داستان در مورد مردی به نام آقا یوسفه که کلا با زن مشکل داره نمی تونه زن‌ نگه داره. از دخترش خواهش می کنه براش بره خواستگاری ولی دراین میان اتفاقات خیلی ناگواری می افته و ادامه ماجرا .....

ژانر : داستان کوتاه

تخمین مدت زمان مطالعه : ۱۱ دقیقه

مطالعه آنلاین داستان کوتاه آقا یوسف
نویسنده : #پرستو مهاجر (پرستو عبدالهیان)

ژانر : #داستان کوتاه

خلاصه :

داستان در مورد مردی به نام آقا یوسفه که کلا با زن مشکل داره نمی تونه زن‌ نگه داره. از دخترش خواهش می کنه براش بره خواستگاری ولی دراین میان اتفاقات خیلی ناگواری می افته و ادامه ماجرا .....

بابا جون خواهشا زن نگیر، شما اخلاقت جوری نیست که

با زن سازگاری داشته باشی پس بی خیال شو برای

خودت زندگی کن ، ای دختربدون زن مگه میشه زندگی

کرد، حداقل کسی باشه یک شام وناهاری درست کنه من

که دیگه حوصله ندارم سرپیری آشپزی کنم. کارهام کردم

چی بگم خود دانی ، آن روز هرچه به پدرم گفتم گوشش

بدهکارنبود، پدرم اخلاق نداشت وسرهرموضوع کوچکی

بهانه می آورد بعد فوت مادرم ۳سال صبرکرد بعد ازاون

خودم آستینم زدم بالا ورفتم براش خواستگاری ، پدرم

جوان بود ، ۵۰ سال سن داشت ، بازنشسته شرکت و

وضع مالیمون بد نبود. یکی ازدوستامون سکینه خانم

بهمون معرفی کرد ، زن خوشگل وجوان وجذابی بود .

۳۷ سالش وتازه یکسال بود که طلاق گرفته بود ویک

پسرویک دخترداشت که دخترش ازدواج کرده وپسرش

هم راهنمایی بود، درمورد پدرم باهاش صحبت کردم

شرایطش بهم گفت ، خیلی خوشحالم پریسا جون باهاتون

آشنا شدم! مریم خانم درمورد خانوادتون بهم چیزایی گفت

خبرداری که طلاق گرفتم ، شوهرم اعتیاد داشت و خیلی

اذیتم می کرد ، بیشتر دنبال آرامش هستم ، تا بتونم زندگی

خوب وخوشی درکنارشماها داشته باشم. اصلا قصد

ازدواج نداشتم ، ولی خب با تعریف های مریم جون خیلی

مشتاق شدم باهاتون آشنا بشم. لبخندی زدم وگفتم : من هم

خوشحالم باهاتون آشنا شدم ، راستی یک قراربزاریم با

پدرهم آشنا بشید! ایشالا که خوشبخت بشید . فردای آن

روز…. بابا رفتی یکم حرف بزن ، با کلاس صحبت کن

نشینی هی تماشا کنی ، هرچی سوال کرد جواب بده ، ای

پریسا دخترمگه جوان ۲۰ساله ام ، خودم می فهمم چی

کارکنم‌، باشه چشم . فعلا کارنداری ؟ نه بابا جون برو

بسلامت ، ایشالا خوش خبرباشی . یالا ….. یالا …..

ای بابا صبرکنید چادرسرکنم ، نه دخترم ! نمی خواد

سکینه خانم زحمت کشیدن اومدند ، وای خیلی خوش

آمدی . چه بی خبر؟ بابا نگفت : قراره شما بیاید ، تو

ببخش دخترم من ازپدرت خواستم این جا بیام حرفامون

بزنیم ، دخترم اگرقرارباشه باهم زندگی کنیم، توو برادرت

باید فکر کنید ازاول یک خانواده بودیم وفکرنکنید که

بچه های من ناتنی هستند ومنو هم به عنوان مادرتون

بپذیرید ، خدا بیامرزه مادرتون ، نوربه قبرش بباره و

روحش شاد ، ولی دوست ندارم به عنوان نامادری وارد

زندگیتون بشم. ما حرفی نداریم سکینه خانم پس به

سلامتی ومبارکی ، هوراااااا، ایشالا که خوشبخت بشید .

ممنونم عزیزم ، ایشالا درکنارهم ….. بعد از دوماه ….

محمد حسین مگه با تونیستم ، چرا دریخچال هی باز و

بسته می کنی، آدم که بیخودی دریخچال بازوبسته نمی

کنه ، خراب میشه یخچال ! بابا زشته این حرف نزن

بچه اس حالا بازمی کنه دیگه ، چه ایرادی داره مگه

کجاش بچه اس؟ عقل داره میدونه که ، بابا توروبه خدا

دست بردارزشته …. اخلاقت ترک کن، بیخودی تولازم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نکرده به من درس اخلاق بدی، همین مونده که توی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کارهای بزرگتردخالت کنی. می گم : یوسف مادرم امشب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دعتمون کرده شام بریم خونشون ، آماده شو که بریم ،

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من خستم ، حوصله ندارم، خودت دست پریسا ومحمد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حسین وپیام بگیرو برو ….. وا یعنی چی ؟ میگم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دعتمون کرده ، زشته تنهایی برم ، برم بگم چی ؟ دیگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خودت می دونی ! خواستی برو ، نخواستی نرو ، من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوشم نمیاد ازمهمون بازی . ۳ روز بعد ……..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سکینه : این چیه رفتی خریدی؟ چرا اینقدرگرون گرفتی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یعنی چی یوسف ؟ خب شامپو خریدم ، نداشتیم خونه ، آخه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زن ! آدم میره شامپو ۹تومنی می خره ، اونم به این

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گرونی ، کی گفته اصلا این قیمت بخری. یوسف دست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بردار! این اخلاق ها چه معنی داره؟ من بخدا دیگه تحمل

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ندارم ، بابا بس کن …. توروخدا اخلاقت عوض کن ،

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ببین روزاول گفتم ! زن نگیرگوش نکردی ، همه مثل

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان خدا بیامرزنیستند، هرچه کوبیدی توی سرش ،

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طفلک حرف نزد. خسیس بازی بزارکنار، روی خوش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نشون بده ،‌ سکینه زن تو هست ، برده نیست که ، به تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هیچ ربطی نداره دختردخالت نکن ! محمد حسین ، بله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا جون ، توچرا یکسره تلوزیون روشن می کنی سر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ظهرا چه معنی داره ؟ وقتی که ما‌خوابیم اینقدرسروصدا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کنی ، یکم آروم بنشین ، یکسره جنب وجوش داری ،

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوب نیست . یوسف بسه …..‌‌‌‌… تمومش کن ، تو‌ به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بچه ی منم گیرمی دی ، دریخچال بازنکن ! تلوزیون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روشن نکن ! مگه زندانی تو هستیم ؟ نخیرآقا یوسف این

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جوری نمی شه ، دیگه تحمل ندارم ! طلاق می گیرم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برو طلاق بگیر، هرغلطی دلت می خواد بکن ، نوبرش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آوردی ، والا دست به سیاه سفید نمی زنی ، ویک بالش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

می زاری زیرباسنت، دمپایی می پوشی ورژه می ری

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

طفلک پریسا دائم آشپزی می کنه ، زن گرفتم که به خونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وزندگیم‌ برسه ….. نه این که یک نون خوراضافی بشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یوسف خیلی بی چشم ورویی …..‌ برو بابا ! والا غذا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازبیمارستان می یاری ، معلوم نیست که ته مونده های

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مریض هارو جمع می کنی ، به خورد ما می دی ! مرده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شورخودت و قیافت باهم ببرن، توالت شوی بدبخت .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گمشو کلا اززندگیمون برو بیرون …. طلاق بگیر ! یک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ریال بهت نمی دم …. خواهیم دید آقا یوسف …….

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد ۴ ماه ، سکینه جون توروبه خدا برگرد ، عب نداره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا که میشناسی، اخلاقش اینجوریه ، بخدا تغییرمیده !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قول میدم بهت . پریسا جون عزیزم توخودت دخالت نده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابای توعوض بشونیست ، دیدی که سربچه ام محمد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حسین چقدرداد وبیداد کرد ، اون که هیچ بماند ، سریک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شامپو دیدی چقدرغرزد ، تحمل ندارم، تازه بهم می گه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توالت شوی مردمم ، درسته که بیمارستان مستخدم هستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وکارمی کنم ! ولی تا حالا کسی جرات نکرده بهم بگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توالت شوی . آشپزی نکردم درست ، ولی به جون بچه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هام غذاها ازبیمارستان دست نخورده وسالم آوردم ، می

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دونی چیه ؟ پدرت واقعا بیماره ، باید به روانشناس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مراجعه کنه . خسیسه ، بعدش اخلاق نداره ، سرهرچیزی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گیرمی ده ! به منم حق بده شوهرکردم که همرام ورفیقم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

باشه ، شوهرنکردم ، که فقط اسمش توی شناسنامه باشه.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

درهرحال دخترم ، خدا به داد توو برادرت برسه . واقعا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چطورطاقت می یارید، وحرفی نمی زنید . سکینه جون :

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جدا می خوای طلاق بگیری ؟ یعنی هیچ راهی نیست که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برگردی ، آره عزیزم ! جدا بشیم بهتره، خودت ناراحت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نکن ، هرخوبی وبدی ازم دیدی حلال کن. تومثل زهرا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برام با ارزشی ، دعا می کنم که ایشالا خوش بخت بشی.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد ۲ ماه ….. چی شد ؟ بابا نتیجه دادگاه چی شد ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هیچی دخترچی می خواستی بشه ؟ مهریه ، زنیکه گذاشته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اجرا، جدی ؟ گذاشته اجرا ! آره ، گول ظاهرش نخور

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جونم دلم می زد ازاون آب زیرکاه های روزگاره ، حالا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چقدرباید بهش بدی؟ والا ۹میلیون تومن ! چی …. نه….

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غیرممکن ۹میلیون تومن ، ازکجا می خوای بیاری بدی ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چه بدونم ؟ با داوود صحبت کردم قرارشده بده ، آقا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داوود واقعا این پول می ده ؟ آره قضیه بهش گفتم !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفت : یوسف پول ببربندازتوی صورتش وقال قضیه بکن.

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اینا زن نیستند که فقط تیغ زن هستند . کلا زن جماعت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

آدم نیست ، پس که اینطوربخاطرهمینه آقا داوود مجرده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وزن نگرفته ، آره بابا جون بهترین کارکرده . درهرحال

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدا آخروعاقبتمون بخیرکنه . بعد چندین ماه ……

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

می گم پریسا ولی بدون زن نمی شه زندگی کرد ! پدرمن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حرفشو نزن سرسکینه کلی بلا سرمون آوردی ، هی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دختر….. سکینه زن زندگی نبود ، اون فقط یک نوکر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

می خواست صبح به صبح ببردش سرکار، ظهرهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بیاردش خونه . راننده آژانس می خواست نه شوهر،

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پدرمن خودت هم مقصری، اخلاقت بده ، سکوت می کنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کسی آدم حساب نمی کنی ! خسیس بازی درمیاری ، دلت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خوشه دختر! مردم همینش ندارند که زندگی کنند . اخلاقم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هیچ ایرادی نداره ، کلا زن جماعت زن بشونیست، پس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه خواهشا حرفشم نزن .‌ بعد چندین هفته …. پریسا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یکی ازدوستای آقا جون خانمی معرفی کرده ، می گه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که خیلی خوبه ! زن زندگی هست چطوره به نظرت ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا جون من که نظرم گفتم ، تو بیخود نظردادی ! در

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ضمن این خانم مال اینجا نیست ، کرمانی هست درضمن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زن‌نیست ، دختره ! سنش بالاست . خیلی تعریفشو کرده ،

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تویک زنگ بهش بزن وباهاش صحبت کن ، ازدست تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا چی بگم ! هرچی میگم حرف خودت می زنی ، باشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشم ، شماره تلفنش بده زنگ می زنم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الو…. فریده خانم ….. بله …. خودم هستم ! شما ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

من‌ پریسا هستم دخترآقا یوسف . به به پریسا خانم شما

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هستید؟ مشتاق دیدار، چطورید خوب هستین ، ممنونم به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

لطف شما ، پدرخیلی ازتون تعریف کردند ، ایشون لطف

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دارند. غرض ازمزاحمت فریده جان برای امرخیر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مزاحمت شدم ! خواهش می کنم عزیزم درخدمتم . فریده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جان قضیه پدرم که می دونید؟ آره عزیزم پدرت یه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چیزایی بهم گفته ، ولی خب من اونجورکه شما فکرکنی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نیستم ، خودم کارمندم ! حقوق دارم ، نگران نباش، چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگم ایشالا که خیره ! راستی می دونی که سکینه ۹ میلیون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تومن ازمون مهریه گرفت . آره گلم خبردارم ، درهرحال

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتنی هاروگفتم . بعد یکسال ………..

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چی شده فریده جون چرا گریه می کنی ؟ چی بگم پریسا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جون ! ازدست پدرت دارم دیووونه میشم ، بهش می گم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بریم بیرون بهانه می یاره ، میگم توی خیابون دست همو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بگیریم ، دستم پرت می کنه می گه زشته تواین سن وسال

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستت بگیرم ! گفتم بهش برام یک دمپایی بخرپاهام اذیت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

می کنه ، رفته یک جفت دمپایی پلاستیکی خریده که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قیمتش ارزونه . امروز اومده بهم می گه فریده اینقدر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خرید نکن ، واسه خونه بچه های من بدعادت می شند ،

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بهشون عادت نده . بخدا پریسا این جوری ندیده بودم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پدر تو واقعا مریضه ومشکل داره ، باید درمان بشه !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

فریده جان خودم موندم ، ایشالا که درست می شه خودت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ناراحت نکن .‌ فریده ….. فریده ….. فریده …. بله

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چی شده ؟ چند باربگم بی خودی خرج نکن الکی چرا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ول خرجی می کنی ، یوسف بس کن ! یعنی چی این

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتارها ؟ من کجا خرج کردم ، نه بابا یعنی چی ؟ چه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

معنی داره هرشب نوشابه می خری ! می زاری سرسفره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

والا آدم پولداراش هم هرشب نوشابه نمی خورند ‌. یوسف

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخلاقت گنده ، بخدا گنده من دیگه طاقت ندارم ، به جهنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

که طاقت نداری ازخودت نمی بینی که زندگی کنی ! بزار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برو، راه بازجاده دراز، هرررری .عه عه عه بابا زشته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بخدا زشته کجا بزاره بره ؟ بابا تمومش کن خجالت بکش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توخفشوپریسا دخالت نکن! پریسا جون توحرف نزن بزار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هرچی دلش می خواد بگه ، مرد نیست که نامرده ! بیا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برو گمشو ازخونم بیرون زنیکه پاپتی ، عه …. عه …

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا ولش کن … دستش ول کن …. ساکت شو خیلی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حرف بزنی توام می اندازم بیرون فهمیدی ! معلومه که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میرم دیگه ازدستت خسته شدم واقعا خسته شدم ، برو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گمشو دختره بدبخت ! توام لنگه همونی دست کمی از

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همدیگه ندارید. حالا چه کارمی کنی فریده جون ؟ چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چی کارکنم ؟ برمی گردم شهرمون ، واقعا می خوای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بزاری بری ؟ آره دیگه ندیدی چجوری دستم گرفت و

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرتم کرد ولی اینوبدون خدا به داد توبرسه ! خودت ازاین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جهنم نجات بده . پدرت بیماره ، اخلاق نداره ، عاطفه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نداره ، زن مثل کلفت می بینه که ۲۴ ساعت بهش خدمات

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بده ، محبت نداره ، نه می دونه زن چیه ونه بچه ؟ ببین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این مرد اگر۱۰۰ تا زن بگیره ، فوری طلاق می ده .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چون واقعا جنس زن نمی شناسه ! بعد یک ماه ……

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیدی دخترهی می گفتی فریده خوبه ، فریده خوبه ،

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هی نازشو می کشیدی ، براش گریه می کردی بیا ببین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تقاضای طلاق داده . وای خدا نه …. نه ….. نه ….نه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پدرمن توخودت مشکل داری ازنظر دیده تو همه مشکل

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دارند ، همه زن نیستند ولی می دونی چیه ! پدرحقیقت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تلخه بزاربهت بگم : زن کلفت خونه نیست که صبح تا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شب بشوره ، بپزه ، حرف نزنه ، نوکرنیست که هرچی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نازکنی نازتو بخره ، زن مهرمی خواد ، محبت می خواد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

روی خوش می خواد ! تو فریده رو آدم حساب نکردی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تحقیرش کردی ، شبا بهش پشت کردی ، سرش داد زدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سکینه گفتی ! زن زندگی نیست آشپزی نمی کنه . فریده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چی ؟ این چه مشکلی داشت؟ هان بگو؟ برای من لفظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قلم حرف نزن ، اینا زن زندگی نیستند ، زن فقط زن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اول …. آره دیدم سرمامان خدا بیامرز چه کارهایی که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نکردی . پاشو گمشو ازجلوچشمم ! نبینمت ، توخودت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ازهمه بدتری ، جیغ وداد می زدی ، سکینه ازدست جیغ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ودادهای تورفت ! عجب ، تو راست میگی بابا جون،

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جوجه رو آخرپاییز می شمارند .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد چندین ماه …… سلام چی شد بابا ؟ نتیجه دادگاه چی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شد ؟ هیچی چی می خواستی بشه باید ۴ میلیون مهریه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدم . دیدی گفتی فریده اهل پول نیست، هی سنگش و به

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سینه ات می زدی ، حالا تحویل بگیر! ای خدا چی بگم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا ۴میلیون باید بدی ؟ آره چی کنم ، داوود گفته کمک

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

می کنم ، شرش کم کنی ، الله واعلم . سرجدت پدرمن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مهریه دادی دیگه جون هرکسی که دوست داری خواهش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

می کنم زن نگیر، سمت زن اصلا نرو! تو واقعا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمی تونی سازگاربشی ، اینوبه چه زبونی بگم ! دیگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شده ولش کن . فریده آدم نبود ودیوانه بود ، دائم سردرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بهانه می کرد و مریض بود . خداروشکر که شرش کم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کرد ، وگرنه باید مریض داری می کردم اونم توی این

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سن! درهرحال ۴میلیون پرت می کنم سرش بسلامت …

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با خیال راحت زندگیم می کنم . ازسرعصبانیت پوفی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کردم وتوی دلم گفتم : خدا کنه همونی که می گی باشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وگرنه دیگه طاقت اتفاق جدید وزن جدید ندارم !

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ایشالا که هرچی صلاح هست همون بشه . پدرم لبخندی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زد وگفت : آره بابا جون دیگه هم اسم هیچ زنی تا عمر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دارم نمیارم ، وسلام ………

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

۳ تایی باهم راحت زندگیمون می کنیم .

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پایان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.

شما هیچ پیامی ندارید