قصه ی این رمان عاشقی تو یک نگاه یا ازدواج زوریو بعد عشق یا مدلای دیگه نیست این داستان دختریه که برای گرفتن حقش از کسی که تمام زندگیشو نابود کرده تبدیل به یه فرشته ی مرگ شده...

ژانر : عاشقانه، غمگین

تخمین مدت زمان مطالعه : ۱ ساعت و ۴۸ دقیقه

مطالعه آنلاین فرشته ی مرگ
نویسنده : نیلوفر صبوری کاربر رمان فوریو

تعداد صفحات : 129

ژانر : غمگین , عاشقانه

خلاصه رمان :

قصه ی این رمان عاشقی تو یک نگاه یا ازدواج زوریو بعد عشق یا مدلای دیگه نیست این داستان دختریه که برای گرفتن حقش از کسی که تمام زندگیشو نابود کرده تبدیل به یه فرشته ی مرگ شده...

است

صدای نفسای تندو عمیقشو میشنیدمبا ترس گفت

.اریستا تو اشتباه میکنی اون انتقام میگیره .اون انقام منو میگیره. داداشم زندت نمیزاره

-هه ساکت شو احمق هیچ کس نمیتونه حتی به اریستا دست بزنه اشهدتو بخون تو دیگه اخر کاری

.اریستا من دوست دارم باور کن

ضامن کلتمو کشیدمو گذاشتم رو شقیقش که با گریه گفت

.تروخدا خواهش میکنم اریستا التم.....

ماشه رو کشیدمو تخ...تموم جنازش افتاد جلو پام به خونش که پاشیده بود رو تخت نگاه کردم

-احمق جون این یه جنگه توش بخشش وجود نداره فقط مرگه از خونه زدم بیرونو سوار Bmwمشکی خوشگلم شدم تمام زندگی من سیاه رنگی توش جا نداره جلوی در ویلا که رسیدم با ریموت بازش کردمو رفتم داخل که نمای ویلا نمایان شدو چشمم خورد

به اتیلا ادم کش معلم استاد همه کسم و هیچ کسم اومد جلو گفت

اتیلا.تموم مش کردی؟

.اره کیس جدید کیه؟

اتیلا.فردی به اسم ساماد دختر بازحرفه ای .......

-ادرس

اتیلا.اریستا برای امروز بسه...

-ساکت گفتم ادرس

ادرسو بهم گفت رفتم بالا لباساموعوض کردمو پریدم پشت ماشینو سمت سوژه بعدی روندم

.خودشه اینجاس کافی شاپ دارک هات( یعنی قلب سیاه)

رفتم نشستم پشت یه میزو سفارش قهوه دادم چش گردوندم تا پیداش کنم دیدمش سر یه میز با چنتا

دخترو پسر نشسته بود چشمش بهم بود وقتی دید نگاش میکنم سرشو به معنی سلام تکون داد که با زور لبخند زدمو با سر جواب دادم که بلند شد اومد سمتم

ساماد.سلام میتونم بشینم؟

.بعله البته بفرماید

دستشو اور جلو گفت

ساماد.ساماد هستم

با ناز دستمو گذاشتم تو دستشو گفتم

.اریستا اری صدام میکنن خوش بختم

ساماد.هم چنین

یه هفته بعد

تو ماشین نشسته بودمو به سرعت سمت ویلا میروندم ساماد تو دام افتاده بود یه هفته از اون روز میگذره

بلوتوث هنزفریو روشن کردمو زنگ زدم به اتیلا

اتیلا.الو

.اتیلا ماشین کارو اماده کن وقتشه

اتیلا.اماست منتظرتم

به خونه رسیدم تیپ همیشگیوزدمو سرتاپا مشکی ارایش مشکی با لبای قرمز کلت خوشگلمو، پنجه، بوکسو وچاقومم جاساز کردم سوار ماشین شدمو روندم سمت

خونش اروم از دیوار پریدم تورفتم داخل رفتم تو اتاقی که ساماد میخوابید صدا خفه کنو بستمو رفت بالا سرش هه تو بغل یه دختر با وعض ناجور گفته بودعاشقمه هه حقته پس باید تقاص پس بده پارچ اب بالا سرشو ریختم روشون که جفتشون پریدن و ماساد با ترس گفت

ماساد.ا..........اری........اریستا........تو

من....باور کن فقط...

.هیشششششششش ساکت

.وقت مرگته

کلتو گرفتم سمتش که دختره به گریه افتاد رفت جلوی ماساد وایستاد

دختره.توروخدا کاریمون نداشته باش ما عاشق همیم میخوایم ازدوا....

ماشه رو چکوندم تو سرش که خونش پاشید به ماساد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابهت به جنازه دختره نگاه کردو گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ماساد.تو کی هستی چیکارش کردی دیونه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.خفه شو چون حالا نوبت تو تو باید تقاص

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پس بدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفت سمت کلتش که رو عسلی بود برش داره که داد زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.ساماد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

برگشت طرفم که مغزشو پکوندم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به جنازش یه لگد زدمو از روش گذشتم سرم خیلی درد میکرد باز این میگرن لعنتی افتاد به جونم روندم سمت خونه درو باریموت بازکردم داخل سالن که شدم بلند صدا زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-غزال ؟عزاله؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غزاله با سرعت از اشپز خونه در اومد زنی حدو67ساله تپول مپول

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غزال.جانم خانم جان بفر ماید؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-حمومو اماده کن دوتا هم مسکن برام بیار باز این میگرن لعنتی گرفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غزال.چشم خانوم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به سمت طبقه بالا اتاقم رفتم لباسامو بایه سارافن بلند مشکی عوض کردم قرصی که غزال اوردخوردمو بالباس تو وان اب داغ دراز کشیدم دوش حمومم باز کردمو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تنظیم کردم رو سرم که باشدت اب ولرم روبه داغ بریزه روم خیلی اروم پلکام بسته شدو رفتم تو خلسه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا.تو باعث ابرو ریزی من شدی من دیگه دختری به اسم اریستاندارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان.چرا باما این کارو کردی مگه چی کم گذاشتیم برات ها؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.ار ....یس.......تااا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.باچه رویی به من زنگ زدی گفتم که کار من دیگه تموم شدهالان دیگه بورو به شغل شریف ه .ر.ز.گ.ی.ت. برس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ازت انتقام میگیرم پیدات میکنم نابودت میکنم هرجای دنیا که باشی میامو انتقام میگیرم تو تقاص یتیم کردنمو بی ابرو کردنمو میدی آرکا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.نه نکش منو نکش بخدا دیگه به هیچ دختری دست نمیزنم من پشیمونم اصلا من که به تو کاری نداشتم چرا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میخوای منو بکشی؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باید تقاص پس بدی تقاص دخترایی مثل منو من فرشته مرگ توام از طرف اونایی که زنشون کردی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.اریستا من عاشقتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تقاص تقاص باید پس بدی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.نه نه منو نکش التماس میکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تقاص

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خواهش میکنم التماست میکنم هرچی بخوای بهت میدم منو نکش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تقاص تقاص تقاص تقاص باید تقاص پس بدید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نمیدونم چرا نمیتونستم از دست این کاب*و*س لعنتی نجات پیدا کنم همین جوری عین یه فیلم از جلو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چشام می گذشت صدای التماساشون میشنیدم کلمه تقاص تو گوشم اکو میشدبا احساس خفگی از خواب پریدمتو حموم تو وان بودمو سرم رفته بود زیر اب فوری از وان در اومدمویه دوش سریع گرفتمو اومدم بیرون دادا زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-غزال ؟غزال؟غزاله؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خدمت کار با عجله از پله هااومد بالا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غزال .بعله خانوم چیزی شده؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با تمام خشم داد زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-کدوم گوری مورده بودی؟نکنه از جونت سیر شدی هان میخوای اقبتت بشه مثل بقیه که یه تیر حرومشون کردم؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غزال.ببخشید خانوم به خدا دستم بند غذا بود بار اخره خانوم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باشه بسه اتیلا کجاست؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غزال.تو باغ پشتی دارن ورزش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میکنن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخه تو باغ پشتی وسایل ورزشی و اموزش های رزمی ،تیر اندازی و....هست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-زود بورو صداش کن بیاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غزال. چشم خانوم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم داخل اتاقو لباس خونگی راحت پوشیدم که اتیلا در زدو اومد تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتیلا.چیزی شده اری چرا انقدر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زرد شدی حالت خوبه؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بورو امپولو بیار میخوام راحت بخوابم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتیلا.باز کاب*و*س دیدی ؟؟؟اریستا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

این بیهوشیا که میزنی زرر داره بفهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خفه شو ببند دهنتو به تو ربطی نداره تو فقط یه خدمت کاری کاری که میگم کن زود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتیلا امپول بیهوشیو بهم زدو با قیافه در هم رفت بیرون خیلی بد حرف زدم میدونم اما الان اصلاحالم خوب نیست فقط یه خواب بدون کاب*و*س میخوام اونم به لطف داروی بیهوشی از دوسال پیش که میزنم دنیا تار میشه اروم پلکام افتاد روهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-غزال اتیلا کجاست؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غزال .تو اتاقشونن خانوم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اینو ببر بده بهش بیا هیچیم نگو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غزال .چشم خانم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غزال سویچ ماشینی لکسوسی که اتیلا عاشقش بودو من برای تلافی یا همون معضرت خواهی براش گرفته بودمو برد اتاق اتیلا تو سالن نشسته بودمو داشتم قهوه داغمو میخوردمو تو فکرکارایی که باید میکردم بودم که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتیلا امومد جلمو گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتیلا.این چیه فرستادی؟کاری داشتی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جایی میخوای بری؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بامن بیا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بدون حرف دیگه راه افتادم سمت حیاط و تکیه زدم به ماشینش با زوق داشت نگاه میکرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتیلا.اری این مال منه ؟توکه گفتی تا یه کار بزرگ نکنم از ماشین خبری نیست؟!؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اقای پر حرف اول بشین بریم یه دور با ماشینت بزنیم تا بگم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سوار ماشین شدیمو زدیم تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیابونا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتیلا-خوب بگو؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اول جواب حرفت تو تو زندگی من خیلی کارا کردی لیاقتت بیشتراز ایناس اینم یه کادوی جبرانه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتیلا-منظورت کادوی معضرت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خواهیه؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

چپ چپ نگاش کردم که خودش فهمید چی گفته من از هیچ کس معضرت خواهی نمیکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-هر جور دوست داری فکر کن بریم سر کارامون که مهمه خوب پالومرو پیداش کردی؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتیلا.اره پیداش کردم هفته دیگه پنج شبه یه مهمونی داده برای فروش مواداش ردیف کردم ببینیش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم تو فکر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پالومر ریس یه باند بزرگ مواد مخدر وقاچاقه انسانه اون میتونه برام آرکارو پیدا کنه اما متمعنم به جاش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

خیلی چیزا میخواد اوازه من به گوشش رسیده پس حد اقلش چنتا جون باید بگیرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اوکی برام لباس ردیف کنو پنج شنبه اماده باش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتیلا-چشم قربان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوروز بعد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

امروز یه سوژ جدیدو باید کارشوتموم کنم منتها از شانس بدم طرف دیروز تصادف کردو الان مراقبت های ویژست خیلی ساد معمولی رفتم تو اتاقش مصلا برای ملاقت وقتی پرستاررفت بیرون سرنگی که توش زهر بودودر اوردم تا 24ساعت دیگه میره به درک رفتم با لا سرش و سرشو نوازش کردم که اروم چشاشو باز کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کیارش.اری.....اریستا تواینجا؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اره اومدم جونتو بگیرم تقاص دخترایی که بد بختشون کردی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمو گذاشتم رو دهنشو سرنگو تو گردنش تزریق کردم که اشک از چشماش فورود اومد رو دستام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-دستمو ور میدارم دادو بیداد بی جانکن فایده نداره هیشکی نمیتونه نجاتت بده تا24ساعت دیگه کارت تمومه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمو بر داشتم که صدای هق هقش پخش شد تو اتاق

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پشتمو کردم بهشو رفتم سمت در که با بغض گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کیارش-اریستا دوست دارم دیونه عاشقتم من از کارام پشیمونم لعنتی عاشقت شدم اما باشه حقمه تقاص پس میدم امابرای کارام نه برای عشقم من جونمو برات میدم عشقم فقط تو نرو باشه این 24ساعتوبمون پیشم فقط ببینمت؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صورتمو از چهره پر التماش گرفتمو رفتم بیرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای گریه بلندش بلند شد داد میزدو میگفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کیارش.اریستااا عشقم تروخدا نرواریستا نرو نرو نرو نرو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از بیمارستان زدم بیرونو با سرعت روندم سمت ویلا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-این چیه گرفتی مگه نمیدونی من فقط رنگ تیره میپوشم ؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتیلا.اریستا تو باید امروز مر کز توجه باشی دختر انقد لج بازی نکن چی میشه یه امروزو اینو بپوشی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اتیلا منو دیونه نکن من این کوفتیو نمیپوشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتیلا.هر جور دوست داری اصلا نیا من رفتم پاین اگه تا نیم ساعت دیگه پاین نباشی من رفتم اگه تو لج بازی منم استاد لج بازیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از در رفت بیرونو درو کوبید به هم اه درک نمیرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وجدان(چرا لج میکنی مگه برات مهم نیست ارکا رو پیدا کنی؟)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چرا ولی نه این جوری اون با من لج میکنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وج(نه این که تو نمیکنی نمیمیری که اینو بپوشی؟)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-وجدان تازه گیا خیلی پرو شدیا به تو چه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وج(چیه میخوای منم با تیر بزنی؟)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خف بینم بچه پرو بور پی کارت مخمو خوردی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وج(اوکی بای ولی بپوش بورو پاین ده دقیقت مونده)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اوه اوه انقد فک زدی دیرم شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با غور غور لباسو پوشیدم یه لباس ابی رنگ تمام منجوق دوزی شده مدله دکلته و گردنی بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پوشیدمو رفتم پاین خیلی وقت بود ارایش گر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

امادم کرده بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(نویان)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلخره بعد دوهفته تونستم اون قاتلو پیدا کنم من اونو بد بخت میکنم انتقام داداشمو میگیرم انتقامتو میگیرم نیهاد(اون شخصی که اول رمان کشته شد)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با بد بختی تونستم ردشو بزنم فهمیدم میخواد پالومر یه کاری براش کنه منم برای انتقام به پالومر گفتم اونو بهم بده در عوضش براش سه تا کار انجام بدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

الان دارم برای راند اول میرم تا ناک اوتش کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(اریستا)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رسیدیم الان توی یه اتاقک مخفی نشستم رو به روی پالومر با اون چشمای هیزش داره منو میخوره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پالومر.خوشگل خانوم اخم نکن چیز زیادی ازت نخواستم تو ازم چیز سختی خواستی هر چی نباشه ارکا شمس پسر بزرگ ترین خلاف کاره من با این کار اونو با خودم دشمن میکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چیز کم؟هه تو به اینا میگی کم اره سه تاس اما کاری سختیه جابه جایی مواد،کشتن یه ترو ریست امریکایی که رقیبته و منفجر کردن یه همایش پلیسی که توش پره ادم بی گ*ن*ا*هه من ادم بی گ*ن*ا*ه نمیکشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بلند شدمو رفتم سمت در که با حرفش دو دل شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پالومر.تو فقط دوتا کار اولو کن توی سومیم هستی اما انفجار با شریکته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چی شریک؟ چه شریکی ؟قرار ما چیز دیگست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پالومر.اروم باش ماده ببر وحشی اره شریک اون یکی از بزرگ ترین و قوی ترین افرادمه اونم تو هر سه تا عملیات باهاته بهت کمک میکنه من میرم بیرون زود تصمیمتو بگیرو بهم بگو اگه بمونی اونو بهت معرفیش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

میکنم اما اگه بری وای به حالت کسی راجب نقشه هام بدونه..........

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و دستشو مثل چاقو کشید رو گردنشو رفت میرون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به اتیلا نگاه کردم که تو فکر بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چی کار کنم اتیلا اونا بی گ*ن*ا*ه ان من نمیتونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتیلا.اری تو برای انتقام تا الان جون خیلیارو گرفتی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شنیدی که میگن من که اب از سرم گذشته چه یه وجب چه ده وجب تو ادم کشتی و میکشی چه گ*ن*ا*ه کار چه بی گ*ن*ا*ه این رسم روزگاره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو تکون دادم راست میگفت من ته خطم مصمم از جام بلند شدمو رفتم بیرون من باید کارو تموم کنم دوساله منتظر همچین روزیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(نویان)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پالومر از اتاقک اومد بیرونو اومد سمت من

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پالومر.من همه چیو گفتم بهش دیگه انتخاب با خودشه بمونه یا بره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

زد رو شونمو رفت به در اتاقک خیره شدم اون قبول میکنه مجبوره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم پیش پالومر و بقیه یه لیوان ویسکی رو یه نفس سر کشیدم که در باز شدو اون دختر با دست راستش اتیلا اومدن بیرون اومدن سمت ما که لبای پالومر به لبخند باز شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اریستا.من قبول میکنم اون شخص کیه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پالومر دستشو گذاشت رو شونمو گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پالمر-معرفی میکنم دست راست من نویان رادوند

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حالا وقته شه رفتم تونقشم دستمو بردم سمتش و گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خوش بختم از دیدنتون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

محکم دستمو فشوردو گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اریستا.اریستا سرمند و دست دارسم اتیلا پویان خوش بختم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با اتیلا هم دست دادم که با نگاه زره بینی زیر نظر گرفتتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-افتخار ر*ق*ص میدین خانوم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اریستا. البته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستشو دور بازوم حلقه کردو دوتایی رفتیم تو پیست ر*ق*ص ر*ق*ص اروم دونفر میکردیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اریستا.چرا تو این کاری؟پالومر در عوض این سه تا کار به تو چی میده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-برای انتقام از قاتل برادرم ،اون قاتل برادرمو بهم میده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

تو چی چرا تو این کاری؟به تو چی میرسه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اریستا.انتقام از کسی که خوانوادمو ازم گرفت ،اون بهم اون شخصو میده بیخیال برای اولین عملیات اماده ای؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-صد درصد همیشه امادم جابه جایی محموله شنبه صبح ساعت 7 لب مرز باش میدونی که باید چی کار کنی؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اریستا-شک نکن کارو تموم شده بدون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-غزال من دارم میرم بیرون ناهارم بیرون میمونم نمیخواد چیزی درست کنی به اتیلا هم بگو کارایی که بهش گفتم انجام بده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

غزال.چشم خانوم عمرتونو میرسونم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از ویلا زدم بیرون سوار بی انوه مشکیم شدمو رفتم سمت پاتوق همیشه گی رسیدم دم کافیشاپو رفتم تو پوشت یه میز دونفره نشستم قهوه سفارش دادم به اطرافم چشم گردونم همه چی عادی بود یه پسره نشسته بود میز جلویمو قهوه وکیک شکلاتی میخورد سنگینی نگامو حس کرد سرشو بلند کرد سمت من که رومو کردم سمت دیگه قهومو اوردن داشتم قهوه ی تلخمو مزه مزه میکردم که از در یه دختره با رنگ پرید چشای قرمزو باد کرده اومدو نشست جلو پسر اول اروم حرف میزدن اما یه هویی صداشون بلند شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دختره.پرهان تو نمی تونی به همین راحتی عقب بکشی حالا نه حالا که منو مال خودت کردی نه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.خفه شو پریناز تو خودتم خواستی زوری در کار نبود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پریناز.اره خودم خواستم چون عاشقت بودم چون گفتی ازدواج میکنیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وزد زیر گیه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.تو فقط یه سر گرمی بودیو بس تو ساده ای این حرفایی که همه پسرا میزنن برای رفع نیازشون هه من نمیدونستم انقدر خنگی الانم همچی تموم دیگه بهم زنگ نزن وگرنه عکساتو میفرستم به د دی جونت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پریناز .پرهان تروخدا باهام این کارو نکن اگه مامان بابام بفهمن سکته میکنن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه دفعه یه صحنه هایی جلو چشام روشن شد اه لعنتی نه یاد اوری خاطرات گذشته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارکا.اریستا از من دوری کن من دوست نداشتمت از اول فقط یه وسیله برای رفع نیازم بودی انقدر بهم زنگ نزن و دنبالم نیا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ارکا عشقم چی میگی ماکه عاشق هم بودیم برای هم جون میدادیم چرا انقدر عوض شدی چی ولت کنم ؟ الان الان که دیگه باهام بودی و دختریمو گرفتی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارکا.هه عشق تو و امسال تو عاشق صورتو هیکلو پول ادمین نه خود ادم فک میکنی نمیدونم با خودت فکر کردی اگه باهاش باشم دیگه نمیتونه ولم کنه من زنش مالک سروتش میشم هه اما کور خوندی تو اولین نفر نیستی باهات این کارو کردم من جنس تورو خوب میشناسم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-چی میگی ارکا خفه شو لعنتی من تورو دوست دارم نه پولاتو اخه احمق من خودم بابام میلیونره من از پول متنفرم فقط تورو میخوام من مثل بقیه نیستم جونمم برات میدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارکا.هه اره حرفات تکراریه خوب گوشاتو باز کن دختره احمق دورو ور من نمیپلکی زنگ نمیزنی تو هر چقدرم داشته باشی انداز منو بابام که قاچاقچی کشوریه نداری ببین اریستا اگه پاتو خطا بزاری تورو پدر مادرتو میکشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد به من که با حال خراب جلو پاش زانو زده بودم یه لگد محکم زدو رفت سمت در

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ارکا اگه پدر مادرم بفهمن سکته میکنن تروخدا باهام این کارو نکن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی توجه به من گذاشتو رفتو منم از شدت گریه ازحال رفتم با صدای گریه های دختره حرف پسره برگشتم به زمان حال و دستم که روی قلبم مشت شده بودو یه قطره اشک که افتاد رو موشتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان .درک تقصیر خودت بود سهم امسال شما اینه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و بلند شدو رفت پول قهوه رو گذاشتم رو میزو سریع دنبالش زدم بیرون داشت میرفت سمت ماشینش که سریع نزدیکش شدمو پامو پیچ دادمو خودمو انداخت رو زمین از صدای افتادن من برگشت سمتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اخ پام لعنتی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمو گذاشتم رو مچ پامو فشارش میدادم چشامم روهم فشار میدادم که صداشو شنیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.حالتون خوبه مشکلی پیش اومده ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پام پام پیچ خورده خیلی درد میکنه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.بزارید ببینمش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمو کشید کنارو به پام که از فشارای دستم قرمز شده بود نگاه کرد دستشو که گذاشت رو مچم جیق زدمو چشامو رو هم فشار دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اخ پام تروخدا دست نزن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.باشه باشه اروم باش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کمکم کرد نشستم تو ماشینش که گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.چیزی نیست الان خوب میشه من دکترم پاتون فقط ضرب دیده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ورفت سمت کافی شاپو با یه کیسه ی یخ برگشتو گذاشت رو مچ پام بعد چند دقیقه گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-دردش کم تر شد ممنونم وقت شمارم گرفتم ببخشید مزاحمتون شدم دیگه میرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.این چه حرفیه وظیفم بود ماشین دارین اگه ندارین برسونمتون؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نه ممنون ماشین دارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

وبه بی انوه مشکی جلو ماشینش اشاره کردم کمکم کرد که بشینم تو ماشینمو در ماشینم بست دستشو اورد جلو گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.از اشنایت خوش حال شدم من دکتر پرهان محمودی هستم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خوش بختم اسم منم اریستاس از دیدارتون خوش بختم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از جیب کتش یه کارت در اوردو داد بهم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان .خوش حالم میشم زنگ بزنی بیشتر باهم اشناشیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو تکون دادمو کارتو ازش گرفتم که رفت سوار ماشینش شدو با دوتا بوق از کنارم گذشت تا رفت سریع رفتم سمت کافی شاپ دختره هنوز اون جا بودو سرش رو میز بودو گریه میکرد دستشو گرفتمو دنبال خودم کشیدمش که با تعجب نگام کردو دادو بیداد کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پریناز.خانوم چی کار میکنین ولم کنین شما کی هستین؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جوابشو ندادمو انداختمش تو ماشینو خودمم سریع سوار شدمو قفل مرکزیو زدم راه افتادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پریناز.چی از جونم میخوای کجای میبری منو نگه دار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داد زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-ساکت شو مگه کمک نمیخوای ؟من میخوام کمکت کنم که مادر پدرت چیزی نفهمن من حرفاتونو شنیدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پریناز.تو کی هستی؟ واسه چی میخوای کمکم کنی ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اصلا چه جوری میخوای کمک کنی کاری نمیشه کرد که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بهم اعتماد کن اسم من اریستاس منم زخم خوردم مثل خودت میخوام کمکت کنم بخاطر پدر مادرت که مثل من یتیم نشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پریناز.واسه چی بهت چی میرسه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-دلم اروم میشه اگه یه نفرم به من کمک میکردو مادر پدرم نمیفهمیدن الان زنده بودنو من یتیم نبودم حالا هم ساکت شو تا بفهمی میخوام چی جوری کمکت کنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دیگه تا رسیدن به مکان مورد نظر حرفی نزدو اروم اروم اشک ریخت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-رسیدیم پیاده شو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هر دو پیاده شدیمو رفتیم تو مطب دکتر قیاسی منشی دکتر تا منو دید بلند شدو احترام گذاشت اینم یکی مثل پریناز بود که کمکش کردم و دکتر بهش کار داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یاسمین.سلام خانوم خوش اومدید بفرماید تو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و جلو تر از ما سمت اتاق دکتر رفت بیماری نبود ساعت یازده صبح بودو ادمی نبود دکتر به احترامم بلند شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قیاسی.سلام اریستا خانوم از این طرفا بی معرفت فقط واسه کارات بهم سر میزنی مارو قابل نمیدونی دختر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به پرینازم سلام کردو رو بهم گفت گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قیاسی.مورد جدیده؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-میدونی که وقت اصلا ندارم ناراحت نشو از دستم اره مثل بقیه میخوام عملش کنی مثل قبلیا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پریناز.چی عمل ؟چه عملی میخوای باهام چی کار کنی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یاسمین.نترس عزیزم کسی اینجا بهت اسیبی نمیزنه خانم دکتر دکتر زنانه میخواد با عمل دختریتو بر گردونه منم مثل تو بودم با عمل درست شد الانم ازدواج کردم همه چیم روبه راهه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قیاسی.اره عزیزم نترس تو اولین نفر نیستی که اریستا بهش کمک میکنه فک کنم 53ومی باشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پریناز.چی 53 نفرو کمک کرده مگه پول اضافی داره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اره انقد دارم که نمیدونم چه جوری خرج کنم این کارارو میکنم خیرش بهم برسه الانم ساکت شو بورو رو تخت با کمک یاسی اماده شو تا دکتر بیاد شروع کنه سریع تموم میشه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پری و یاسی رفتن روبه دکتر گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خوب دکتر ازتون انتظار 100%دارم مثل همیشه همون7میلیون میریزم حسابتون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قیاسی.باشه عزیزم الان تمومش میکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد از رفتن دکتر گوشیو در اوردمو به شماره پرهان اس دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سلام اریستام این شماره منه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد یه دقیقه اس داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.سلام مرسی از اعتمادت عزیزم خوب کی همو ببینیم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هه بچه پرو بزار از راه برسی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-عزیزم تازه همو دیدیم که

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.اون حساب نیست نفسم تنها دوتایی مشروبو ر*ق*صو بغل تو بغلو.......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-وای چی به این زودی من که تورو نمیشناسم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.عزیزم یه حالی دارم تو همون نگاه اول عاشقت شدم احساس میکنم بدون تو نمیتونم نفس بکشم میخوام هرچی زود تر مال من شی خانومم زنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-وای راست میگی ؟عشقم منم همین حسو دارم بهت چه خوب باشه پس کی ببینمت من وقتم ازاده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان .فردا خوبه ؟ساعت 7شب

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دادم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-عزیزم من فردا یه کاری دارم اما پس فردا یک شنبه اوکیه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.باشه خانومم قوربون اون چشای ابیت شم فعلا بای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دادام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بای عشقم میبینمت مواظب خودت باشیا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به ساعت نگاه کردم نیم ساعت گذشته بود که اومدن بیرون پری بازور راه میرفت یاسی کمکش کردو نشوندش رو صندلی کنارم رفت یه لیوان اب پرتقال از یخچال اورد حال پری که بهتر شد رسوندمش دم خونشونو گفتم استراحت کنه بعد کلی گریه و تشکر رفت منم رفتم سمت خونه منتظر عملیات فردا شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

جابه جایی محموله مواد مخدر از مرز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صبح ساعت 4 با اتیلا رفتم سمت محل قرار وقتی رسیدم نویانم اومده بود یه جینو کاپشن چرم مشکی پوشیده بود منم که لباسای همیشه گیمو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نویان.سلام به موقه اومدید کامیون امادست؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتیلا.تا 5مین دیگه اینجاست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-محموله تو کدوم کشتیه؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نویان.تو اون سفید ابیه باید قبل روشن شدن هوا همه رو جابه جاش کنیم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامیون از راه رسید

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نویان .کجا باید جاسازش کنیم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتم سمت کامیونه که یخچالی بود داخلشو برای حمل لبنیات بودو دست انداختم سمت سقفو دریچه مخفیشو باز کردمو نشون دادم بعد نیم ساعت که محموله جابه جا شد به جای سخت ماجرا رسیدیمو رفتیم سمت ایست باز رسی کامیون جلو من بودو ما پشتش مامورا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

رفتن سمت پشت ماشین برای باز رسی که با اتیلا شروع کردیم به نقشه بازی کردن از ماشین پیاده شدمو رفتم سمت مامورا که اتیلا داد زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتیلا.گمشو بیا بشین تو ماشین ضعیفه با ابروی من بازی نکن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نمیام تو با من درست صحبت نمیکنی چون مردی حق نداری زور بگی میگم من خیانت نکردم گوش نمیدی فقط میزنی اصلا خسته شدم طلاق میخوام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتیلا حمله کرد بهمو شروع کرد به کتک زدن واقعیم خودم گفتم راستکی بزنه که باور کنن زیر باد کتک گرفته بودو فوش میداد که مامورا دویدن سمتمون جز یکی که موند سر کامیون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتیلا.میکشمت بی پدر مادر گوه میخوری طلاق میخوای تو با رفیق من رابطه داشتی میکشمت طلاق هه ارزوشو تو گور ببر

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و گردنمو گرفتو فشار دادا مامورا هر کاری کردن نتونستن جداش کنن دیگه واقعا داشتم خفه میشدم چشام داشت میزد بیرون کامیونو دیدم که به دلیل حول حولی برسی کردن تک ماموره رد شدو رفت دیگه چشام داشت بسته میشد که با شلیک هوایی ماموره اتیلا ولم کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

افتادم زمینو تند توند سلفه میکردم چنتا خانوم اومدن سمتمو کمکم کردنو اب دادان بهم مامورا به اتیلا دست بند زدن ببرننش که ......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اقا ولش کنین شوهرمو من ازش شکایتی ندارم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامور.مگه میشه خانوم داشت میکشتتون ؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اره اقا متمعنم من شوهرمو دوست دارم یه دعوای زنو شوهری بود ما عاشق همیم من شکایت ندارم فقط ازش یه تعهد بگیرین دیگه منو کتک نزنه و اگه بزنه من بتونم راحت طلاق بگیرم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامور از اتیلا متن تعهد گرفتو داد بهم ماشینمونم باز رسی کردنو راهو باز کردن برامون از باز رسی که گذشتیم اتیلا گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اتیلا .ببخشد بد زدم خودت گفتی واقعی بزن حالا حالت خوبه جای دستام رو گردنت مونده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اره خوبم عیب نداره میره ردش خدارو شکر کامیون گذشت حالا بزار زنگ بزنم به نویان ببینم اون چی کار کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخه نویان جلو تر از ماها رفته بود تا بعد رد شدن از ایست بازرسی حواسش به کامیون باشه بعد دو بوق جواب داد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نویان.الو بعله؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-منم اریستا ما گذشتیم از ایست بازرسی همه چی اوکی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامیون رسید دستت کجایی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نویان.همه چی اوکیه محموله رسید دست ادمای پالومر گفت بهت بگم کارت عالی بود داری به اون فرد نزدیک میشی و اماده ی کار دوم باشی برای هفته دیگه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اوکی بای تا اون موقه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نویان.بای

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اتیلا همه چی خوب پیش رفته بریم خونه واقعا خسته شدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دوروز بعد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-عزیزم اخه من میترسم اگه مامان بابام بفهمن چی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.اری خوشگل من تو قرار زنم بشی ترسی نداره تازه من که گفتم فردا شبش میام خواستگاریت حالاهم دختر خوبی باشو بورو اماده شو برای شب بیام دنبال خوشگل خانومم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-باشه پرهان جون خدافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.خدافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

گوشیو قطع کردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هه احمق فک کرده من عاشقشم نمیدونه عجلش اومده و امشب شب اخر زندگیشه تو این دو روز دیشب که قرار داشتیم زنگ زدو گفت باید یه سفر کاری دو روزه بره امروزم برگشه و زنگ زده که بیا خونم باهام......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

همشون کثیف ان قراره شنبه هفته بعد با نویان و اتیلا بریم برای ماموریت دوم قراره شب شنبه به یه مهمونی بالماسکه بریم و شخصی به اسم تایگر(یعنی ببر) رو بکشیم به ساعت نگاه کردم 5غروب سریع رفتم حمومو توی وان دراز کشیدم که یکم ریلکس کنم اب گرم از دوش رو سرو صورتم میریخت که باعث شد خوابم ببره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

(توی خواب)

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قاضی.اعلام حکم .طبق تبصره ........اقای ارکاشمس

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بی گ*ن*ا*ه شناخته شده و تبرع شده و پرونده بسه می شود پایان دادگاه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

صدای چکش قاضی تو سرم اکو میشود دویدم دنبالش

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اقای قاضی خواهش میکنم التماس میکنم اشتباه میکنین اون منو گول زدش اون با حرفاش منو اخفال کردش ترو خدا نرین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

قاضی. خانوم سرمند نظمو بهم نزنین همه چی مشخص شده خدارو شکر کنید اقای شمس بابت تهمت ازتون شکایت نکرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و گذاشت رفت دویدم سمت بابا و مامان

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بابا به خدا دروغه من این کارو نکردم اون بهم ت*ج*ا*و*ز کرده بابا به خدا من .........

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با سیلی که پدرم جلوی اون همه ادم زد تو گوشم توانمو از دست دادمو افتادم زمین هق هقم اون جارو پر کرد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان دستمو کشید بلندم کردو به سمت بیرونو تو ماشاین پرتم کرد هیچ کس باورم نکرد که اون بهم ت*ج*ا*و*ز کرده گوشیم تو جیبم لرزید با بی جونی درش اوردم و با دیدن متن واسم فرستنده چشام به خون نشست

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارکا.بهت گفته بودم پاتو خطا بزاری میکشمتون با ابروی من بازی میکنی حالا وقت تقاص تو و مرگ خوانوادته

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هق هقم بلند تر شد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان.خفه شو انقدر نق نق نکن ابرومونو بردی شیرم حرومت باشه تو بچه من نیستی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مامان به خدا من بی گ*ن*ا*هم بابا من.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا.به من نگو بابا تو ابروی منو بردی اریستا تو دیگه بچه من نیستی فهمیدی دیگه دختری به اسم اریستا ندارم تو دیگه برای من موردی فهمیدی ؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-بابا بابا نه من به خدا ....بابا

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

نفسم با لا نمیومد گریه اجازه حرف نمیداد مامانم گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

مامان.چرا باما این کارو کردی هان مگه چی برات کم گذاشته بودیم مگه ها جواب بده ؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بابا .ولش کن خانوم باهاش حرف نزن اون دیگه واسه ما وجود نداره رفتیم خونه وسیله هاشو پرت میکم تو خیابون دختره .ه .ر .ز .ه رو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه دفعه دیونه شدم شروع کردم به جیق کشیدن

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-من هرز نیستم من هرزه نیستم من کاری نکردم نکردم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

ارکا میکوشمت بد بختم کردی بد بختت میکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

یه دفعه بابا برگشت زد تو گوشم تا برگشت دوباره فرمونو بگیره یه کامیون اومد سمتمون جیق زدم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نههه بابا .....مواظب.....باش کامیون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کامیون زد بهمون و ما پرت شدیم تو پرتگاه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

از خواب پریدم نفس نفس میزدم قلبم خیلی درد میکرد چند بار مشت زدم رو سینم اما بهتر نشدم شروع کردم صدا کردن غزال و اتیلا لباس تنم بود چون سابقه دار بودم با لباس تو وان میرفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-غزال؟اتیلا؟غزال؟غزاله؟اتیلا؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

در با ضرب مهکمی باز شد و من تو بغل اتیلا فرو رفتم اتیلا.چی شدی خانومی بازم قلبته ؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بغلم کردو بردم رو تخت نشوند غزال هم بهم قرص مخصوصو داد که اروم تر شدمو جفتشون رفتن بیرون بلند شدم که اماده شم ساعت6.30بود سری مانتویی که پرهان بازور برام خریده بودو گفته بود اومدنی پیش من بپوشو پوشیدم ابی مشکی طلایی بود با یه روسری مشکی با صدای بوق ماشین پرهان کلت پنجه بوکس چاقومو شوکرمو که اتیلا تازه خریده بودو جاساز کردمو رفتم پاین سوار ماشینش شدم و.......

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-سلام

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.سلام خانومی خودم چطوره دورت بگردم چه ناناز شدی دیدی همش تیره میپوشی الان که اینو پوشیدی چه خوب شدی؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-خوبم اقایی جون (عق)جدی خوب شدم من که این جور فکر نمیکنم؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.مثل فرشته ها خوب پیش به سویه خونه صدای اهنگ ضبطو که یکی از اهنگای انریکه رو میخوند تا ته زیاد کردو پاشو گذاشت رو گاز

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

بعد ده دقیقه رسیدیم ویلای پرهان از ماشین پیاده شدو در طرف منو باز کردو دستشو گرفت جلوم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.بانو بفرماید پاین

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستمو دور بازوی پرهان گرفتمو به سمت در ورودیه خونه رفتیم وارد خونه شدیم ووواا ببین اینجا چه خبره تا سالن اصلی فرش قرمز بودو کناره هاش شمع های قلبی شکل وارد حال که شدیم وسط سالن بین یه دست مبلمان با شمع ها شکل قلب بزرگیو درست کرده بودن وسطش به لاتین لاو نوشته بود به سمت میز ناهار خوری گرد چهار نفره رفیتم که با گل برگای پرپر و شمع .بشقاب .و سینی های مخصوص غذاپر بود صندلیمو کشید عقب که نشستم روش خودشم روبه روم نشست و در سینی ها غذا رو بر داشت مرغ سخاری.کباب کوبیده.جوجه.میگو.....

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

شروع کردیم به خوردن شام سکوتی که بین ما بود شکستم گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-پرهان؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.جونم خانومم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-اگه ازت چنتا سوال بپرسم راستشو میگی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.اره خانومی تو جون بخواه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-تا حال با دختری بودی؟اگه بودی با چند نفر؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

اخماشو کشید توی همو گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.چرا این سوالو میپرسی؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-هیچی بخیال نگو

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو انداختم پاینو با غذام بازی کردم که گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.من با دخترای زیادی بودم با همشونم با خواست خودشون بودم اجباری در کار نبوده

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

حرکتی نکردمو چیزی نگفتم که سایه یه نفرو بالا سرم حس کردم و دستی که زیر چونم قرار گرفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.عشق من باهام این کارو نکن من خطا کردم اما الان پشیمونم توبه کردم من تورو میخوام باتوعشقو فهمیدم به جای حوس تو زندگیم شدی حالا باید خانوم خونم شی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

منو کشید تو بغلش بعد چند لحظه ازم جدا شدو دستمو به سمت وسط سالن کشیدو برد وسط قلبه و خودش رفت اهنگی گذاشتو اومد جلوم ایستاد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان .فرشته ی زیبای من افتخار میدن؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

سرمو تکون دادمو باهاش هم راهی کردم با اهنگ تایتانیک هه عشقولانه سرشوگذاشت رو شونمو دستشو رو کمرم بالا پاین می برد بعد یه دفعه سرشوکرد تو موهامو چنتا نفس عمیق کشید منو دور خودم چرخوندو خوابوند رو دستشو از لبام ب*و*سه گرفت داشتم دیونه میشدم اتیش گرفته بودم یک قطره فقط یک قطره اشک مثل همیشه که از دوسال پیش شروع شد از چشمام جاری شد بعد ازم جداشد به روم لبخند زدو اشکامو پاک کردو جلوم زانو زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.اریستا نمیدنم از کجا چه جوری اومدی اما همه چیزم شدی اریستا خانومم میشی؟؟؟؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و یه حلقه زیبای تک نگین با جعبه مخمل گرفت جلوم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

هه خانومم عشقم همه چیزم دوست دارم عاشقتم حرفایی که از برم دستمو بوردم پشت کمرمو کلتمو در اوردمو گذاشتم رو پیشونی پرهان از تعجب داشت میمورد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.خانومم شوخی دیگه نه این اسباب بازیه نه ؟؟

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-من خانومت نمیشم اما فرشته ی مرگت چرا من عشقت نمیشم اما قاتلت برای تقاص دخترایی که گولشون زدی بد بختشون کردی میشم همه چیز یه بازی بود و تو از بازی حذف میشی اماده ی مرگ شو اشهدتو بخون

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان اول مثل دیونه ها خنده های بلندو حیستریک کرد اما بعد یه دفعه با صدای بلند زد زیر گریه

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان .اریستا نه نه تو نمیتونی باهام این کارو کنی من عاشقت شدم من مرد مغرور که صد تا دخترو اخفال کردم اما ککمم نگزید امروز که من عاشقت شدم تو میخوای منو بکشی اره باشه زندگی بدون تو با مرگ فرقی نداره

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

با دستاش لوله کلتو فشار داد رو شقیقش داد زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.شلیک کن زود باش شلیک کن بکوشم عشقم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

توچشاش عشقو دیدم هه نه این کارو نمیکنم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-نه نمیکشمت تو لیاقت مرگو نداری باید بمونی زجر بکشی

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

کلتو گذاشتم رو میزو رفتم سمت لباسا و کیفم موهامو جمع کردمو لباسمو پوشیدم کیفمو بر داشتمو به سمت در رفتم که پرهان داد زد

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.نرو اگه بری خودمو میکشم به خدا میکشم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

به سمتش برگشتم اه لعنتی کلتو یادم رفت برش دارم کلتو رو شقیقش گذاشته بودو اماده شلیک عیبی نداره یه کلت دیگه میخرم مال خودش اثر انگشتمم روش نیست چون همیشه دستکش دستمه متمعنم خودشو نمیکشه پشتمو بهش کردمو گفتم

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

-مهم نیست بکوش اون دنیا جهنم خوش بگذره برای منم جا نگه دار

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

دستم رو دستگیر در بود که گفت

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

پرهان.خیلی دوستت داشتم فرشته ی مرگ من عاشقتم خدافظ

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir

و صدای شلیک که باعث شد با شوک به عقب برگردم جناز خونی پرهان وسط اون قلب انفتاده بود و خون از سینه سمت چپش یعنی از قلبش دورشو قرمز کرده بود

دنیای رمان مرجع رمان های ایرانی و خارجی. https://novelonline.ir
شما به این رمان چه امتیازی میدهید؟
نظر خود را ارسال کنید
آخرین نظرات ارسال شده
نحوه جستجو :

جهت پیدا کردن رمان مورد نظر خود کافیه که قسمتی از نام رمان ، نام نویسنده و یا کلمه ای که در خلاصه رمان به خاطر دارید را وارد کنید و روی دکمه جستجو ضربه بزنید.

شما هیچ پیامی ندارید