میزنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تانیا ـ اره ارسام بزن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پریسا ـ ایول ارسام ی اهنگ بزن حال کنیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ اقا ارسام شماگیتار میزنید؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ بله چطور؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ همینجوری اخه منم بلدم ۶ سال کلاس رفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ او چ جالب پس بهم نشون بدید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ پس یعنی منو به مبارزه می طلبید ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ دقیقا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ باشه گیتار دارید؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اوهوم بیا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گیتارشو گرفتم سرفه ای کردم و شروع کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا حس میکنم هستی کنارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا این رفتنو باور ندارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا گم میکنم روزو شبامو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا حس میکنم داری هوامو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا هستی میون خواب و رویام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چرا پر میشه تو هرم نفس هات

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دارم نفس نفس نبودنت رو کم میارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میخوای بری تورو به این ترانه میسپارم ولی نرو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نرو بمون نرو که جز تو چاره ای به جز خودت ندارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نرو بمون نرو بمون نرو بمون کنارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخه ترانه هام همش بهانتو میگیرن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه بری همه کهنه میشن بی تو میمیرن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه بری وشمانو پشت جاده جا میذارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اگه بری خود بارون میشم برات میبارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دارم نفس نفس نبودنت رو کم میارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میخوای بری تورو به این ترانه میسپارم ولی نرو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نرو بمون نرو که جز تو چاره ای به جز خودت ندارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نرو خیال نکن بدون تو دووم میارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اهنگ تموم شد همه برام کف زدن به ارسام نگاه کردم متوجه نگاهش شدم که برق تحسین توش موج میزد خداروشکر که پوزتو به خاک مالیدم..پسره مغرور پرو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ تموم شد اقا ارسام نوبت شماست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پانی ـ‌ عه اینجوری که کل کلتون حال نمیده اقا ارسام کیانا خانم راحت باشید دیگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ باشه ارسام شروع میکنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ معلومه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگو برا چی یهویی همه چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خراب شد سرچی خراب شد همچی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگو برا چی یهویی همه چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خراب شد سر چی خراب شد همه چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگو برا وی حرف بزن زود باش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یغنی اون تورو بیشتر از من دوست داشت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فرق قاعل بود بین تو با دوستاش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ی کم انصاف تو وجودت بود کاش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگو این روزا به کی دلت غرصه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدا نکنه بگیره اون دلت غصه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدا نکنه‌که عذاب وجدان بگیری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نخواه منو مثل خودت خوشحال ببینی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگو برا چی خودتو خالی کن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دارم دق میکنم بابا ی کاری کن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کجایی تا ببینی که از کلافگی مردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلا برو هرکاری دوست داری کن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگو برا چی یهویی همه چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خراب شد سر چی خراب شد همچی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگو لرا چی یهویی همه چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خراب شد سر چی خراب شد همه چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو میدونستی همه مشکلاتمو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میتونستی کاری کنی خوش شه حالمو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ولی‌رفتی‌و ولم کردی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

‌فقط‌بلد‌بودی خالی کنی پشت ادمو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میتونستی کاری کنی اماده شم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نذاری بری اواره شم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا که رفتی به هیشکی هیچیزی نگو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از رابطه ای که بود بینما خواهشا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگو برا چی یهویی همه چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خراب شد سر چی خراب شد همه چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگو برا چی یهویی همه وی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خراب شد سر چی خراب شد همه چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگو لااقل تا بدونم برا چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو بی ارزش شد واست همه چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یهو رفتی بگو اخه سر چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوست داشتی سورژه خنده همه شی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگو باید میرقصیدم به چه سازیت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیکار باید میکردم که دلت بشه رازی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو که هر کاری دوست داشتی کردی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و منم هیچوقت نکردم هیچ اعتراظی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلا دلت نمیخواد واسه من بسوزه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخه کیه مثل من چشم بهت بدوزه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همین ادمایی که حالا همش باهاشونی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همونایین که میکنن ولت ی روزی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگو براچی یهویی همه چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خراب شد سر چی خراب شد همه چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگو برا چی‌ یهویی همه چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خراب شد همه چی خراب شد همه چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

براش کف زدن واقعا محشر و عالی خوند به چشمای ابیش خیره شدم اهنگ مورد علاقه منو خوند واقعا زیبا خوند ی لحظه قلبم از حرکت ایستاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارسام ـ خب کی بهتر خوند؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تیلاو ـ داداش اینجوری نمیشه که هرکی میگه کیانا بهتر خوند دستشو بلند کنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

راتا و تانیا و تیلاو و بردیا و امیر و پانی دستاشونو بلند کردن بقیه هم به ارسام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ خب مثل همیشه کیانا خانم اول شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ جنبه اوانس نداری که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ عه پس اوانس بود؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ معلومه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ هه اوانس..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

انالیزش کردم زیباترین وجذاب ترین مردی بود که تا حالا دیدم قد بلندی داشت هیکل سیکس پک و شکم شیش تیکه که از روی تیشرتم معلوم بود با

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

◦•●◉✿دخݓڔ کؤچؤلؤ ✿◉●•◦, [۲۴.۰۳.۱۸ ۱۴:۵۴]

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کیانا ۲

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ خوب بود؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ بد نبود..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ تیلاو کو؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ چمیدونم سوگند جونم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ جان دلم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ حوصلم سر رفته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ کوفت چیکار‌ کنم خو؟ الان بیرون بودیاااا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ ی بوس بده بعدم حاضر شو بریم ویلای شمال

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جیغ کوتاهی زد و گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ چیییی؟؟؟؟؟ شمال؟؟؟؟دیوونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ کوفت اره شمال..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشیم زنگ‌خورد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ جونم تیلاوی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ خواهری من با ارسام و تانیا و راتا و امیرو ارزو میخوایم بریم ویلا شمال کلیدو میدی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ کوفت بدون من ؟ ارسام که چیزی نگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ نه عشخم به سوگند بگو شما هم‌ بیاید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اتفاقا ما خودمون میخواستیم بیایم ماشینمو بیار از اینجا راه بیفتیم...

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ نمیشه امیرو ارزو با تانیا و راتا و بردیا باهم میان منم خب چیزه الان نزدیک قزوینم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ خیلی الاغی من چجوری بیام حالا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ ارسام میاد دنبالتون خوب..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ نفهم الاغ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ‌ باشه گلم نفسمی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ تیلاو خاله جمیله تو خونس در بزنی وا میکنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ باشه مرسی بابای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ بای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وسایلمونو جمع کردیم اوایل پاییز بود و هوا سرد شلوار لی سفیدمو پوشیدم با کاپشن پفی زیبای سفید مشکی شال سفیدمو سر کردم پوتین ساق بلند مشکیمو‌پام کردم گوشیم زنگ‌خورد ناشناس بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ بله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ‌ سلام کیانا ارسامم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ سلام شماره منو از کجا اوردی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ تیلاو داد بیاید پایین..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ زحمت نشه چمدون داریم تشریفتو بیار بالا این چمدونای مارو بیار پایین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ عه عه دیگه چی خانم خانما؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ دیگه خب....امم..نه چیز دیگه ای نیست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ منتظرم خدافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و قطع کرد بیشعور بوزینه الاغ لندهور عوضی نفهم گندبک با سختی چمدونارو پایین بردیم ماشینشو دیدیم اومد پایین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ خوبه حداقا شعورت رسید اومدی پایین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ به به سلام خانم کیانا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ خانم کیانا کیه؟ یا کیانا یا کیانا خانم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اداشو در اوردمو گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

- خانم کیانا ایش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ سلام سوگند خانم بفرمایید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چمدونارو گذاشت صندوق پشت نشستیم راه افتاد چند دقیقه رانندگی کرد بعد زد رو ترمز سوگند خنگم خوابیده بود از ایینه بهم خیره شد و کفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ راننده شخصیتون که نیستم بیا جلو بشین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ نمیخوام اینجوری راحت ترم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ ولی من ناراحتم بیا جلو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اه اومدم بابا غر نزن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پیاده شدم جلو نشستم گوشیم زنگ خورد تیلاو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ بله تیلاو؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ سلام من رسیدم رامسر هرچی در میزنم کسی باز نمیکنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ الان زنگ میزنم به خاله جمیله فعلا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ فعلا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قطع کرد زنگ زدم به خاله جمیله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ سلام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ سلام خاله جان کیانا ام خاله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

‍ـ سلام دخترم خوبی مادر؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ ممنون خاله جان خاله جمیله ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ جانم دخترم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ یکی از دوستای من دم دره میشه درو براش باز کنین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ مادر من خونه نیستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ عه پس ما چیکار کنیم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ کلید تو گلدون دم ویلا هست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ باشه خاله ببخشید تورو خدا نصفه شبی مزاحمتون شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ نه دخترم این چ حرفیه شما مراحمی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ فعلا خاله جون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ خدافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قطع کردم به تیلاو اس دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ کلید تو گلدون دم ویلاعه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جواب داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ باشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشیرو گذاشتم رو پام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارسام ـ دانشجویی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ کنکور قبول شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اوه کجا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ رامسر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ میتونی بری؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اقا جونم میگه نه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوزخندی زد و گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ پس بچه حرف گوش کنی و باید حرف اقا جونتو گوش کنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ تو هیچی از زندگی من نمیدونی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ خب بگو تا بدونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ چیرو بگم؟ اینکه تو ۲ سالگی پدر و مادرمو از دست دادم اینکه..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بهم اجازه حرف زدن نداد و گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ نمی خوام ناراحتت کنم اروم باش و اگه دوست داشتی تعریف کن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ تو چی دانشجویی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ نه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ درست‌تموم شده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ نه بخواطر دلایلی نتونستم برم دانشگاه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ مشکل‌مادی بود منظورمه پول کم داشتی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ نه‌‌بابا به نظرت با‌این ماشین و این تیپ و قیافه پول کم دارم ؟ پدرم شرکت داروسازی داره که خیلی هم شناخته شدست البته من هیچ کاری با شرکت پدرم ندارم خیلی تلاش کردم و اخرش هم به اینجا رسیدم مرکز خرید های (.........) صاحب اونجام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اوووو پس حسابی خر مایه ای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ نه که تو نیستی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ خب اقا جون شرکت تولید لوازم ارایش داره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ مارک ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ (......)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اااووووه الان من حق دارم که به تو بگم خر مایه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ‌ اینطوری نیست سر موضوع کنکورم با اقا جون دعوام شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ دوست داری برام از بچگیت بگی ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ ۲ سالم بود که پدر و مادرمو توی تصادف از دست میدم ففط ی برادر دارم کیان. ۳ سال ازم بزرگ تره سال پیش رفت نیویورک برای ادامه تحصیل خب کیان اون موقع ۵ سالش بود خانواده مادرم مارو نپذیرفتن خب حقم داشتن تنها کسی که تو اون شرایط پشتمون بود اقا جون بود اقا جون منو خیلی دوست داره و این دوست داشتن بی جا منو مُتَکی به خانواده کرده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ واقعا ناراحت شدم حالا چرا اقا جونت تورو بیشتر دوست داره؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ خب علت اینم مشخصه من شباهت فوق العاده ای به خانم جونم دارم که اقا جون بینهایت دوستش داشت خانم جونم که از دنیا رفت من شدم همه کس اقا جون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ چ جالب پس خانم جونت فوق العاده زیبا بوده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ از کجا فهمیدی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ‌ خب وقتی تو شبیه اونی معلومه اونم‌ خیلی زیبا بوده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ با زبون بی زبونی داری ازم تعریف میکنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لبخندی زد صبح شده بود نزدیک رشت بودیم زنگ زدم به‌اقا جون‌رد تماس زد اقا جون ازم دلخور نباش دوباره زنگ زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ مشترک مورد نظر پاسخ گو نمیباشد لطفا بعد از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید بـــــوق

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ اقا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

◦•●◉✿دخݓڔ کؤچؤلؤ ✿◉●•◦, [۲۴.۰۳.۱۸ ۱۴:۵۴]

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جون الهی قوربونتون برم از من دلخور نباشید دیگه اقا جون لطفا بهم زنگ بزنید کیانای شما

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قطع کردم ۵ دقیقه بعد اقا جون زنگ زد با خوشحالی گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ سلام اقا جونی خوبید؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ سلام خوبم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اقا جون از من دلخور نباشید دیگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ کجا هستی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ شمال

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ نکنه رفتی کارای دانشگاه و بکنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ نه اقا جون با دوستام داریم میریم ویلا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ باشه تصمیمت عوض شد؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ در چ مورد؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ دانشگاه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ نه اقا جون من میخوام برم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ دخترم عزیزم نمیشه تنها تو شهر غریب باشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ تنها که نیستم پیش خاله جمیله و عمو رضا میمونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اونا هم ی روز شهراستانن ی روز اونجا نمیشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ‌ اقا جون راهش چیه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ ازدواج

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ چی؟؟؟؟ ازدواج با کی اونوقت؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ پسر خوبیه ۵ سال ازت بزرگ تره پسر یکی از کارخونه داراست اقا و باشخصیته خیلی هم خوش تیپه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اقا حون چرا اینا رو به من میگید ؟ من تازه ۱۹ سالمه قصد ازدواجم ندارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ دخترم خواستم بدونی تنها راه دانشگاهت همینه امروز شنبست اخر این هفته میان خواستگاری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اقا جون من نه ازدواج میکنم نه قید دانشگاهو میزنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ خود دانی اخر هفته بیا عمارت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ باسه اقا جون میام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ دخترم من صلاحتو میخوام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ کاری ندارید اقا جون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ نه دخترم خدافط

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ خدافظ اقا جونی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قطع کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ خسته شدی بزن بغل من میشینم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ نه خوبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ باشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوگند هنوز خواب بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ سوگند پاشو دیگه خوابالو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوگند ـ آممممم چیه بذار بخوابم دیگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ پاشو خیلی خوابیدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ پاشدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رسیدیم ویلا پیاده شدیم تانیا و راتا و امیرو ارزو اونجا بودن رفتیم تو ویلا‌ عین کاخ بود سوبلکس بود و ۱۲ تا خواب داشت گوشیم زنگ خورد وووواااااایییییی کیان بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من ـ سلام داداشی جونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ سلام بر زیباترین خواهر دنیا خوبی خانمی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اوهوم تو خوبی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اره قشنگم کنکور چی شد؟ گند زدی نه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ نه خیرم قبول شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ ای جوووونم خیلی برات خوشحالم کجا قبول شدی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ رامسر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ او اقا جون چی گفت؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ قبول نکرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ نگران نباش میشناسیش که؟ توهمه جونشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ تو چیکار میکنی عاطفه خوبه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ عاطفه؟ اونم خوبه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ پیشته؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ اره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ گوشی رو بده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چند لحظه بعد صدای غمگین عاطفه به گوشم خورد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ الو کیانا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ شلام عاطی جونم چیکار میکنی داداشیمو که اذیت نمیکنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ هه شنیدم کنکور قبول شدی مبارکه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ عاطفه چرا ناراحتی ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ ناراحت نه بابا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ـ میدونم الان کیان پیشته بعدا بهت زنگ میزنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
رمان های مشابه
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.

شما هیچ پیامی ندارید